Golygfa o’r Abaty o’r ddôl

Mae'r Brifysgol yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Mae'n ymrwymedig i gwrdd â'i rhwymedigaethau cyfreithiol a moesol o gael gwared ar wahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb ar sail oed, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd), crefydd neu gred (gan gynnwys diffyg cred), rhyw a thueddfryd rhywiol.

Cewch fwy o wybodaeth drwy fynd ar y tudalennau Cyfleoedd Cyfartal