Mae pêl-rwyd yn rhan o'r 'Rhaglen Perfformiad Uchel' ym Mhrifysgol Abertawe. Mae chwaraeon perfformiad uchel ym Mhrifysgol Abertawe'n derbyn:hyfforddiant perfformiad uchel, gwasanaethau gwyddorau chwaraeon, cyngor ar ffordd o fyw i athletwyr, ffisiotherapi a chymorth cryfder a chyflyru.

Y Clwb Pêl-rwyd yw un o'r clybiau mwyaf sydd gan y Brifysgol i'w gynnig. Mae ganddo dros 168 o aelodau a chyfanswm o bum carfan gystadleuol. Mae tri o'r carfannau'n cystadlu yng nghynghrair BUCS (Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain) ac mae'r ddwy garfan sy'n weddill yn chwarae yng nghynghreiriau lleol Abertawe.

Cafodd y tîm cyntaf ddyrchafiad i gynghrair gorllewinol 1A BUCS y tymor diwethaf (2017-18). Ein prif nod yw sicrhau bod Clwb Pêl-rwyd Prifysgol Abertawe (SUNC) yn codi un adran unwaith eto i'r Uwch-gynghrair lle mae llawer o chwaraewyr gorau’r Super-League yn cystadlu'n gyson. Yn ystod y tymor cyntaf, yn yr adran fwyaf cystadleuol hon, mae'r tîm wedi cael rhai perfformiadau ardderchog, ac wedi  curo Prifysgolion eraill sydd wedi hen ymsefydlu dair gwaith.

Mae'r ail garfan wedi cyrraedd yr ail safle yn nghynghrair Gorllewinol 4B am y ddwy flynedd ddiwethaf, ac roeddent yn anlwcus i beidio â chael dyrchafiad eleni. Yn yr un modd, mae'r drydedd garfan wedi cyrraedd yr ail safle am y ddau dymor yng nghynghrair Gorllewinol 5B. Uchafbwynt y tymor ar gyfer y trydydd tîm oedd curo Prifysgol Met Caerdydd a enillodd cynghrair Gorllewinol 5B yn 2018-19 i ennill y cwpan.

Mae'r bedwaredd a'r bumed garfan yn cystadlu yng Nghynghrair Pêl-rwyd Leol Abertawe ac mae'r ddwy wedi colli'r cyfle i gael dyrchafiad o drwch blewyn - 2 gêm yn unig maen nhw wedi'u colli y tymor hwn. Mae pêl-rwyd o fewn y brifysgol yn ffynnu gyda 5 neu 6 o dimau yn chwarae ac yn hyfforddi ar brynhawn dydd Mercher. Mae'r hyfforddwyr yn gweithio'n galed i gynnig cyfleoedd a hwyl i bob gallu.

Trwy gael carfanau uchelgeisiol mawr, sicrheir bod digon o bobl ar gael i ddewis o'u plith ar gyfer pob gêm. Mae hyn yn sicrhau bod cyfleoedd da ar gael i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf gael digon o gyfle i ddangos eu sgiliau pêl-rwyd ar ôl y penwythnos treialon cychwynnol. Mae gennym dreialon pellach dros gyfnod y Nadolig i ddatblygu dyhead a galluogi i bobl symud rhwng carfanau.

Mae'r clwb pêl-rwyd hefyd yn cystadlu yn y gêm Varsity flynyddol yn erbyn Prifysgol Caerdydd, a dyma'r gystadleuaeth fwyaf rhwng prifysgolion ar ôl yr un rhwng Rhydychen a Chaergrawnt. Parc Chwaraeon Bae Abertawe yw cartref y clwb pêl-rwyd, ac mae’r clwb yn gallu defnyddio cyfleusterau eraill y Parc a'r 'Sied,' sef ein canolfan cryfder a chyflyru elît.

Mae gan Glwb Pêl-rwyd Prifysgol Abertawe enw da iawn am gynnig cyfleoedd i gymryd yr awenau.  Mae gennym bwyllgor rheoli gweithgar sy'n trefnu llu o weithgareddau, gan gynnwys cyfarfodydd cymdeithasol wythnosol, digwyddiadau elusennol misol a dathliadau blynyddol o lwyddiant. Caiff y pwyllgor ei ethol bob blwyddyn yn y digwyddiad hwn. Rydym yn arbennig o falch o faint o arian rydym yn ei godi bob blwyddyn a'n cefnogaeth i elusennau lleol.

Mae'r clwb hefyd yn falch o gynnig rhwydwaith teuluol cynhwysol sydd â lles myfyrwyr wrth ei wraidd. Mae gan bob carfan dîm arweinyddiaeth sy'n cynnwys arweinwyr o ran safleoedd ac unedau i gefnogi'r capten. Ceir hefyd gynrychiolydd lles sydd ar gael am sesiynau un i un ac i ymgysylltu â hyfforddwyr y timau. I hwyluso'r gwaith o gydlynu'r clwb cyfan, mae chwaraewyr profiadol o’r carfanau perfformiad uchel hefyd yn cyfrannu at y gwaith o hyfforddi pob carfan. Maen nhw'n gweithio yn ôl rota tymhorol ochr yn ochr â hyfforddwyr i helpu i ddatblygu chwaraewyr llai profiadol.

Cynigiwyd cyfleoedd datblygiad proffesiynol a ariannwyd i aelodau y llynedd. Sefydlwyd rôl hyfforddwr dan hyfforddiant a oedd yn cynnwys addysg hyfforddi, mentora a chyfrifoldeb dros garfan. Ceir hefyd gyfleoedd dyfarnu â thâl lle cynigir cyrsiau hyfforddi a chyfle i ennill cymwysterau.

Mae'r Brifysgol yn cynnig Cynllun Ysgoloriaethau Athletwyr Dawnus (TASS) i fyfyrwyr sy’n athletwyr dawnus iawn, gan gynnwys buddion ariannol gwerth hyd at £3,000 a phecyn cymorth a allai gynnwys; hyfforddiant cryfder a chyflyru, ffisiotherapi, cymorth seicolegol a chyngor maethol – a darperir pob un ohonynt gan ymarferwyr cymwys. Mae llawer o becynnau ysgoloriaeth ar gael.

Mae Clwb Pêl-rwyd Prifysgol Abertawe yn glwb lle disgwylir ichi fod yn hapus, teimlo eich bod yn cael eich cefnogi a chael llawer o gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau chwarae. Mae'r clwb pêl-rwyd yn croesawu pob darpar chwaraewr waeth beth yw ei gefndir, lefel ei sgiliau neu ei brofiad chwaraeon. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

 

Netball logo

Cwestiynau Cyffredin