Mae ymchwilwyr yr Ysgol Reolaeth (YRR) wedi datblygu corff sylweddol o waith cyhoeddedig sy'n archwilio effaith COVID mewn sawl cyd-destun cyfoes, gwahanol.

  • Astudiaeth mewn Trafodion IEEE ar Reoli Peirianneg yn archwilio mabwysiadu Apiau Olrhain Cysylltiadau Digidol COVID-19.
  • Dau bapur gwaith CEPR o'r enw 'COVID-19: Naratif economeg, polisi cyhoeddus ac iechyd meddwl' a 'Gwahaniaethu diwylliannol ac economaidd gan y Lefelwr Mawr: pandemig COVID-19 yn y DU'.
  • Astudiaeth sy'n archwilio effaith COVID o ran ymchwil ac ymarfer rheoli gwybodaeth yn yr IJIM.
  • Astudiaeth sy'n archwilio addysgu ar-lein o ganlyniad i Covid.
Image of globe with fase mask on
  • Yn olaf, archwiliodd astudiaeth yn Internet Research y cysylltiad rhwng ymbellhau cymdeithasol, anghydweld gwybyddol, a dwysedd rhwydweithio cymdeithasol o ganlyniad i COVID.

Yn 2020, cynhaliodd YRR weminar o'r enw 'Effaith pandemig COVID-19 ar ymchwil ac ymarfer rheoli gwybodaeth: Trawsnewid addysg, gwaith a bywyd' gyda Sefydliad Rheoli Busnes Symbiosis Pune, India.' Roedd y gweminar yn cynnwys 24 o athrawon o 10 gwlad yn cynrychioli 20 prifysgol yn fyd-eang. Roedd y digwyddiad yn annerch dros 500 o gyfranogwyr o 29 o wledydd. Adroddwyd am y digwyddiad hwn mewn ffynonellau cyfryngau yn fyd-eang. Mae ymchwil pellach ar effaith COVID yn cael ei wneud gan ymchwilwyr YRR ar entrepreneuriaid benywaidd sydd â chyfrifoldebau gofalu. Mae'n werth nodi bod protocolau a ddatblygwyd o fewn y diwydiant awyrennau i fynd i'r afael â COVID wedi defnyddio astudiaeth flaenorol gan ymchwilwyr YRR (Harvey a Turnbull (2009)) a archwiliodd ymatebion cwmnïau awyrennau i'r argyfwng ariannol.

BARN Y CYHOEDD YN YSTOD Y PANDEMIG COVID

Mae pandemig y coronafeirws yn peri’r her fwyaf i iechyd cyhoeddus o fewn cof.

Mae Dr Simon Williams o’r Ganolfan ar gyfer  yn  Prifysgol Abertawe, yn arwain prosiect, gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Manceinion a Sefydliad Iechyd y Byd, i archwilio barn cyhoedd y DU yn ystod y pandemig, a sut y mae wedi cael effaith sylweddol ar iechyd meddwl a lles pobl, yn enwedig y rhai mewn swyddi cyflog isel neu ansicr.

Darllenwch fwy yma