Prifysgol o safon fyd-eang

Llun o'r awyr o gampws Singleton gyda choed a pharc singleton o'i amgylch a'r traeth a bae Abertawe cyfagos

Beth yw Galluogi Perfformiad?

Mae’r Brifysgol yn ymroddedig i ddiwylliant o Alluogi Perfformiad sy’n anelu at gefnogi a galluogi gweithwyr i gyflawni eu potensial, llwyddo yn eu rolau ac felly’n cyflawni themâu strategol allweddol y Brifysgol. 

Mae Galluogi Perfformiad yn amrediad o ddulliau cysylltiedig a fydd yn:   

  • Egluro disgwyliadau rôl a safon perfformiad gofynnol y gweithwyr.
  • Sicrhau bod y gweithiwr yn glir o ran yr amcanion sefydliadol allweddol a'u rhan wrth gyfrannu at gyflawni’r rhain.
  • Darparu'r cymorth, yr adborth, yr hyfforddiant a’r sgiliau priodol i alluogi'r unigolyn i berfformio i'w lefel uchaf.
  • Dileu unrhyw rwystrau sy'n atal unigolyn rhag perfformio.
  • Dangos bod gweithwyr sy'n perfformio'n dda yn cael eu cydnabod a bod y rhai sy'n tanberfformio yn cael eu herio.

CANRANNAU CWBLHAU ADOLYGIADAU BLYNYDDOL 2010-2022

PDR completion rates to 2018