Dr Hannah Laura Schneider

Mae Dr Hannah Laura Schneider, myfyrwraig ymroddedig ar raglen PhD gydweithredol rhwng ein sefydliad ni a Hochschule der Medien Stuttgart (Prifysgol y Cyfryngau Stuttgart), wedi derbyn anrhydedd ennill gwobr y Papur Gorau llawn bri yn y gynhadledd 3E, sef y brif gynhadledd ar gyfer Addysgwyr Entrepreneuriaeth Ewrop.

Mae'r digwyddiad, a drefnir gan y Ganolfan Ewropeaidd dros Fusnesau Bach (ECSB), yn adnabyddus am gydnabod cyfraniadau neilltuol ym maes addysg ac ymchwil entrepreneuriaeth.

Disgleiriodd papur Dr Schneider, o'r teitl "Same, same but different:  how do entrepreneurship educators integrate design thinking into their classrooms," ymysg 100+ o bapurau ymchwil cwbl gymwys. Nid yn unig mae ei chyflawniad eithriadol wedi rhoi cydnabyddiaeth iddi ond i'w goruchwylwyr hefyd, sef Louisa Huxtable-Thomas, Paul Jones, a Rob Bowen, a fu'n darparu arweiniad a chymorth drwy gydol ei hymchwil.

Creodd gwaith Dr Schneider argraff arbennig ar y beirniaid, a oedd yn gwerthfawrogi ei hymagwedd chwilfrydig a'i gallu i ofyn cwestiynau sylfaenol am rôl addysgwyr ym maes entrepreneuriaeth. Yn benodol, ystyriodd ei hymchwil integreiddio cynllunio meddwl i ddosbarthiadau entrepreneuriaeth, gan daflu goleuni ar fethodolegau addysgu arloesol sy'n gallu cyfoethogi addysg entrepreneuraidd.

Un o'r rhesymau allweddol y derbyniodd papur Dr Schneider y fath sylw oedd ei dadansoddiad beirniadol o fabwysiadu hewristeg mewn addysg entrepreneuraidd. Bu'n archwilio'n fedrus yr heriau a'r cyfleoedd mae addysgwyr entrepreneuriaid yn eu hwynebu wrth gynnwys egwyddorion cynllunio meddwl, gan gynnig dealltwriaeth werthfawr i’r gymuned academaidd.

Mae ein sefydliad yn ymfalchïo'n fawr yn y cyflawniad hwn wrth i ni ddathlu llwyddiant rhagorol Dr Schneider. Mae ei hymroddiad, ei gwaith caled a'i meistrolaeth ddeallusol nid yn unig wedi ennill gwobr y Papur Gorau iddi ond hefyd wedi atgyfnerthu ei statws fel seren y dyfodol ym maes addysg entrepreneuriaeth.

Mae gwobr Addysgwr Entrepreneuriaeth Ewropeaidd y Flwyddyn, a gyflwynir yn flynyddol yn y gynhadledd 3E, yn nodi pwysigrwydd cyflawniad Dr Schneider. Mae'n adlewyrchu ei hymrwymiad i ddatblygu'r maes a chael effaith gadarnhaol ar addysg entrepreneuraidd.

Hoffwn longyfarch Dr Hannah Laura Schneider yn wresog, a chydnabod arwyddocâd ei chyflawniad wrth lywio dyfodol addysg entrepreneuriaeth. Yn ddi-os, bydd ei hymchwil arloesol yn ysbrydoli ei chyd-addysgwyr ac yn cyfrannu at ddatblygiad parhaus arferion addysgu arloesol yn y maes deinamig hwn.

Rhannu'r stori