Ann John

Yr Athro Ann John

Athro, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602568

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Ann gadair bersonol yn yr Adran Iechyd y Cyhoedd a Seiciatreg ac mae’n gweithio yn yr Adran Gwyddor Data Poblogaeth. Mae’n epidemiolegydd clinigol gyda chefndir yn y maes iechyd y cyhoedd a phractis cyffredinol. Mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar atal hunanladdiad a hunan-niwed a risgiau, ffactorau amddiffynnol a chanlyniadau iechyd meddwl plant a phobl ifanc gydag amser. Mae’n arwain yr Adolescent Mental Health Data Platform a ariennir gan MQ (www.adolescentmentalhealth.uk a Chronfa Ddata Gwybodaeth am Hunanladdiad-Cymru. Mae’n Brif Ymchwilydd y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl a Chanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc.

Mae Ann yn arwain rhaglen ymchwil sy’n canolbwyntio ar wyddor data iechyd meddwl. Mae’n angerddol am roi ymchwil ar waith ar ffurf polisïau ac ymarfer. Mae’n gyd-gyfarwyddwr Canolfan loeren Cochrane i atal hunanladdiad a hunan-niwed ac mae’n gadeirydd Grŵp Cynghori Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar atal hunanladdiad a hunan-niwed. Mae Ann yn un o ymddiriedolwr y Sefydliad Iechyd Meddwl ac yn Gymrawd Cyfadran Iechyd y Cyhoedd a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae Ann wedi arwain y gwaith o ddatblygu nifer o adroddiadau, dogfennau polisi ac adnoddau cymunedol a gomisiynwyd gan y llywodraeth a’r GIG ac wedi bod yn rhan o’r gwaith hwnnw.

Meysydd Arbenigedd

  • • Atal hunanladdiad a hunan-niwed
  • • Anhwylderau meddwl cyffredin
  • • Iechyd meddwl ieuenctid
  • • Epidemioleg
  • • Iechyd y cyhoedd
  • • Gwyddor data poblogaeth