Prif Weinidog Cymru yn agor Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan Prifysgol Abertawe

26 Chwefror 2021

Prif Weinidog Cymru yn agor Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan Prifysgol Abertawe

Astudiaeth newydd yn tynnu sylw at bwysigrwydd cyd-destun i ddamcaniaethau ffisegol

26 Chwefror 2021

Astudiaeth yn tynnu sylw at bwysigrwydd cyd-destun i ddamcaniaethau ffisegol

15 o grethyll dri phigyn yn nofio mewn tanc

23 Chwefror 2021

Gwyddonwyr yn datgan bod dull nofio pysgodyn yn datgelu cryn wybodaeth am ei bersonoliaeth

Ymchwil fyd-eang i effaith ymateb llywodraethau i Covid-19 ar bobl ddiamddiffyn

22 Chwefror 2021

Ymchwil fyd-eang i effaith ymateb llywodraethau i Covid-19

Mae’r llun yn dangos melysion lliwgar.

22 Chwefror 2021

Ymchwil newydd yn awgrymu y gallai deietau llawn ffrwctos niweidio'r system imiwnedd

Myfyrwyr nyrsio yn rhoi cymorth technolegol i gleifion ysbyty

18 Chwefror 2021

Myfyrwyr nyrsio yn rhoi cymorth technolegol i gleifion ysbyty

Galw am wirfoddolwyr i gyfrannu at ymchwil i chwistrell i'r trwyn a allai helpu yn erbyn Covid-19

17 Chwefror 2021

Galw am wirfoddolwyr i gyfrannu at ymchwil i chwistrell i'r trwyn a allai helpu yn erbyn Covid-19

Uwd traddodiadol: mae'r galw am geirch yn cynyddu wrth i ddefnyddwyr chwilio am fwydydd iachach a dewisiadau llysieuol

17 Chwefror 2021

Grant sylweddol i ddatblygu ceirch fel cynnyrch bwyd iach

Myfyrwyr parafeddygol yn cael brechiad wrth iddynt barhau i gefnogi gwasanaethau

16 Chwefror 2021

Myfyrwyr parafeddygol yn cael brechiad wrth iddynt barhau i gefnogi gwasanaethau

Yr Athro Hywel Francis

16 Chwefror 2021

Teyrnged i'r Athro Hywel Francis

Logo'r Coleg Cymraeg

16 Chwefror 2021

Penodi Llysgenhadon Addysg Uwch newydd i’r Coleg Cymraeg o Brifysgol Abertawe

Mae pobl sy'n dioddef o asthma yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru 50% yn fwy tebygol o gael eu derbyn i ysbyty ac o farw o asthma na'r rhai sy'n byw yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig.

15 Chwefror 2021

Pobl mewn ardaloedd tlawd 50% yn fwy tebygol o farw o asthma na phobl mewn ardaloedd mwy cyfoethog

Ymchwil yn datgelu bod angen cefnogaeth iechyd meddwl a chymorth ariannol ar bobl sy'n hunanynysu

12 Chwefror 2021

Angen rhoi cefnogaeth iechyd meddwl a chymorth ariannol i bobl sy'n hunanynysu

Arbenigwyr yn cydweithio i gadw plant yn ddiogel ar-lein

12 Chwefror 2021

Arbenigwyr yn cydweithio i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Mae’r llun yn dangos logo CYSYLLTU

12 Chwefror 2021

Prosiect newydd ar y cyd yn ceisio CYSYLLTU myfyrwyr mewn prifysgolion

Professor David Ford

11 Chwefror 2021

Cyfarwyddwr Gwyddor Data Poblogaeth wedi ei gydnabod am ei ddylanwad ar faes data

Uned arddangos RICE ar gyfer hydrogen gwyrdd yn Hanson UK.

10 Chwefror 2021

Ymchwil Hydrogen Gwyrdd yn Helpu Diwydiant i Leihau Allyriadau Carbon.

Hywel Teifi Edwards

10 Chwefror 2021

Cyfnod ymgeisio ar gyfer ysgoloriaeth newydd er cof am gyfraniad Hywel Teifi Edwards ar agor

Roedd yr astudiaeth yn seiliedig ar y berthynas rhwng hyd mynegfys a bys modrwy unigolyn, a adwaenir fel y gymhareb 2D:4D.

9 Chwefror 2021

Bysedd plant yn dangos lefel incwm mamau a chlefydau sy'n dechrau yn y groth

Yr Ysgrifennydd Clinton

4 Chwefror 2021

Hillary Clinton yn ymestyn ei rhaglen ysgoloriaethau mewn partneriaeth â Sky a Phrifysgol Abertawe

Mae ymarfer corff a lefelau gweithgarwch gwell yn ganolog i'r gwaith o adfer y galon, sy'n ceisio hybu iechyd a ffitrwydd pobl sy’n dioddef o broblemau ar y galon.

4 Chwefror 2021

Cyfarwyddyd arbenigol ar ymarfer corff diogel i gleifion sy'n dioddef o glefyd ar y galon a diabetes

Cyfle newydd i rannu profiadau o fyw yn ystod pandemig

3 Chwefror 2021

Cyfle newydd i rannu profiadau o fyw yn ystod pandemig

Arbenigwr yn profi dull newydd o arsylwi plant yn chwarae

2 Chwefror 2021

Arbenigwr yn profi dull newydd o arsylwi plant yn chwarae

Y Brifysgol yn helpu mwy na 250 o ddisgyblion i barhau i ddarllen yn ystod y cyfyngiadau symud diweddaraf

1 Chwefror 2021

Y Brifysgol yn helpu mwy na 250 o ddisgyblion i barhau i ddarllen

Mae’r llun yn dangos rhagfynegiadau model ynghylch y tebygolrwydd y ceir cregyn gleision rhesog, a addaswyd o waith Rodriguez-Rey et al (2021).

1 Chwefror 2021

Angen rhoi mesurau rheoli ar waith er mwyn atal cregyn gleision rhesog rhag heidio i Brydain Fawr