Uchafbwyntiau Ein Hymchwil

Rydym wrth ein bodd ein bod ein hamgylchedd a'n heffaith wedi cyflawni graddau o 100% o ran arwain y byd a rhagoriaeth ryngwladol, a hynny o ganlyniad i waith ein hadran, sydd wedi treblu yn ei maint yn y saith mlynedd ddiwethaf. Yn drawiadol, mae 65% o'n cyhoeddiadau ymchwil wedi cael eu dosbarthu yn rhai sy'n arwain y byd.

Ein Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw cynnal ymchwil sy'n arwain y byd ar draws y gwyddorau naturiol, gan gyfuno gwyddoniaeth sylfaenol a chymhwysol i ddarparu amgylchedd ymchwil cyflawn.

Ein Hamgylchedd

Mae biowyddoniaeth yn cefnogi ymchwil pwnc-benodol a rhyngddisgyblaethol sylfaenol, gymhwysol a dan arweiniad ymchwilwyr. Rydym yn gymuned egnïol o 39 o aelodau o'r gyfadran sy'n cynnwys 29 o staff ymchwil (Categori A) a gyflwynwyd i Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021, sydd wedi cynyddu i ddwbl nifer y rhai a gyflwynwyd i'r REF blaenorol. Mae'r Adran wedi tyfu'n sylweddol, gyda 36% o'r staff a benodwyd gennym yn ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa. Rydym wedi sicrhau twf parhaus o ran dyfarniadau ymchwil, gyda chynnydd cyfartalog o 122% yn ein cyllid grant. Rydym hefyd wedi buddsoddi £8.1 miliwn mewn seilwaith ymchwil biolegol a chyfleusterau ymchwil, sy'n cynnwys llong ymchwil 18 metr o hyd. 

Ein Hallbynnau

Rydym wedi cynhyrchu dros 750 o gyhoeddiadau mewn cyfnodolion rhyngwladol a adolygir gan gymheiriaid, sy'n cynnwys 32 o bapurau ym maes Natur, Gwyddoniaeth a Thrafodion yr Academi Genedlaethol ar gyfer Gwyddorau. Mae ein cyhoeddiadau wedi cael eu dyfynnu dro 15,600 o weithiau, gyda 23% ohonynt ymhlith y 10% uchaf o ran cyhoeddiadau a ddyfynnir yn fyd-eang. 

Ein Heffaith

Mae ein hymchwil yn helpu perchnogion tir ac eiddo i reoli twf clymog Japan goresgynnol. Trwy weithio gyda'r diwydiant dyframaeth, rydym wedi hwyluso'r gwaith o ddatblygu ieir môr (a elwir hefyd yn bysgod clytsiwr) sydd wedi'u haddasu'n lleol ac yn cael eu defnyddio i reoli plâu llau môr ar eog fferm. Mae ein hymchwil wedi llywio'r Comisiwn Ewropeaidd mewn perthynas â diogelwch Metarhizium brunneum, sef plaladdwr ffyngaidd y gellir ei ddefnyddio ar gnydau yn lle plaladdwyr cemegol. 

Ein Cymuned

.