bay campus location
Dr Samantha Burvill

Dr Samantha Burvill

Athro Cyswllt, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295601

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Sam PhD mewn Twf Busnes, a bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd mewn gwahanol swyddi ym myd diwydiant cyn dechrau gyrfa yn y byd academaidd. Ar hyn o bryd mae Sam yn Gydlynydd Grŵp Pwnc ar gyfer y grŵp pwnc a llwybr Entrepreneuriaeth, ac mae’n Gyfarwyddwr Cyflogadwyedd yr Ysgol. Mae Sam yn canolbwyntio ar ymchwil academaidd ac addysgeg ac mae wedi cyhoeddi yn y ddau faes hyn. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn twf a pholisi BBaChau yn ogystal ag arloesedd addysgeg. Mae cydweithredu yn allweddol i rolau Sam, ac mae’n angerddol am ymgysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Meysydd Arbenigedd

  • Twf BBaChau
  • Arloesi
  • Cwmnïau sy’n seiliedig ar wybodaeth
  • Polisi BBaChau
  • Entrepreneuriaeth
  • Arloesi agored
  • Datblygu economaidd a rhanbarthol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd, mae Sam yn dysgu modiwlau israddedig ac ôl-raddedig. Mae’r pynciau hyn yn ymdrin â strategaeth, rheoli newid ac entrepreneuriaeth.

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Sam yn canolbwyntio ar annog a galluogi cwmnïau bach i sicrhau twf sylweddol, ac mae hyn yn rhywbeth y mae’n teimlo’n angerddol yn ei gylch, wedi iddi weithio mewn cwmni bach am flynyddoedd lawer yn cymryd rhan weithredol yn y dasg o geisio sicrhau twf. Yn ystod y cyfnod hwn, rhyngweithiodd Sam â llawer o adrannau’r llywodraeth a pholisïau cefnogi a arweiniodd at ei diddordeb brwd yn y maes hwn. Fodd bynnag, mae ei diddordebau ymchwil yn gyfannol, ac yn cwmpasu: BBaChau, cwmnïau sy’n seiliedig ar wybodaeth, polisi twf a chymorth BBaChau, arloesi, twf sylweddol, entrepreneuriaeth a seicoleg alwedigaethol. Mae Sam o’r farn bod ei hymchwil yn gyfannol ac yn amlddisgyblaethol, ac mae wedi ymrwymo i ymchwil lefel uchel gan ddefnyddio dulliau meintiol ac ansoddol fel ei gilydd.

Mae ffocws Sam hefyd yn gadarn ar ymchwil addysgeg, gan edrych yn fwyaf diweddar ar integreiddio a chydweithredu diwydiant o fewn addysg uwch yn ogystal â defnyddio gwerslyfrau rhyngweithiol digidol a’r effaith ar gyflawniad ac ymgysylltiad myfyrwyr.

Cydweithrediadau

Mae hi hefyd yn canolbwyntio’n gryf ar gydweithio, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio’n allanol gyda chwmnïau mor amrywiol â Fujitsu, Vindico Ltd, Sulis Technology Ltd a Davies Legal. Yn ogystal, mae hi’n cydweithio â cholegau lleol gan gynnwys Coleg Gwent. Yn rhyngwladol, mae Sam yn cydweithio’n agos â Dr Rhiannon Pugh o Brifysgol Lund. Yn fewnol, mae hi’n cydweithio ag amrywiol gydweithwyr yn yr Ysgol Reolaeth.