Dr Katy Vaughan

Uwch-ddarlithydd, Law

Cyfeiriad ebost

104
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Katy'n Uwch-ddarlithydd yn Ysgol y Gyfraith, ac yn Bartner Ymgysylltu â Myfyrwyr yr Ysgol. Mae hi'n aelod o’r Ganolfan Ymchwil i Seiberfygythiadau (CYTREC)Rhwydwaith Rhagoriaeth VOX-Pol, a Rhwydwaith Cynghori Christchurch Call.

Mae gan Katy ddiddordeb brwd mewn Addysg Gyfreithiol ac mae wedi cyflawni ystod o rolau sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr ers ymuno â Phrifysgol Abertawe. Fel Partner Ymgysylltu â Myfyrwyr yr Ysgol, mae hi'n gweithio gyda myfyrwyr a chydweithwyr yn yr Ysgol ac ar draws y Gyfadran a'r Brifysgol i ddatblygu gwaith ymgysylltu â myfyrwyr, dysgu ac addysgu, a'r profiad ehangach i fyfyrwyr.

Mae gwaith ymchwil presennol Katy'n canolbwyntio ar y gyfraith a pholisi gwrthderfysgaeth ac effaith hyn ar ddiogelu a hyrwyddo hawliau dynol, gan bwysleisio pwysigrwydd strategaeth gwrthderfysgaeth effeithiol sy'n parchu hawliau dynol. Mae ei hymagwedd at ymchwil wedi'i gwreiddio yn y gred bod mynd i'r afael â'r heriau byd-eang hyn yn gydweithrediad rhwng nifer o randdeiliaid ac mae'n ymgysylltu'n rheolaidd â llywodraethau, y diwydiant technoleg a chymdeithas sifil. 

Ffocws PhD Katy oedd y gwrthdaro rhwng ystyriaethau diogelwch cenedlaethol a'r hawl i gael achos teg. Gwnaeth ei thraethawd ymchwil archwilio cyfaddasrwydd defnyddio gweithdrefnau deunyddiau caeedig o dan Ddeddf Cyfiawnder a Diogelwch 2013 gyda safonau tegwch yr ECHR. Cyn dechrau ar ei PhD, enillodd Katy LLB (gradd dosbarth cyntaf o Brifysgol Abertawe), ac LLM mewn Hawliau Dynol a Chyfraith Ryngwladol (Rhagoriaeth, Prifysgol Birmingham). Cafodd ei phenodi'n ddarlithydd yn Ysgol y Gyfraith ym mis Gorffennaf 2016.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwrthderfysgaeth
  • Hawliau Dynol
  • Cyfraith Gyhoeddus
  • Addysg Gyfreithiol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Cyfraith a Pholisi Gwrthderfysgaeth
  • Hawliau Dynol
  • Ecwiti ac Ymddiriedolaethau
Ymchwil Cydweithrediadau