Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

MEITHRIN DYFODOL CYNALIADWY I BAWB

Mae Prifysgol Abertawe'n brifysgol flaenllaw a chynaliadwy, sydd â dyheadau i yrru datblygiad cynaliadwy yn ei flaen yn y DU ac ymhellach.

Yn y nawfed safle yng Nhynghrair Werdd Prifysgolion The Guardian, rydym yn falch ym Mhrifysgol Abertawe o'n cyflawniadau niferus wrth wreiddio cynaliadwyedd i fywyd y Brifysgol.

Mae cynaliadwyedd yn rhan o’r weithred Cyfrifoldebau Corfforaethol, sydd yn rhan o bortffolio presennol y Cyfarwyddwr Cyllid (Rob Brelsford-Smith), aelod o’r Uwch Dîm Rheoli. Mae’r Cofrestrydd yn gyfrifol am gadeirio’r Pwyllgor Cyfrifoldebau Corfforaethol, fel rhan o’r strwythur llywodraethiant swyddogol yn y Brifysgol, ble mae’r allbwn hefyd yn bwydo i mewn i SMT.

Mae gennym dîm ymrwymedig a brwdfrydig o weithwyr cynaliadwyedd proffesiynol sy'n gweithio yn y Brifysgol. Mae ein tîm yn dwyn arbenigedd o ddiwydiant a'r byd academaidd ynghyd, ac mae wedi ymrwymo i gydweithio â staff, myfyrwyr a'r gymuned i sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu'n wydn, yn gynaliadwy ac mewn modd sy'n cydymffurfio, fel y nodir yn ein Cynllun Strategol 2020. Mae’r tîm yn rheoli cyllideb flynyddol sydd yn cynyddu bob blwyddyn er mwyn cefnogi ein gwaith mewn meysydd megis trafnidiaeth a theithio cynaliadwy, rheolaeth Safle Twyni Crymlyn sydd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, gwastraff ac ail-gylchu a datblygu’r camau cyntaf mewn prosiectau cynaliadwy.

Mae ein Polisi Cynaliadwyedd a’n Strategaeth Gynaliadwyedd gynhwysfawr, sydd yn cynnwys ein Hamcanion a Thargedau ar gyfer 2018-19, yn arwain ein gwaith ac yn cefnogi Y System Rheoli Amgylcheddol gadarn sydd yn achrededig ag ISO14001:2015 gyda statws Platinwm EcoCampus.

Rydym yn cynnig llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr, staff a chymuned leol y Brifysgol i gyfrannu at ein hymdrechion parhaus i wella arferion cynaliadwy yn y Brifysgol ac i arwain y ffordd wrth ddatblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb. Rydym yn annog holl staff y Brifysgol i gofrestru i’n cynllun ymgysylltu â staff, SWell.

Cewch ragor o wybodaeth isod am wyth thema allweddol ein Strategaeth Gynaliadwyedd a sut y gallwch ymuno â'n hymdrechion ym Mhrifysgol Abertawe i fod ar flaen y gad o ran datblygu cynaliadwy.