.

Defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol

Prifysgol Abertawe yw'r rheolydd data, ac mae wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau cleientiaid a phartneriaid yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) newydd. Mae gan Brifysgol Abertawe Swyddog Diogelu Data, ac mae modd ei gysylltu drwy dataprotection@swansea.ac.uk

Pa wybodaeth ydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi?

Byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol gan unigolion sy'n cofrestru ar gyfer digwyddiadau sy'n gysylltiedig â Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Enw'r cofrestrydd(ion)

Oedran a rhyw cofrestrydd(ion)

Enw rhiant/gwarcheidwad (os yn berthnasol)

Cyfeiriad e-bost rhiant/gwarchodwr (os yn berthnasol)

Cod Post / Gwlad Tarddiad

A ydych wedi astudio pynciau STEM ar unrhyw lefel

Sut fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio?

Defnyddir yr oedran a'r rhyw ynghyd â chod post/gwlad tarddiad a gwybodaeth am bynciau STEM i lunio adroddiad gwerthuso ar y rhai a fynychodd ac a ymgysylltodd â Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe a fydd yn cael ei dosbarthu i randdeiliaid mewnol ac allanol. Ni fydd enwau'n cael eu nodi yn erbyn oedran, rhyw na chod post.

Bydd enw'r cofrestrydd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion cofrestru Zoom yn unig i sefydlu presenoldeb ac i gadarnhau bod y cofrestryddion o'r oedran priodol ar gyfer y sesiwn.

Defnyddir cyfeiriad e-bost y rhiant/gwarcheidwad i gadarnhau eu bod wedi derbyn cofrestriad, i anfon unrhyw ddogfennau ac adnoddau cysylltiedig ar gyfer y sesiwn, a hefyd i gysylltu â nhw i lenwi arolwg ar ôl i'r digwyddiad ddod i ben

Ni fydd Prifysgol Abertawe yn defnyddio unrhyw fanylion eraill mewn unrhyw ffordd arall.

I unigolion sy'n dewis 'cofrestru eu diddordeb' ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2020, defnyddir eich gwybodaeth i roi gwybod i chi am ein gwasanaethau, ein digwyddiadau ac unrhyw ddatblygiadau a fyddai'n berthnasol i chi, yn ein barn ni, ynglŷn â'r digwyddiad hwn.

Beth yw ein sail gyfreithiol dros brosesu?

Mae angen prosesu eich data personol at ddibenion y buddiannau cyfreithlon a ddilynir gan y Brifysgol er mwyn gweinyddu Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe'r Brifysgol.

Lle rydym yn defnyddio eich gwybodaeth er ein buddiannau cyfreithlon, rydym yn sicrhau ein bod yn ystyried unrhyw effaith bosibl y gallai defnydd o'r fath ei chael arnoch. Nid yw ein buddiannau cyfreithlon yn diystyru eich rhai chi'n awtomatig ac ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth os credwn y dylai eich buddiannau ddiystyru ein buddiannau ni, oni bai bod gennym sail arall dros wneud hynny (fel eich caniatâd neu rwymedigaeth gyfreithiol).

Pwy sy'n cael eich gwybodaeth?

Bydd y wybodaeth yr ydych yn ei roi i ni yn cael ei chadw gan Brifysgol Abertawe.

Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio ar ein systemau electronig a'n cronfeydd data diogel a gall cydweithwyr yn y Brifysgol sydd â chaniatâd priodol gael gafael arnynt.  Caiff gwybodaeth bersonol ei diogelu gan y Brifysgol ac ni chaiff ei datgelu i sefydliadau trydydd parti heb ganiatâd penodol.

Mae gwybodaeth ar gael i bersonél sydd angen mynediad mewn amgylchiadau cyfyngedig am y rhesymau a amlinellir uchod. Mae'r rhain yn cynnwys:

Staff gweinyddol, Datblygu ac Ymgysylltu a Marchnata Prifysgolion

Sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio?

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn ei gwneud yn ofynnol i ni gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Mae hyn yn golygu y bydd eich cyfrinachedd yn cael ei barchu, a bydd yr holl fesurau priodol yn cael eu cymryd i atal mynediad a datgeliad anawdurdodedig.

Dim ond aelodau o staff y mae angen iddynt gael mynediad i rannau perthnasol neu'r holl wybodaeth fydd yn cael eu hawdurdodi i wneud hynny. Bydd gwybodaeth amdanoch ar ffurf electronig yn amodol ar gyfyngiadau cyfrinair a chyfyngiadau diogelwch eraill, wedi'u cadw ar rwydweithiau diogel prifysgolion tra bydd ffeiliau papur yn cael eu storio mewn mannau diogel sydd â mynediad rheoledig.

Pa mor hir ydym yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd eich data personol yn cael ei gadw am 2 mis wedi diwedd yr ŵyl

Eich cyfrifoldebau

Os ydych wedi rhoi caniatâd i Brifysgol Abertawe brosesu unrhyw ddata personol, mae gennych hefyd yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg, a gofyn i'ch data gael ei ddileu.

Beth yw eich hawliau?

Mae gennych yr hawl i gael mynediad i'ch gwybodaeth bersonol, i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol, i adfer, dileu, cyfyngu ar a chludo eich gwybodaeth bersonol (noder fodd bynnag bod hyn yn debygol o effeithio ar ein gallu i gynnig cefnogaeth ichi yn y modd mwyaf effeithiol, os o gwbl).

Ewch i dudalennau gwe Diogelu Data Prifysgol Abertawe i weld manylion ynghylch eich hawliau.

Dylid gwneud unrhyw gais neu wrthwynebiad drwy ysgrifennu at Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol:-

Bev Buckley

Swyddog Cydymffurfiaeth y Brifysgol (FOI/DP)

Swyddfa'r Is-ganghellor,

Prifysgol Abertawe,

Parc Singleton,

Abertawe,

SA2 8PP

 

dataprotection@swansea.ac.uk

 

Os ydych yn anhapus gyda’r ffordd y mae eich data personol wedi ei brosesu, gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol yn gyntaf drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod.

Os ydych yn parhau i fod yn anhapus, mae gennych yr hawl i wneud cais yn uniongyrchol i'r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn: -

 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth,

Wycliffe House,

Water Lane,

Wilmslow,

Cheshire,

SK9 5AF

www.ico.org.uk

 

Newidiadau i'n Polisi Preifatrwydd

Bydd unrhyw newidiadau y byddwn yn eu gwneud i'n polisi preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu postio ar y dudalen hon a, lle bo'n briodol, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost.