Collage o luniau sy'n cynnwys (o'r chwith i'r dde) yr Athro Katrina Pritchard, Dr Ryan Sweet a Dr Helen Williams.

30 Ebrill 2024

Ymchwil yn y Gymuned: Archwilio hunaniaethau rhywedd a diwylliant hanesyddol pobl anabl

Cysegr Yazidi Mame Reshan yn Shingal, Irac, ar ôl i Islamic State ei dinistrio, credyd: Levi Clancy. Mae treftadaeth ddiwylliannol fel safleoedd cysegredig yn hanfodol ar gyfer hunaniaeth ac iechyd meddwl pobl sydd wedi'u dadleoli.

30 Ebrill 2024

Mae gwarchod treftadaeth ddiwylliannol mewn ardaloedd gwrthdaro yn fater dyngarol

Llun grŵp o'r myfyrwyr a gymerodd ran yn y gystadleuaeth.

29 Ebrill 2024

Cystadleuaeth Big Pitch Prifysgol Abertawe yn cefnogi busnesau newydd creadigol myfyrwyr

Dwy ddynes ifanc yn sefyll gefn wrth gefn gyda'u breichiau wedi'u plygu

25 Ebrill 2024

Mae myfyrwyr yn rhagnodi gwirfoddoli i gefnogi eu gyrfaoedd meddygol

Grŵp o wyth o bobl yn sefyll dan do o flaen set o ddrysau dwbl

24 Ebrill 2024

Mae sganiau MRI manwl uchel yn helpu radiotherapi i dargedu tiwmorau yn fwy cywir

Llun o’r Athro Siraj Shaikh.

23 Ebrill 2024

Academydd o Abertawe wedi'i benodi'n Ymgynghorydd Gwyddonol Annibynnol i Sefydliad Alan Turing

Pedwar llun pen ac ysgwydd yn dangos tair dynes ac un dyn

23 Ebrill 2024

Cymdeithas Ddysgedig Cymru'n cyhoeddi pedwar Cymrawd newydd o Brifysgol Abertawe

Ar y chwith: Feirws yn glynu wrth arwyneb cell gan ddefnyddio derbynyddion amryfal. Ar y dde: Macro-foleciwl yn dynwared derbynyddion arwyneb cell, gan atal y feirws yn gyfan gwbl.

22 Ebrill 2024

Cydweithrediad rhyngwladol newydd â'r nod o atal mathau ffliw pandemig

Cwpan Varsity

22 Ebrill 2024

Icon Creative Design i noddi Prifysgol Abertawe ar gyfer Varsity Cymru

Ffotograff sy'n dangos y tu mewn i Lyfrgell Campws y Bae Prifysgol Abertawe. Mae yna silffoedd llyfrau a byrddau gwag.

18 Ebrill 2024

Abertawe'n helpu i gynnwys y gymuned drwy ddarparu mynediad am ddim i'r llyfrgell ar y campws

Yr Athro Matthew Davies

18 Ebrill 2024

UNESCO yn dyfarnu Cadair uchel ei bri i Athro o Brifysgol Abertawe

Llun pen ac ysgwydd o fenyw ifanc yn gwenu yn erbyn cefndir pinc

17 Ebrill 2024

Ymgyrch yn amlygu llwyddiant myfyrwyr a oedd y rhai cyntaf yn eu teuluoedd i fynd i'r Brifysgol

Swimmer in pool

17 Ebrill 2024

Mae barn athletwyr ar gynhwysiant trawsryweddol mewn chwaraeon elît yn amrywio'n fawr

Llyfrgell Prifysgol Abertawe: bydd hyd at 70 o'r ysgoloriaethau ar gael bob blwyddyn.

16 Ebrill 2024

Bydd ysgoloriaethau newydd yn helpu i ddenu myfyrwyr ymchwil tramor i Brifysgol Abertawe

Plentyn ifanc yn yfed diod dywyll, befriog sydd wedi'i melysu â siwgr.

12 Ebrill 2024

Dewis diodydd llawn siwgr dros sudd ffrwythau i blant yn gysylltiedig â risg o ordewdra oedolion

Carw newydd-anedig

11 Ebrill 2024

Ymchwil yn dangos bod arferion cysgu ceirw newydd-anedig yr un mor arbennig â babanod newydd-anedig

Arwydd gwyrdd gyda'r geiriau 'sero net' uwchben model graddfa gwyn a gwyrdd o barc diwydiannol.

11 Ebrill 2024

SWITCH-On Skills: Hyfforddiant am ddim i wella sgiliau'r gweithlu dur er mwyn trawsnewid i sero net

Campws Singleton a Champws y Bae

10 Ebrill 2024

Prifysgol Abertawe'n un o'r prifysgolion gorau yn y byd ar gyfer 25 o bynciau

Baneri: mae Cymdeithas Prifysgolion Ewrop (EUA) yn cynrychioli mwy nag 870 o brifysgolion a chynadleddau penaethiaid cenedlaethol mewn 49 o wledydd Ewropeaidd

9 Ebrill 2024

Abertawe'n croesawu arweinwyr prifysgolion o bob rhan o Ewrop i gynhadledd ryngwladol o bwys

Un o'r coed hylifol a osodir mewn ystafelloedd dosbarth i addysgu disgyblion am newid yn yr hinsawdd a glanhau'r aer drwy ddal carbon.

9 Ebrill 2024

Prifysgol Abertawe'n cefnogi rhaglen addysg arloesol ynghylch newid yn yr hinsawdd

Rhuban yn cynnwys darnau jig-so yn dynodi ymwybyddiaeth o awtistiaeth ar gefndir glas plaen

8 Ebrill 2024

Graddedigion awtistig 'yn un o'r grwpiau lleiaf tebygol o fod mewn gwaith cyflogedig'

Gwraig feichiog yn gorwedd ar soffa mewn ystafell

4 Ebrill 2024

Prifysgol Abertawe'n ennill £2m i ymchwilio i famau yng Nghymru a newid yn yr hinsawdd

Roedd y tîm buddugol, o'r enw Pure Flow, yn cynnwys chwe myfyriwr - yn y llun.

4 Ebrill 2024

Syniad dyfeiswyr sy'n astudio yn Abertawe am ddŵr yfed diogel

Gwesteion a siaradwyr: denodd y digwyddiad, a gynhelir bob blwyddyn, bron 200 o westeion i'r lleoliad ym Mhafiliwn Patti yn Abertawe, lle gwnaethant glywed amrywiaeth o siaradwyr yn adrodd straeon sy'n ysbrydoli.

4 Ebrill 2024

Technocamps yn rhoi sylw i fenywod sy'n ysbrydoli mewn digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Menyw yn eistedd wrth y bwrdd yn gwenu ar fachgen yn eistedd ochr yn ochr â hi yn defnyddio gliniadur

3 Ebrill 2024

Astudiaeth yn amlygu’r sgiliau cadarnhaol sy'n gysylltiedig â chyflyrau niwroddatblygiadol