Dechrau yn y Brifysgol yn 2021

Rydym yn deall bod hon wedi bod yn flwyddyn anodd i chi ac mae’n debyg bod gennych lawer o gwestiynau yn absenoldeb digwyddiadau wyneb yn wyneb UCAS a’r holl ffyrdd eraill byddech fel arfer yn dysgu am fywyd yn y brifysgol.

Felly, i’ch helpu i wneud penderfyniad, rydym wedi rhoi’r wybodaeth ganlynol at ei gilydd i’ch tywys drwy’r broses o ymgeisio am le mewn prifysgol.

Pan fyddwch wedi edrych arni, cofiwch gofrestru am ein diwrnodau agored rhithwir lle byddwn yn trafod yr holl agweddau gwahanol ar fywyd ym Mhrifysgol Abertawe.

Os oes gennych gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni unrhyw bryd.

Cadwch mewn cysylltiad

Cofrestrwch ar gyfer ein diweddariadau trwy e-bost er mwyn cael rhagor o wybodaeth am ein diwrnodau agored, yn ogystal â mynediad i’n gwybodaeth a’n hawgrymiadau i sicrhau eich lle yn y brifysgol. 

Buddion ynghlwm â mynd i'r brifysgol

Byddwch chi’n ei glywed drwy’r amser ond nid yw dweud bod mynd i’r brifysgol yn newid eich bywyd yn or-ddweud. Mae’n adeg i chi astudio pwnc rydych chi’n dwlu arno, creu atgofion anhygoel, a gwneud ffrindiau am oes. 

Peidiwch â chymryd ein gair amdano, gweld pam mae Rinal, myfyriwr Osteopathi blwyddyn olaf, yn credu bod ‘Abertawe yn lle gwych i astudio’, yn ei Chanllaw i Abertawe.

Neu beth am sgwrsio ag un o'n myfyrwyr presennol?

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Pan ddewch yn fyfyriwr Prifysgol Abertawe, byddwch yn derbyn mynediad awtomatig i Academi Cyflogadwyedd Abertawe arobryn. Bydd y tîm ymroddedig hwn yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu â diwydiant, manteisio ar gyfleoedd lleoliad a phrofiad gwaith, fel eich bod wedi'u cyfarparu'n llawn ar gyfer y byd gwaith ar ôl i chi raddio. A wyddech chi fod Prifysgol Abertawe yn 5 uchaf y DU ar gyfer rhagolygon gyrfa?! (Guardian University League Table 2020) 

BYWYD MYFYRIWR

P'un eich bod yn wyllt am chwaraeon, yn dwlu ar ddiwylliant neu'n anturiaethwr awyr agored, bydd digon o bethau i'ch cadw'n brysur rhwng darlithoedd. Gyda 120 o gymdeithasau, 50 o glybiau chwaraeon a digwyddiadau a gweithgareddau di-rif, rhoi cynnig ar ddiddordeb newydd neu ddweud eich dweud ar rywbeth sy’n bwysig i chi – mae rhywbeth at ddant pawb.

Ym Mhrifysgol Abertawe rydym yn ymdrechu i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle i gyflawni ei botensial/photensial llawn. Dyna pam mae digon o help a chefnogaeth ar gael i chi, o gymorth ariannol i'n gwasanaeth lles. Mae gennym dîm o arbenigwyr wrth law i'ch helpu chi i weithio trwy unrhyw anawsterau a'n nod yw darparu gwasanaethau integredig, proffesiynol, sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr ac sy’n cynnig gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chefnogaeth i bob myfyriwr.

Faint yw'r gost o fynychu Brifysgol?

Rydym yn gwybod fod cost prifysgol yn un o'r pryderon mwyaf. Cymerwch gipolwg ar ein tudalen ffioedd dysgu am ragor o wybodaeth am:
• beth yw'r gost o astudio ym Mhrifysgol Abertawe
• sut a phryd y bydd graddedigion yn talu'r benthyciadau yn ôl
• fenthyciadau cynhaliaeth, sy'n helpu gyda chostau byw yn y brifysgol.

Mae'r swm yr ydych yn gymwys i fenthyg yn ddibynnol ar ffactorau gan gynnwys ble y byddwch yn astudio ac incwm eich aelwyd. Mae hi'n werth nodi, nid ydych yn talu ffioedd o flaen llaw ac mae myfyrwyr yn gallu gwneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu gwerth holl gostau'r ffioedd neu ran o'r ffioedd.

Ym Mhrifysgol Abertawe, mae gennym hefyd nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael. Mae ein pecynnau ysgoloriaeth hael yn golygu y gallech chi dderbyn hyd at £ 3,000 i'ch helpu chi i wneud mwy o'r pethau rydych chi'n dda yn eu gwneud!

Eich cais prifysgol

Mae ceisio am Brifysgol yn brofiad cyffrous, ond rydych yn sicr y bydd gennych gwestiynau ar hyd y ffordd.

I wneud cais am radd israddedig amser llawn, bydd angen i chi greu cais trwy UCAS. Mae hon yn broses wyth cam y bydd angen i chi ei chyflwyno erbyn Ionawr 15fed.

Darganfyddwch beth sy'n gwneud cais da gyda'n hawgrymiadau defnyddiol!