Crynodeb o'r Newyddion

AI microsglodyn

Terfysgol ar-lein: Arbenigwyr o Abertawe yn gyd-awdur adroddiad newydd ar AI

Gall deallusrwydd artiffisial wneud cyfraniad hollbwysig at nodi cynnwys terfysgol ar-lein, ond mae mewnbwn gan bobl yn dal i fod yn hanfodol er mwyn diogelu hawliau dynol ac atal grwpiau cyfreithlon rhag cael eu targedu ar gam, yn ôl adroddiad newydd gan dîm sy'n cynnwys arbenigwyr o Brifysgol Abertawe.

Darllen mwy
Menyw yn codi pwysau

Ymchwil yn dangos y gall ymarfer corff leihau'r risg o strôc ar ôl y menopos

Gallai ymarfer corff rheolaidd leihau'r risg o strôc mewn merched ar ôl diwedd y mislif, yn ôl ymchwil newydd a wnaed yn rhannol yn Abertawe.

Darllen mwy
Aber

Cyllid newydd i archwilio sut gallai frwydro yn erbyn erydu arfordirol

Mae ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe i sut gellid defnyddio deallusrwydd artiffisial i helpu i fynd i'r afael â llifogydd arfordirol newydd sicrhau hwb ariannol mawr.

Darllen mwy
Yn y llun clocwedd o'r chwith uchaf: Dr Mohsen Ali Asgari, yr Athro William Griffiths, Dr Manuela Pacciarini, Eluned Morgan, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Athro Yuqin Wang.

Prifysgol Abertawe'n agor canolfan ymchwil clefydau prin arbenigol

Mae Prifysgol Abertawe'n gwneud cyfraniad allweddol at blatfform newydd sydd â'r nod o ddod â chryfderau'r DU wrth ymchwilio i glefydau prin ynghyd er mwyn eu deall a phennu diagnosisau a thriniaethau'n well ac yn gynt.

Darllen mwy
Dr Helen Chadwick

Gwyddonydd o Abertawe ymhlith 75 o Gymrodyr Arweinwyr y Dyfodol newydd a gyhoedd

Mae Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI) wedi cyhoeddi y bydd 75 o'r arweinwyr ymchwil mwyaf addawol yn elwa o £101m i fynd i'r afael â materion o bwys byd-eang ac i fasnacheiddio eu harloesiadau yn y DU. Ymhlith arweinwyr gwyddonol y dyfodol a gyhoeddwyd gan UKRI y mae Dr Helen Chadwick.

Darllen mwy

Uchafbwyntiau Ymchwil

Platennau gwaed

Dod o hyd i ffyrdd anfewnwthiol o ganfod clefyd y galon

Dan arweiniad yr Athro Perumal Nithiarasu, mae tîm o Brifysgol Abertawe yn defnyddio dull cost-effeithiol amgen i'r diagnosis drud ac ymledol presennol o glefyd coronaidd y galon (CHD), un o’r prif glefydau sy’n lladd yn y byd.

Darllen mwy
Tai ar stryd

Gwella Gwybodaeth, Cyngor a Gwasanaethau Tai ar gyfer Pobl Hŷn

Gwnaeth Dr Sarah Hillcoat-Nallétamby, mewn cydweithrediad â sefydliadau ymchwil a sefydliadau'r llywodraeth yn Ffrainc, arwain astudiaeth ar y cyd ynghylch sut mae'r DU a Ffrainc yn ceisio rheoli her poblogaeth sy’n heneiddio a pha wersi y gellir eu dysgu o safbwynt cymharol.

Darllen mwy
Myfyriwr a'i fam

Effaith tymor hir astudio dramor

Cafodd ei hysbrydoli gan ei phrofiad ei hun o fod yn fyfyriwr rhyngwladol yn y DU yn 2012, mae ymchwil Dr Mengwei Tu yn ceisio ateb pam mae myfyrwyr yn dewis astudio dramor, beth sy'n digwydd ar ôl astudio dramor, beth yw effaith addysg dramor ar y myfyriwr, ei deulu, ei wlad frodorol a'r wlad sy'n ei groesawu.

Darllen mwy

Ffocws Abertawe

Jam traffig

'Traffic, transport and our behaviour'

Yn y bennod hon o Archwilio Problemau Byd-eang, mae’r Athro Ian Walker yn archwilio ffenomen 'normadedd gyrru' (motor normativity) ac yn trafod ymddygiadau sy’n cael eu sbarduno’n awtomatig ac yn anymwybodol gan yr amgylchedd y mae unigolyn yn canfod ei hun ynddo, yn benodol yng nghyd-destun arferion gyrru.

Gwrandewch nawr
Menyw yn bwydo ei phlentyn ar y fron ar soffa

'Mothers taking prescription medicines faced with a lack of information'

Yn yr erthygl hon o The Conversation, mae Dr Sophia Komninou a'r Athro Sue Jordan o Brifysgol Abertawe yn datgelu ymchwil newydd i fwydo ar y fron sy'n canfod bod prinder gwybodaeth ar gael i famau sy'n defnyddio meddyginiaethau ar bresgripsiwn.

Darllen mwy

Dan y chwyddwydr...

Dr Mike Burgum

Ymchwilydd Gyrfa Gynnar

Mae Dr Mike Burgum yn Swyddog Ymchwil yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Ei brif ddiddordebau ymchwil Mike yw tocsicoleg reoleiddiol, mwtagenedd nanoddeunyddiau a nodweddu nanoddeunyddiau.

Darganfod mwy
Amy Locke

Ymchwilydd ôl-raddedig

Mae Amy Locke yn fyfyrwraig PhD yn yr Ysgol Meddygaeth. Mae ei hymchwil yn archwilio'r cyflwyniad prydau ysgol am ddim i bawb mewn addysg gynradd, gan ganolbwyntio ar iechyd a lles plant.

Darganfod mwy
Logo SPECIFIC

Canolfan Ymchwil

Mae Canolfan Arloesedd a Gwybodaeth SPECIFIC ar flaen y gad o ran datblygu technolegau cynaliadwy, datblygu ac yn integreiddio technolegau solar er mwyn lleihau allyriadau carbon, a chreu adeiladau a all gynhyrchu, storio a rhyddhau’u gwres a’u trydan eu hun gan ddefnyddio ynni’r haul.

Darganfod mwy
Logo Uned Treialon Abertawe

Uned Llwybrau Abertawe

Mae Uned Dreialon Abertawe yn cefnogi ymchwilwyr i ddylunio, cynnal a dadansoddi treialon clinigol ac astudiaethau eraill a ddyluniwyd yn dda. Mae'r tîm, dan arweiniad yr Athro Hayley Hutchings, yn cynnwys arbenigwyr mewn dylunio astudiaethau, casglu a rheoli data ansoddol a meintiol, ystadegau, cymeradwyaeth reoleiddiol a moesegol, cynnwys y cyhoedd ac ymgysylltu â'r cyhoedd a llawer mwy. Gall tîm Uned Dreialon Abertawe hwyluso pob agwedd ar ymchwil o'r cam cychwynnol o gyflwyno cais am gyllid i gyflwyno adroddiadau terfynol a phapurau a adolygwyd gan gymheiriaid.

Darganfod mwy

Cydweithrediadau a Phartneriaethau Ymchwil

Nodwydd yn cael ei chwistrellu i fraich

Arbenigwr i ymchwilio i hanes brechiadau yn erbyn TB fel rhan o brosiect ymchwil

Bydd hanesydd o Brifysgol Abertawe'n gwneud cyfraniad allweddol at brosiect sydd am ddefnyddio arbenigedd yn y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol er mwyn helpu i gynnwys lleisiau cleifion mewn ymchwil ac ymarfer gofal iechyd.

Darllen mwy
Awyren yn hedfan gyda contrails y tu ôl iddo

Arbenigwyr yn ymuno â thîm sy'n cynnal ymchwil i sut i droi CO2 yn danwydd adnew

Mae Prifysgol Abertawe yn bartner mewn cydweithrediad rhyngwladol newydd sbon â'r nod o ymchwilio i ffyrdd posib o droi'r carbon deuocsid sy'n cael ei allyrru gan ddiwydiannau yn danwydd adnewyddadwy.

Darllen mwy

Cofrestrwch i dderbyn y rhifyn diweddaraf o MOMENTUM yn syth i'ch mewnflwch

Drwy lenwi'r ffurflen hon rydych yn cydsynio i dderbyn MOMENTUM drwy e-bost. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod e-bost. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein polisi preifatrwydd.