Dr Julia Terry

Dr Julia Terry

Athro Cyswllt, Nursing

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
206
Llawr Cyntaf
Adeilad Glyndwr
Campws Singleton

Trosolwg

Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Abertawe yw Julia. Ei maes arbenigol yw iechyd meddwl, yn enwedig hybu iechyd meddwl ac ymyrraeth gynnar. Gweithia’n agos gyda chymunedau Byddar i wella polisi ac ymarfer gofal iechyd i leihau anghydraddoldebau iechyd y mae pobl Fyddar yn eu profi.

Mae pobl fyddar ddwywaith yn fwy tebygol na phobl sy'n clywed o brofi problemau iechyd meddwl, felly yn dilyn digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd, sefydlodd Julia canolfan ymchwil iechyd meddwl byddar. Bellach mae’n arwain ac yn gweithio ar brosiectau i wella profiad gofal iechyd i bobl Fyddar, a fydd yn y pen draw yn gwella iechyd meddwl.

Mae gan Julia ddiddordeb mewn ymwybyddiaeth o Fyddardod a gweithia gyda chymunedau Byddar ar becyn e-ddysgu dan arweiniad Byddar sydd bellach ar gael i fyfyrwyr iechyd proffesiynol. Caiff y pecyn ei ddatblygu ar gyfer defnydd ehangach ar draws Cymru ar gyfer staff y GIG a'r sector Gofal. Mae tîm prosiect cysylltiedig a ariennir gan Morgan Advanced Studies Institute yn archwilio sut y gallwn wella empathi staff iechyd â chleifion Byddar. Cwblhaodd Gymrodoriaeth Ôl-ddoethurol a ariennir gan RCBC Cymru yn 2023, gan astudio’r hyn sy’n cefnogi rhieni sy’n clywed sydd â phlant byddar yng Nghymru.

Gweithia’n agos gyda phartneriaid gwlad incwm Isel a Chanolig ac mae’n arwain Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica. Julia yw Arweinydd Ysgol Rhyngwladoli ac mae'n datblygu profiadau dysgu a chyfnewid i fyfyrwyr a sefydliadau partner.

Mae gan Julia 30 mlynedd o brofiad fel nyrs iechyd meddwl, sy’n cynnwys wyth mlynedd mewn Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS). Canolbwyntiodd ei PhD yn archwilio hunaniaeth nyrsio iechyd meddwl proffesiynol a chyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth mewn prosesau nyrsio. Mae Julia wedi dal rolau arwain yn y GIG ac mewn Addysg Uwch yn cynnwys cysylltu â chyrff mewnol ac allanol, yn ymwneud â darparu gwasanaethau, trefniadaeth a sicrhau ansawdd. Mae hi'n gweithio'n agos gydag asiantaethau trydydd sector.

Ar hyn o bryd mae Julia yn astudio Iaith Arwyddion Prydain (BSL) Lefel 4. Mae hi ar gael ar gyfer ymgysylltu â'r cyfryngau.

Meysydd Arbenigedd

  • Iechyd meddwl
  • Ymchwil ansoddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Iechyd meddwl

Ymchwil ansoddol

Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed

Cyfranogiad y cyhoedd a chleifion