Adeilad Gwyddor Data
Llun Helen Snooks

Yr Athro Helen Snooks

Athro mewn Ymchwil Gwasanaethau Iechyd, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513418

Cyfeiriad ebost

205
Ail lawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Helen Snooks yw Athro Ymchwil Gwasanaethau Iechyd ac Arweinydd Ymchwil yr Ysgol Feddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Helen yn arwain y thema ymchwil Iechyd a Gwybodeg Cleifion a'r Boblogaeth yn yr Ysgol. Mae Helen yn gweithio ar secondiad am 0.5 niwrnod yr wythnos gyda'r NETSCC (Canolfan Cydlynu Gwaith Gwerthuso, Treialon ac Astudiaethau'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd) ym Mhrifysgol Southampton, fel Golygydd y cyfnodolyn Health Technology Assessment, ac am 0.75 niwrnod yr wythnos fel Golygydd ac Uwch-olygydd y cyfnodolyn Health Services and Delivery Research. Dan arweiniad Helen, sicrhaodd yr Uned Dreialon yn Abertawe gofrestriad llawn gyda'r UKCRN. Mae’n parhau i ymddiddori’n fawr mewn dulliau gwerthuso arbrofol, ac mae ganddi hanes cryf o ennill grantiau (> £45m).   Mae prif ddiddordebau ac arbenigedd ymchwil Helen ym meysydd gofal brys cyn mynd i'r ysbyty a gofal heb ei drefnu, gofal sylfaenol a chymorth ymchwil. Yn y meysydd hyn, mae ei gwaith yn canolbwyntio ar gynllunio, llunio a chynnal gwerthusiadau o dechnolegau iechyd a modelau newydd o ddarparu gwasanaethau sydd yn aml yn cynnwys newid rolau a gweithio ar draws ffiniau rhwng darparwyr gwasanaethau. Mae'r ymchwil yn gymhwysol, yn bragmatig ac yn arwain at newid ac effaith ym myd go iawn polisi ac ymarfer. Mae Helen yn mynd ati i annog a chefnogi cyfranogiad y cyhoedd a chleifion yn ei hymchwil er mwyn gwella perthnasedd, atebolrwydd ac ansawdd. Mae gwaith Helen yn rhoi pwyslais mawr ar gleifion ac ar gydweithredu, ac mae'n defnyddio dulliau cymysg i gyflawni nodau astudio.

Meysydd Arbenigedd

  • Gofal Brys Cyn Ysbyty a Gofal Heb ei Drefnu
  • Gofal sylfaenol
  • Cymorth Ymchwil

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae cyllid ymchwil tymor hir Prif Ganolfan Cymru yn galluogi’r tîm i ddatblygu syniadau ymchwil yn gynigion, ennill cyllid a chefnogi’r gwaith o gyflwyno a lledaenu canfyddiadau ymchwil, er mwyn cael effaith ar bolisi ac arfer. Mae ffocws Helen ar ofal sylfaenol a gofal brys, gydag astudiaethau diweddar wedi’u hariannu yn gwerthuso gofal 999 i bobl ag anghenion uchel parhaus (STRETCHED); asesu dichonoldeb hap-dreial i werthuso naloxone i'w gymryd adref ar gyfer pobl sydd â risg uchel o orddos angheuol opioid; gwerthuso meddygon teulu mewn adrannau achosion brys; deall yr hyn sy'n dylanwadu ar barafeddygon i gynnal ECG cyn-ysbyty mewn cleifion ag MI wedi'i gadarnhau; a deall profiadau iechyd ceiswyr lloches a ffoaduriaid. Ar hyn o bryd mae Helen yn gweithio’n frwd i gynyddu effaith yr astudiaeth PRISMATIC – gwerthuso’r defnydd o risg rhagfynegol mewn gofal sylfaenol: (https://qualitysafety.bmj.com/co)

Mae Helen hefyd yn weithgar yn arwain neu'n cefnogi gweithgareddau lledaenu - cyhoeddiadau a chyflwyniadau ar draws ystod o astudiaethau gorffenedig, gan gynnwys defnydd cyn-ysbyty o floc adran ffasgwedd iliaca ble mae amheuaeth o dorri asgwrn clun; gofal cyn ysbyty i gleifion â TIA; rolau estynedig i barafeddygon mewn gofal sylfaenol a chartrefi gofal.

Prif Wobrau Cydweithrediadau