Abertawe.ac.uk

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i https://abertawe.ac.uk

Datblygwyd y wefan hon gan Brifysgol Abertawe. Rydym yn awyddus i gynifer o bobl â phosibl i allu defnyddio’r wefan, teimlo fel bod croeso ganddynt, a chael profiad gwerth chweil. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech allu:

 • Chwyddo’r sgrin hyd at 200% heb i’r testun ollwng oddi ar y sgrin.
 • Addasu bylchau testun heb effeithio ar y cynllun na’r defnyddioldeb.
 • Llywio’r wefan yn defnyddio bysellfwrdd yn unig.
 • Defnyddio’r cymhwysiad ‘ReciteMe’ i ddarparu amrywiaeth o offer hygyrchedd.

Mae gan AbilityNet  gyngor ar sut i wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw abertawe.ac.uk?

Gwerthuswyd y wefan gan ein harbenigwr mewnol ac maent yn ardystio bod abertawe.ac.uk yn cydymffurfio’n rhannol gyda safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 AA.

Rydym yn ymwybodol nad yw rhai rhannau o abertawe.ac.uk mor hygyrch ag y dylent fod:

 • Prif rolau nodedig gyda chynnwys ailadroddus fel dewislen lywio eilaidd.
 • Ar ddyfeisiau symudol, mae rhai tudalennau o’r ddewislen lywio eilaidd a elwir yn ‘Dudalennau Cysylltiedig’ wedi’u cuddio wrth edrych ar ffôn symudol.
 • Mae rhai ffurflenni etifeddol ar y wefan wedi’u cuddio wrth edrych ar ffôn symudol ac nid ydynt yn bodloni canllawiau cyferbyniad.
 • Nid yw tabiau ar dudalennau swyddi yn mynd yn y drefn gywir ar gyfer defnyddwyr bysellfwrdd.
 • Nid oes gan dudalennau manylion swydd deitlau unigryw.
 • Nid yw darllenwyr sgrin yn cael cyhoeddiadau ar gyfer pob gwall neu statws, ac maent angen ffocws ar ganlyniadau chwilio ac ar rhai ffurflenni.
 • Nid yw rhai tudalennau’n dosrannu ac nid oes ganddynt HTML dilys ac mae arwyddnodi ARIA wedi ei ychwanegu’n anghywir.

 

Adborth a gwybodaeth gyswllt.

Os oes angen gwybodaeth am abertawe.ac.uk arnoch mewn fformat wahanol fel PDF hygyrch, print mawr, hawdd i’w ddarllen, recordiad sain neu braille, gallwch gysylltu â’n Canolfan Drawsgrifio:

Ebost: braille@abertawe.ac.uk

Twitter: @SUTranscription

Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe, Adeilad Amy Dillwyn, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP, Y Deyrnas Unedig.

Sut i ddod o hyd i’r ganolfan drawsgrifio: SUTC-Accessible-Guide

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dod yn ôl atoch o fewn 7 diwrnod.

 

Adrodd ar broblemau hygyrchedd abertawe.ac.uk

Rydym o hyd yn awyddus i wella hygyrchedd y wefan. Os dewch o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn meddwl nad ydym yn cyflawni gofynion hygyrchedd:

Ebost: accessibility@abertawe.ac.uk

Ffoniwch: +44 (0)1792 295500

 

Gweithdrefn gorfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb.

 

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn gorfforol

Nod y Brifysgol yw darparu gwasanaethau gwybodaeth ac arweiniad proffesiynol i fyfyrwyr anabl, myfyrwyr gydag anghenion penodol a / neu gyflyrau meddygol. Gallwn ddarparu cymorth os hoffech ymweld â ni neu ffonio ni.

Cysylltwch â’r swyddfa anabledd:

Ffôn: +44 (0)1792 606617

Ebost: disability@abertawe.ac.uk

 

Gwybodaeth dechnegol ynglŷn â hygyrchedd y wefan

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau hygyrchedd y gwefannau, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

 

Statws cydymffurfio

Mae abertawe.ac.uk yn cydymffurfio’n rhannol â safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 AA/A, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

 

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i gynnal hygyrchedd lefel AA. Mae’r wybodaeth ganlynol yn egluro unrhyw rannau o’r wefan nad ydynt yn cydymffurfio hyd y gwyddom, a beth rydym yn ei wneud i ddatrys hyn.

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y resymau canlynol.

 

Diffyg cydymffurfio â rheoliadau hygyrchedd

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 1.1.1 Cynnwys nad yw'n destun

Tudalennau gyda disgrifiadau delwedd gwael

Mae gan rhai dudalennau, gan gynnwys tudalennau cwrs, disgrifiadau delwedd gwael neu delweddau wedi eu nodi fel rhai ystyrlon yn anghywir.

 

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd

Defnydd o briodoleddau ARIA nad ydynt yn cydymffurfio

Mae'r gydran carwsél a ddefnyddir ar draws y wefan yn defnyddio priodoleddau ARIA na chaniateir.

Y prif dirnod gyda cynnwys ailadroddus

Mae’r prif dirnod yn cynnwys llywio eilaidd ac ar dudalennau cwrs mae nodweddion yn defnyddio galwad i weithredoedd ailadroddus.

Penawdau Tabl

Nid oes gan rhai tablau ar adran Gwybodaeth am Fodiwlau o fewn dudalennau’r cwrs benawdau tabl.

 

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 1.3.4 Gogwydd

Is-lywio wedi’i guddio mewn golwg bortread

Mae cwymplen y tudalennau cysylltiedig wedi cuddio dolenni testun ar rai tudalennau, o'u gweld mewn golwg bortread ar ffonau symudol. Mae angen cylchdroi’r gwymplen i olwg dirwedd er mwyn gweld pob dolen testun.

Mae’r Ffurflen Etifeddol angen golwg dirwedd

Mae angen gogwydd dirwedd er mwyn defnyddio’r ffurflen gais am brosbectws yn ôl y bwriad.

 

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 1.4.3: Isafswm Cyferbyniad

Ffurflenni Etifeddol gyda chyferbynnu gwael

Mae gan y ffurflen gais am brosbectws ddolenni testun sydd ddim yn bodloni canllawiau cyferbyniad.

 

 WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 2.1.1: Bysellfwrdd

Dim cefnogaeth bylchwr ar dabiau cwrs

Mae tabiau amrywiolion y cwrs ond yn cefnogi mewnbynnu ac nid rhyngweithiadau'r bylchwr.

Llywio Taith Rhithwir

Dim ond y safle teithiau rhithwir y gall defnyddwyr bysellfwrdd ei archwilio ac ni allant lywio yn ôl israddedig neu ôl-raddedig.

 

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 2.4.1: Rhwystrau dargyfeirio

Rhwystrau dargyfeirio wedi torri ar dudalennau swyddi

Oherwydd byg ar y tudalennau hyn, mae ymddygiad tabio yn dargyfeirio’r neidio i’r prif ddolen. Dim ond ar ôl tabio drwy’r dolenni a chynnwys y gellir defnyddio’r ddolen.

Teitl Fframiau  

Nid oes gan rhai fideos YouTube sydd wedi’u gwreiddio briodoledd teitl.

Tagiau Pennawd Coll ar Dudalennau Swyddi Gwag Cyfredol a manylion Swyddi

Mae tagiau h3 a h2 ar goll ar dudalennau swyddi gwag a manylion swyddi cyfredol.

 

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 2.4.2: Teitl Tudalennau

Dim Teitl Tudalennau unigryw

Mae'r dudalen Manylion y Swydd yn defnyddio’r teitl tudalen "Manylion" sy'n golygu y byddai gan bob swydd yr un teitl pan fydd darllenydd sgrin yn darllen y dudalen.

 

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 2.4.3: Trefn Ffocws

Nid yw ffocws tab A-Y y Cwrs yn cael ei symud i gynnwys

Wrth ddewis tab gyda chynnwys cudd, nid yw ffocws y bysellfwrdd yn cael ei symud i gynnwys tabiau.

Mae’r drefn ffocws ar dudalennau Swyddi Gwag Cyfredol a Manylion y Swydd yn anghywir

Nid yw'r drefn ffocws yn cadw ystyr ar y dudalen hon gan fod neidio i'r prif a dolenni yn cael eu dargyfeirio, ac mae "Teitl y Swydd" neu "Yn ôl i’rPrif" yn cael ffocws ar ôl y bar cyfeiriad. Mae hyn yn arwain at brofiad defnyddiwr gwael  ar gyfer defnyddwyr bysellfwrdd yn unig neu ddefnyddwyr ddarllenwyr sgrin.

 

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 2.4.4: Pwrpas Dolen (Mewn Cyd-Destun)

Delweddau carwsél newyddion yn nodi disgrifiad Delwedd, nid testun cyswllt.

Mae’r eitemau newyddion yn defnyddio dwy ddolen; mae un yn cynnig testun disgrifiadol, a’r llall yn ddisgrifiad delwedd, sydd wedi’i gysylltu ag erthygl newyddion ac sy’n nodi disgrifiad y ddelwedd, nid y dudalen flaenorol.

Delweddau ar draws y wefan

Mae rhai dolenni, megis fideos YouTube (gyda delwedd galwad i weithredu) wedi’u labelu’n wael gyda thestun nad yw’n ddisgrifiadol.

Canlyniadau chwilio dolenni tudalennau sydd wedi’u rhifo

Mae’r chwiliad yn cyflwyno canlyniadau chwiliad wedi’u tudalennu. Mae’r dolenni ond wedi’u disgrifio fel rhifau heb deitl i osod cyd-testun. Felly, nid yw’r dolenni hyn yn cael eu disgrifio gan ddefnyddio destun cyswllt yn unig.

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 2.4.6: Penawdau a Labeli

Camddefnydd penawdau

Mae penawdau rhai tudalennau wedi’u defnyddio ar gyfer darnau mawr o destun ac ar arddull weledol, nid ar gyfer strwythur.

 

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 3.3.1: Adnabod Gwallau

Nid yw’r ffurflenni etifeddol yn rhoi negeseuon gwall manwl.

Mae ffurflen gais y Prosbectws ond yn rhoi gwybod i’r defnyddiwr am feysydd mewnbwn pwnc sydd ar goll, nid am unrhyw feysydd gofynnol eraill sydd ar goll.

 

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 3.3.2: Labeli neu Gyfarwyddiadau

Nid yw chwiliad y wefan yn defnyddio neges ymhlyg

Mae chwiliad y wefan yn datgan "chwilio:" yn hytrach na "Chwilio Prifysgol Abertawe" fel y mae'n ei wneud yn weledol yn y rhyngwyneb defnyddiwr.

 

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 4.1.1: Dosrannu

Tagiau pen coll

Gan fod y safle'n fawr a bod system rheoli cynnwys gyda HTML yn cael ei olygu gan berchnogion cynnwys, mae rhai o’r HTML wedi'i gamffurfio e.e. tagiau pen coll.

 

Prawf Adnabod dyblyg mewn ffurflenni etifeddol

Mae gan rhai ffurflenni hŷn megis ffurflen gais prosbectws brawf adnabod dyblyg o fewn HTML.

 

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 4.1.2: Enw, Rôl, Gwerth

Teclyn Addasu Offer Hygyrchedd

Mae ReciteMe yn galw teclyn addasu yn far offer, ond nid yw’n nodi hyn gyda rôl neu label ARIA.

Aria cudd yn cynnwys elfen â ffocws

Mae'r gydran carwsél (llithrydd) yn cynnwys elfennau y gellir ffocysu arnynt ac yn defnyddio'r priodoleddau ARIA anghywir.

Nid oes gan declyn addasu dewislen mega rôl ARIA

Nid oes gan y ddewislen mega rôl ARIA sy’n gysylltiedig â hi. Mae hyn yn effeithio ar “Astudio” ac “Eich Prifysgol” gan eu bod yn cynnig mwy o ymarferoldeb. Fel teclyn addasu, mae angen ychwanegu rôl/au er mwyn caniatáu i borwyr a technoleg gynorthwyol ddeall ei bwrpas.

Nid oes gan Gwymplen Amrywiad Tudalen Cwrs rôl ARIA

Mae amrywiolion ar bob tudalen cwrs yn cynnwys cwymplen, ond nid ydynt yn defnyddio’r rôl berthnasol.

Nid oes gan rheolaethau chwilio destun na labeli canfyddadwy

Nid oes labeli ARIA ar y dudalen chwilio ar yr elfennau cyflwyno a chlirio.

 

WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant: 4.1.3: Negeseuon Statws

Mae angen ffocws ar Negeseuon Statws Swyddi Gwag Cyfredol

Wrth chwilio am swydd wedi'i hidlo, nid yw'r statws (canlyniadau a ganfuwyd, hidlydd wedi'i ychwanegu) o fewn rôl rhybudd ARIA. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid canolbwyntio'r statws i’w gyhoeddi.

Canlyniadau Chwilio a chyhoeddiadau hidlo

Ni chyhoeddir canlyniadau chwiliad pan fyddant ar gael, a phryd y bydd paramedrau hidlo yn cael eu hychwanegu a'u dileu, ni wneir unrhyw gyhoeddiadau. Rhaid i'r holl gynnwys dderbyn ffocws i'w glywed.

Nid yw ffurflenni etifeddol yn rhoi negeseuon gwall digonol.

Nid yw ffurflen gais y prosbectws yn rhoi negeseuon gwall manwl os yw’n cael ei gyflwyno’n anghywir ac ni ddefnyddir unrhyw “rybudd” rôl ARIA i’r adran negeseuon.

 

Sut y byddwn yn mynd i'r afael â diffyg cydymffurfio

Ymdrinnir â’r methiannau maen prawf uchod drwy’r canlynol:

 • Proses o godi ymwybyddiaeth hygyrchedd gyda Golygyddion Cynnwys.
 • Neilltuo amser dynodedig i Dîm Datblygu'r We fynd i'r afael â'r materion hyn.
 • Ymchwilio i ffyrdd o awtomeiddio profi hygyrchedd o fewn ein proses datblygu.

 

Baich Anghymesur

Gwnaed asesiad gan ystyried maint ac adnoddau sydd ar gael i'r sefydliad, nodir unrhyw gynnwys y bernir ei fod yn faich anghymesur yn yr adran hon.

Llywio a chael mynediad at wybodaeth

Dim problemau neu ddim yn berthnasol.

Offer a thrafodion rhyngweithiol

Dim problemau neu ddim yn berthnasol.

Offer rhyngweithiol

Dim problemau neu ddim yn berthnasol.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Gwnaed asesiad gan ystyried maint ac adnoddau sydd ar gael i'r sefydliad, nodir unrhyw gynnwys a fernir y tu allan i gwmpas y rheoliadau yn yr adran hon.

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Mae detholiad sampl o ddogfennau PDF wedi cael profion hygyrchedd ac adroddwyd am rai mân wallau. Byddwn yn gweithio gyda golygyddion cynnwys i sicrhau bod ganddynt yr hyfforddiant a'r adnoddau i fynd i'r afael ag unrhyw wallau a ganfuwyd.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio dogfennau PDF na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

 

Beth sy’n cael ei wneud i wella hygyrchedd

Mae ein Cynllun Gweithredu Hygyrchedd yn dangos sut a phryd rydym yn bwriadu gwella hygyrchedd abertawe.ac.uk.

 

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 16/09/2020 Fe'i diweddarwyd ddiwethaf ar 16/09/2020.

Profwyd y wefan abertawe.ac.uk ddiwethaf ar 15/09/2020. Cynhaliwyd y prawf gan ein arbenigwr ar ddefnyddio a hygyrchedd mewnol.

Defnyddiwyd proses a dull cyson o benderfynu ar sampl o dudalennau i'w profi. Mae hwn ar gael yn: Sut y profwyd y wefan

Mae'r adroddiad hygyrchedd llawn ar gael ar gais.