Meithrin dyfodol cynaliadwy i bawb

Mae Prifysgol Abertawe'n brifysgol flaenllaw a chynaliadwy, sydd â dyheadau i yrru datblygiad cynaliadwy yn ei flaen yn y DU ac ymhellach.

Yn y nawfed safle yng Nhynghrair Werdd Prifysgolion The Guardian, rydym yn falch ym Mhrifysgol Abertawe o'n cyflawniadau niferus wrth wreiddio cynaliadwyedd i fywyd y Brifysgol.

Mae cynaliadwyedd yn rhan o’r swyddogaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol sy’n rhan o bortffolio’r Cyfarwyddwr Ystadau a Rheoli Cyfleusterau (Dr Greg Ducie). Mae Greg yn gyfrifol am gadeirio’r Pwyllgor Cyfrifoldeb Corfforaethol sef rhan o strwythur lywodraethu swyddogol y brifysgol, a chaiff yr allbynnau hyn eu bwydo i’r Uwch-dîm Arweinyddiaeth. 

Mae gennym dîm ymrwymedig a brwdfrydig o weithwyr cynaliadwyedd proffesiynol sy'n gweithio yn y Brifysgol. Mae ein tîm yn dwyn arbenigedd o ddiwydiant a'r byd academaidd ynghyd, ac mae wedi ymrwymo i gydweithio â staff, myfyrwyr a'r gymuned i sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu'n wydn, yn gynaliadwy ac mewn modd sy'n cydymffurfio, fel y nodir yn yr Cynllun Strategol newydd, sydd ar fin cael ei gyhoeddi. Mae’r tîm yn rheoli cyllideb flynyddol sydd yn cynyddu bob blwyddyn er mwyn cefnogi ein gwaith mewn meysydd megis trafnidiaeth a theithio cynaliadwy, rheolaeth Safle Twyni Crymlyn sydd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, gwastraff ac ail-gylchu a datblygu’r camau cyntaf mewn prosiectau cynaliadwy.

Mae ein Polisi Cynaliadwyedd a’n Strategaeth Gynaliadwyedd gynhwysfawr, sydd yn cynnwys ein Amcanion a Targedau 19-20, yn arwain ein gwaith ac yn cefnogi Y System Rheoli Amgylcheddol gadarn sydd yn achrededig ag ISO14001:2015 gyda statws Platinwm EcoCampus.

Rydym yn cynnig llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr, staff a chymuned leol y Brifysgol i gyfrannu at ein hymdrechion parhaus i wella arferion cynaliadwy yn y Brifysgol ac i arwain y ffordd wrth ddatblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb. Rydym yn annog holl staff y Brifysgol i gofrestru i’n cynllun ymgysylltu â staff, SWell.

Cewch ragor o wybodaeth isod am wyth thema allweddol ein Strategaeth Gynaliadwyedd a sut y gallwch ymuno â'n hymdrechion ym Mhrifysgol Abertawe i fod ar flaen y gad o ran datblygu cynaliadwy.