Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Croeso i Brifysgol Abertawe

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Drwy ddangos ein hymrwymiad i waith ymchwil sydd o ddefnydd i'r byd go iawn, rydyn ni wedi llwyddo yn ein huchelgais o fod yn un o'r 30 Prifysgol Ymchwil orau, ac wedi dringo o safle 52 yn 2008 i safle 26 yn nhabl cynghrair Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 ar gyfer prifysgolion Prydain.

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill y teitl Prifysgol y Flwyddyn yng ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni eleni am yr eilwaith mewn pum mlynedd. Yn ogystal â chipio teitl Prifysgol y Flwyddyn, mae Prifysgol Abertawe wedi ennill y categori Rhyngwladol, ac wedi cyrraedd y tri uchaf yn y categorïau Ôl-raddedig, a Chwrs a Darlithwyr. Bellach yn eu chweched flwyddyn, mae gwobrau Whatuni wedi eu seilio ar filoedd o adolygiadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr – 41,000 o dros 160 o Brifysgolion ledled y DU.

Yn ôl Canllaw Prifysgolion Da 2019 y Times a'r Sunday Times, rydyn ni wedi codi chwe safle ac wedi cyrraedd y 30 Prifysgol Orau ym Mhrydain. Rydyn ni yn yr ail safle am wobr Prifysgol y Flwyddyn drwy Brydain. Rydyn ni wedi ennill teitl Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru am yr ail dro mewn tair blynedd ac wedi ennill ein lle fel sefydliad addysg uwch mwyaf blaenllaw Cymru. 

Mae Prifysgol Abertawe ar y brig yng Nghymru yn The Guardian University Guide 2020. Mae cyfran y myfyrwyr sy'n fodlon ar eu cwrs wedi cynyddu'n sylweddol, gydag Abertawe bellach yn 4ydd yn y DU o ran boddhad myfyrwyr, ac yn 5ed ar y cyd ochr yn ochr â Chaergrawnt ar gyfer rhagolygon graddedigion.

Wrth roi ein myfyrwyr wrth wraidd popeth rydyn ni'n ei wneud, rydyn ni wedi llwyddo i ennill dyfarniad aur, sef y dyfarniad gorau posibl, yn y Fframwaith Genedlaethol ar Ragoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr ac rydyn ni ymhlith y deg prifysgol orau ym Mhrydain am fodlonrwydd myfyrwyr yn ôl Arolwg Bodlonrwydd Myfyrwyr Cenedlaethol 2019.

Mae ein campysau glan-môr godidog yn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o'r byd, ac mae ein cymuned amlddiwylliannol yn creu cyd-destun byd-eang, sy'n galluogi'r bobl sy'n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy'n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.