Swansea Bay Campus
Dr Fern Davies

Dr Fern Davies

Darlithydd, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604818

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Fern yn ddarlithydd yng ngrŵp pwnc Gweithrediadau Strategol a Dadansoddeg yn yr Ysgol Reolaeth.  Wedi iddi gwblhau gradd BSc mewn Rheoli Busnes a mwynhau gyrfa fel athletwr elît Prydain, enillodd ysgoloriaeth PhD yn Abertawe i archwilio'n feirniadol i’r berthynas rhwng busnes a chymdeithas, yn benodol mewn busnesau bach a chanolig (BBaCh).  Er y byddai rhai yn rhoi’r label ‘CSR’ i hyn, rhoddodd ymchwil Fern sylw i amrywiaeth eang o feysydd cysylltiedig megis moeseg busnes, moesoldeb a chymdeithaseg ymddygiad economaidd.

Yn ystod blwyddyn olaf ei PhD, bachodd Fern swydd rheoli prosiect yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.  Chwaraeodd ran allweddol yn y gwaith o gefnogi busnesau arloesol ar draws tri sector twf allweddol yn Iwerddon a Chymru er mwyn hybu ffyniant economaidd.  Yn sgil y gwaith hwn, aeth ei diddordebau ymchwil i gyfeiriad arall, sef rheoli arloesedd, arloesi fel creawdwr strategaeth a mantais gystadleuol gynaliadwy ac ecosystemau, clystyrau a rhwydweithiau arloesol ar draws ffiniau.  Trwy'r profiad hwn ac erbyn hyn fel cyd-gyfarwyddwr y prosiect, mae Fern wedi gweithio gyda busnesau ac academyddion mewn nifer o sectorau a meysydd.  Mae'r rhain yn cynnwys ond nid ydynt wedi’u cyfyngu i chwaraeon, iechyd a gwyddor bywyd, ynni adnewyddadwy a bwyd a diod, ac maent yn cynnwys cydweithio gyda Chwaraeon Cymru a'r Ffederasiwn Busnesau Bach.

Ar hyn o bryd mae Fern wedi cofrestru ar gwrs Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Datblygu Addysg Uwch ac mae'n dilyn modiwlau megis Dadansoddi a Gweithredu Strategol, Prosiect Blwyddyn Olaf (mewn partneriaeth â diwydiant), Sgiliau Busnes, Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, Moeseg Busnes, a Chyd-destun Byd-eang Busnes.  Ar hyn o bryd mae'n cyd-drefnu'r modiwl Traethawd Hir MSc ac wedi cyflwyno ei hymchwil mewn cynadleddau rhyngwladol megis yr Academi Reolaeth Brydeinig, ISBE a Chynhadledd Ewropeaidd ar Arloesi ac Entrepreneuriaeth.

Meysydd Arbenigedd

 • Strategaeth
 • Rheoli arloesedd
 • Ecosystemau arloesi
 • Trosglwyddo gwybodaeth
 • Busnesau bach a chanolig eu maint
 • Entrepreneuriaeth
 • Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol
 • Moeseg busnes

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Israddedig

 • Dadansoddi a gweithredu strategol
 • Sgiliau busnes personol
 • Prosiectau ymchwil blwyddyn olaf ar sail diwydiant
 • Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol
 • Rheoli arloesedd

 

Ôl-raddedig

 • Dulliau ymchwil
 • Ymchwil traethawd hir
Ymchwil

Davies, F., & Brooks, S. (ar ddod)

 1. An Empirical Exploration of Spence’s (2016) Redrawn CSR Theories

BUCANIER

BUCANIER: A Cross-Border Innovation Ecosystem

Cydweithrediadau
BUCANIER logo

BUCANIER

Rôl – Cyd-Brif Ymchwilydd

Partneriaid y prosiect:

 • Cyngor Sir Penfro
 • Cyngor Sir Gâr
 • IT Carlow
 • Cyngor Sir Wexford
 • Bord Iasciagh Mhara

Mae BUCANIER (‘Building Clusters and Networks in Innovation Enterprise and Research’) yn brosiect a ariennir gan gyllid Ewropeaidd o €2.9m a sefydlwyd i gefnogi entrepreneuriaid, ymchwilwyr, busnesau bach a chanolig (BBaCh) a mentrau cymdeithasol ar ffin môr Iwerddon-Cymru.  Mae'n ceisio cynyddu eu gallu i arloesi drwy gydweithio â sefydliadau addysg uwch a chyrff cyhoeddus eraill i greu amgylchedd sy'n datblygu ac yn meithrin syniadau ac yn hybu cynhyrchiant.

Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar dri sector twf allweddol yn economïau Cymru ac Iwerddon gan gynnwys bwyd a diod, gwyddorau bywyd ac ynni adnewyddadwy, gan fanteisio ar arbenigedd Athrofa Gwyddorau Bywyd Prifysgol Abertawe, Cyngor Sir Gâr, Cyngor Sir Penfro, Bord Iasciagh Mhara, IT Carlow a Chyngor Sir Wexford.

Mae BUCANIER yn cyflwyno dosbarthiadau meistr ar arloesedd, yn ymgynghori er mwyn cynorthwyo ar unrhyw gam o'r broses arloesi, ac yn cynnig profi a chyflenwi cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd trwy ddefnyddio arloesi sy'n seiliedig ar ddylunio a fydd yn dod â syniadau am gynnyrch a gwasanaethau newydd yn nes at y farchnad fasnachol.

Mae BUCANIER hefyd yn cefnogi ffurfio clystyrau a rhwydweithiau trawsffiniol sy'n caniatáu trosglwyddo gwybodaeth rhwng sefydliadau addysg uwch a busnesau bach a chanolig.