Mae ein hymchwil yn newid bywydau, yn gyrru arloesedd a thwf rhanbarthol, ac mae'n cyd-fynd â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. Mae'n effeithio ar ein diwylliant a'n cymdeithas yn ogystal ag ar ein hiechyd a'n lles, ein heconomi a'n planed.

Rydym yn archwilio ffyrdd newydd o asesu a lliniaru risgiau'r argyfwng hinsawdd ac rydym yn gweithio i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ac i gyfoethogi ein holl fywydau trwy ein dealltwriaeth o hanes a'r celfyddydau.

Rydym yn y 26ain safle yn y DU am effaith ein hymchwil; Mae 90% o'n hymchwil o'r radd flaenaf neu'n arwain yn rhyngwladol

Mae'r astudiaethau achos canlynol yn dangos amrywiaeth ymchwil o'r radd flaenaf fel y barnwyd yn y REF diwethaf (2014)

 

TROI ADEILADAU YN ORSAFOEDD PŴER

https://www.swansea.ac.uk/cy/ymchwil/ein-huchafbwyntiau/arloesedd-dur/specific/

Mae Prifysgol Abertawe’n ymwneud yn llawn â’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) a’i nod yw cynnig gwybodaeth berthnasol a chyfredol ar y FfRhY i gydweithwyr a rhanddeiliaid allanol. Mae FfRhY 2014* yn olynu RAE 2008, a’i nod yw asesu ymchwil ar draws sefydliadau addysg uwch yn y DU. Trwy’r FfRhY, mae cyrff ariannu’r DU yn ceisio datblygu a chynnal sector ymchwil sy’n cystadlu’n rhyngwladol ac sy’n gwneud cyfraniad mawr at ffyniant economaidd, lles cenedlaethol ac ehangu a lledaenu gwybodaeth.