Rydym yn brifysgol sy'n credu mewn...

Cyfle cyfartal

Mae Prifysgol Abertawe am ddarparu amgylchedd gweithio a dysgu nad oes ynddo wahaniaethu annheg, ac sy'n galluogi staff a myfyrwyr i gyflawni eu potensial personol.

Mae Pwyllgor Cyfle Cyfartal y Brifysgol yn ystyried ffyrdd o ymestyn cyfle cyfartal mewn perthynas â staff a myfyrwyr, ac yn sicrhau bod y Brifysgol yn cynnig cyfle cyfartal i'r holl staff, waeth beth fo'u hil, rhyw, oedran, anabledd, tueddfryd rhywiol neu gred grefyddol.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Cyfle Cyfartal yr Adran Adnoddau Dynol.

Urddas yn y gwaith ac wrth astudio

Mae'r polisi 'Urddas yn y Gwaith ac Wrth Astudio' yn hyrwyddo urddas i holl fyfyrwyr a staff yn y Brifysgol drwy ddileu pob math o ymddygiad sarhaus, a sefydlu amgylchedd gweithio a dysgu heb aflonyddu ac ymddygiad ymosodol. Mae aelodau'r Brifysgol i'w trin ag urddas a pharch, ac i'w hamddiffyn rhag cael eu haflonyddu a'u bygwth yn y gwaith ac wrth astudio.

Cefnogi'r Gymraeg

Rydym am gefnogi, hyrwyddo a chyfoethogi diwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg.

Fel rhan o’n nod i ychwanegu at brofiad ein myfyrwyr byddwn yn gweithio i gynyddu nifer y cyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a chynyddu defnydd y ddarpariaeth hon.

Ar ben hyn byddwn yn ehangu’r cyfle i bob aelod o’r Brifysgol i ddefnyddio’r Gymraeg. Bydd hynny'n cryfhau delwedd y Brifysgol fel sefydliad dwyieithog yng Nghymru.

Cyfoethogi bywydau eraill

Mae Discovery yn gorff elusennol wedi'i arwain gan wirfoddolwyr, a'i nod yw cyfoethogi bywydau pobl yn Abertawe. Mae'r corff yn rhagweld cymuned lle mae pobl yn cael eu trin yn gyfartal ac na wahaniaethir yn eu herbyn neu fod o dan anfantais gan gymdeithas.

Nod Discovery yw:

 • Cyfoethogi bywydau pobl yn Abertawe er mwyn iddynt gyflawni eu potensial fel unigolion wedi'u grymuso ac fel aelodau o grwpiau a chymunedau.
 • Cynnig profiadau a chyfleoedd newydd drwy ystod eang o weithgareddau dan arweiniad myfyrwyr yn y gymuned gan arwain at fwy o gyd-ddealltwriaeth a chydraddoldeb.
 • Mynd ati i gefnogi myfyrwyr i fod yn ymwybodol o'u datblygiad personol a'r effaith ar eu hunain a bywydau pobl eraill trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwe  neu e-bostiwch discovery@abertawe.ac.uk

Mae Discovery yn elusen gofrestredig, rhif. 256146


Efallai y byddai gennych hefyd ddiddordeb dysgu mwy am ymrwymiad y Brifysgol i gynaliadwyedd a Masnach Deg.

Prifysgol Iach

Penodwyd Abertawe yn un o 'Ddinasoedd Iach' Sefydliad Iechyd y Byd, gan ymuno â charfan elit o ddinasoedd sydd yn cydweithio i wella iechyd cymunedau lleol. Yn yr un modd, mae Prifysgol Abertawe wedi ei henwi yn Brifysgol Iach ac mae wedi sefydlu rhwydwaith iach ar y campws sydd â chylch gwaith i wella iechyd a lles y gymuned brifysgol. Mae'r aelodau yn cynnwys cynrychiolwyr o'r canlynol:

 • Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd
 • Y Coleg Meddygaeth
 • Ffisioleg Ymarfer Corff a Biocemeg
 • Yr Adran Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Gwasanaethau Myfyrwyr
 • Adnoddau Dynol
 • Iechyd Galwedigaethol
 • Undeb y Myfyrwyr a'r Undeb Athletau
 • Y Gwasanaeth Meddyg Teulu sydd ar y Campws
 • Yr elusen gwirfoddoli Discovery
 • Yr Adran Ystadau
 • Yr Adran Farchnata
 • Yr Uned Gynllunio a Phrosiectau Strategol  


Cylch gwaith y grwp yw:

 • Sefydlu ethos iach gydlynol a holistig yn y Brifysgol
 • Ymgorffori arferion hybu iechyd yn strwythur y Brifysgol
 • Annog cyfathrebu a chydweithio o ran iechyd a lles ar draws cymuned gyfan y brifysgol, ac o fewn y rhwydwaith Prifysgol Iach.

Mae’r gwerthoedd dan sylw wedi’u datblygu gan gymuned Gwasanaethau Proffesiynol Prifysgol Abertawe, sydd wedi cytuno:

Bod holl adrannau Gwasanaethau Proffesiynol Prifysgol Abertawe yn gweithredu gan ddilyn Gwerthoedd Craidd pendant, a disgwylir i bawb allu dangos ymrwymiad at y gwerthoedd hyn o’r diwrnod y gyflwynwyd y cais i’r ddarpariaeth o ddydd i ddydd yn eu rolau.

Ein Gwerthoedd yw: 

Rydym yn Broffesiynol
Rydym yn ymfalchïo mewn defnyddio ein gwybodaeth, ein sgiliau, ein gallu creadigol, ein huniondeb a’n gallu i farnu i gyflwyno gwasanaethau a datrysiadau arloesol, effeithiol, ac effeithlon, sydd o ansawdd rhagorol.

Rydym yn Cydweithio
Rydym yn ymfalchïo ein bod yn gweithio mewn amgylchedd rhagweithiol, cydweithredol, a seiliwyd ar gydraddoldeb, ymddiriedaeth, parch, cydweithio a her i gyflwyno gwasanaethau sy’n ymdrechu i ragori ar anghenion a disgwyliadau cwsmeriaid.

Rydym yn Gofalu
Rydym yn derbyn cyfrifoldeb am wrando, deall ac ymateb yn hyblyg i’n myfyrwyr, ein cydweithwyr, ein partneriaid allanol a’r cyhoedd, fel bod pob cyswllt a gânt gyda ni yn brofiad cadarnhaol, wedi’i bersonoli.

Mae ymrwymiad at ein gwerthoedd ym Mhrifysgol Abertawe yn ein helpu i hyrwyddo cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth er mwyn defnyddio’r holl ddoniau sydd gennym.