Sut mae'r Brifysgol yn mynd ati i gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg?

Yn unol â Safonau'r Gymraeg, disgwylir i'r Brifysgol gymryd camau penodol i amlinellu sut y bydd yn hyrwyddo defnyddio'r Gymraeg yn y Brifysgol a sut y bydd yn cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg. Gwneir hyd drwy weithdrefnau cyfathrebu mewnol a thrwy gyhoeddi:

Adroddiad monitro CYG 2019-20 

Adroddiad monitro CYG 2018/19

Adroddiad monitro CYG Ebrill-Gorffennaf 2018       

Adroddiad monitro CYG 2016-17

Adroddiad monitro CYG 2015-16

 

  • Cyfleoedd Dysgu - asesu'r angen am gyfleoedd dysgu yn y Gymraeg
  • Polisi ar ddyfarnu grantiau/darparu cymorth ariannol. Rhaid ystyried y materion a ganlyn pan fyddwch yn gwneud penderfyniadau ynghylch dyfarnu grant neu ddarparu cymorth ariannol— (a) pa effeithiau, os o gwbl (a pha un a yw’r rheini’n bositif neu’n andwyol), y byddai dyfarnu grant neu ddarparu cymorth ariannol yn eu cael ar— (i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a (ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; (b) sut y gellid gwneud neu weithredu penderfyniad (er enghraifft, drwy osod amodau) fel y byddai’n cael effeithiau positif, neu effeithiau mwy positif, ar— (i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a (ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; (c) sut y gellid gwneud neu weithredu penderfyniad (er enghraifft, drwy osod amodau) fel na fyddai’n cael effeithiau andwyol, neu fel y byddai’n cael effeithiau llai andwyol ar— (i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a (ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; (ch) a oes angen ichi ofyn i’r ymgeisydd am grant am unrhyw wybodaeth ychwanegol er mwyn eich cynorthwyo i asesu effaith dyfarnu grant neu ddarparu cymorth ariannol ar— 01/04/2018 (i) cyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a (ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.