Abertawe, y DU - Mewn ymgais i gryfhau ei bresenoldeb byd-eang a gwella ei strategaeth ryngwladol, mae Enterprise Educators UK (EEUK) wedi meithrin partneriaeth â myfyrwyr MBA o Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe.

Mae'r cydweithrediad, a arweinir gan Lywydd EEUK, David Bolton, a Paul Davies, yn canolbwyntio ar archwilio marchnadoedd rhyngwladol a dichonoldeb sefydlu is-bwyllgorau rhanbarthol yn fyd-eang.

Mae EEUK, sef sefydliad blaenllaw sy'n ymroddedig i hyrwyddo rhagoriaeth mewn addysg menter ac entrepreneuriaeth, wedi dechrau cynllun strategol a fydd yn para am y 5 mlynedd nesaf. Wrth wraidd y cynllun hwn y mae’r nod i ehangu i farchnadoedd rhyngwladol er mwyn cryfhau cyrhaeddiad ac effaith byd-eang EEUK. I gyflawni'r nod hwn, mae'r sefydliad wedi gweithio mewn cydweithrediad ag asiantaethau amrywiol, ond mae gan ei fenter ddiweddaraf gyda Phrifysgol Abertawe arwyddocâd arbennig.

“Fel aelod o staff yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, rwy'n gwybod pa mor effeithiol yw ein myfyrwyr. Cafwyd tystiolaeth o hyn yn y ffordd y cynhaliodd y myfyrwyr MBA hyn eu prosiect. Fel Llywydd EEUK, bydd yr argymhellion a wneir yn effeithio'n uniongyrchol ar gynllunio strategol y sefydliad wrth fynd rhagddo am lawer o flynyddoedd. Mae hon wedi bod yn fwy na phroses academaidd yn unig i EEUK. Defnyddir y mewnwelediad a'r ymagwedd ar lefel weithredol," dywedodd Dave Bolton.

Wrth wraidd y bartneriaeth hon y mae'r astudiaeth ddichonoldeb a gynhelir gan ddau fyfyriwr MBA, sy'n rhan annatod o’u modiwl prosiect. Mae'r myfyrwyr hyn wedi ymdrechu i ymchwilio, dadansoddi a darparu argymhellion cynhwysfawr. Mae eu gwaith yn mynd y tu hwnt i werthuso'r amgylchedd a'r dichonoldeb cyfredol; mae'n ymestyn i lunio strategaethau gweithredu a fydd yn llywio ehangiad rhyngwladol EEUK.

Mae EEUK, o dan arweiniad Paul Davies a David Bolton, ar fin manteisio ar y mewnwelediadau a'r strategaethau a gynigir gan y myfyrwyr MBA hyn i lunio llwybr tuag at gyflawni ei nodau rhyngwladol. Mae'r ymdrech gydweithredol rhwng EEUK ac Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe yn dangos pŵer y byd academaidd a byd diwydiant yn dod ynghyd i ysgogi arloesi a rhagoriaeth mewn addysg entrepreneuriaeth ar raddfa fyd-eang.

Wrth i'r bartneriaeth barhau i ddatblygu, byddwn yn cadw golwg agos ar gyfraniadau'r myfyrwyr MBA hyn, gan osod cynsail ar gyfer cydweithrediadau yn y dyfodol rhwng sefydliadau addysgol a sefydliadau sydd â gweledigaeth fyd-eang. Mae strategaeth ryngwladol EEUK ar fin cael ei thrawsnewid, oherwydd ymroddiad a chraffter y myfyrwyr MBA dawnus hyn.

Rhannu'r stori