Professor Gwyneth Davies

Yr Athro Gwyneth Davies

Athro, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513067

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Gwyneth Davies sy'n arwain Rhaglen Hyfforddi Ôl-raddedigion y DU ar gyfer Ymchwilwyr Asthma (Canolfan Ymchwil Gymhwysol Asthma UK). Mae ei diddordebau ymchwil yn cwmpasu gwaith cyfieithu mewn asthma 'omics drwodd i ymchwil iechyd y boblogaeth. Mae’r gwaith presennol yn canolbwyntio ar wybodeg anadlol, gyda chyhoeddiadau effaith uchel yn ymwneud â baich a chostau asthma a'r defnydd o gofnodion iechyd electronig. Gwyneth yw Cyfarwyddwr sefydlu Arsyllfa Asthma Cymru ym Manc Data Cysylltu Gwybodaeth Ddienw Ddiogel (SAIL) ac mae'n cydweithio ar draws y DU ac yn rhyngwladol wrth holi setiau data arferol i archwilio clefyd anadlol. Y nod yw harneisio potensial data mawr i dargedu a gwerthuso ymyriadau er mwyn gwella iechyd anadlol a lleihau anghydraddoldebau mewn gofal.

Mae cydweithrediadau ar Covid-19 yn cynnwys astudiaeth hydredol genedlaethol a threialon clinigol cenedlaethol COVIDENCE.

Mae'r Athro Davies yn Ymgynghorydd Resbiradol er Anrhydedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, lle mae hi'n arwain y gwasanaeth Asthma, yn dilyn hyfforddiant yng Nghymru, Llundain a Seland Newydd.

Dyfarnwyd Gwobr Efydd am Ragoriaeth Glinigol iddi yng Ngwobrau'r Pwyllgor Ymgynghorol ar Ragoriaeth Glinigol (ACCEA), 2019-2024. Dyfarnwyd Cyd-gymrodoriaeth Scadding Morriston Davies mewn Meddygaeth Resbiradol yn y DU iddi ac ymgymerodd â hyn yn Sefydliad y Galon ac Ysgyfaint Cenedlaethol yn Ysbyty Brenhinol Brompton, Llundain.

Mae teulu ifanc gan Gwyneth ac mae gweithio hyblyg wedi ei chefnogi i ddatblygu ei gyrfa gan gydbwyso hyn â bywyd teuluol.

Meysydd Arbenigedd

  • • Asthma
  • • Gwybodeg resbiradol
  • • Y gwyddorau sy'n tanategu clefyd y llwybrau anadlu
  • • Epidemioleg resbiradol
  • • Iechyd resbiradol poblogaethau
  • • Biofarcwyr llwybrau anadlu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae'r Athro Davies yn addysgu myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ar y rhaglenni BSc mewn Geneteg a Biocemeg, BSc mewn Ffarmacoleg Feddygol a Meddygaeth i Raddedigion (GEM). Mae hi'n arwain Wythnos Ddysgu ar Asthma ar gyfer y rhaglen GEM a modiwlau addysgu eraill, gan gynnwys Geneteg Feddygol a Ffarmacogenomeg.

Prif Wobrau