Celloedd gwaed coch

Yn y Coleg Peirianneg a'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff, mae gwaith ymchwil o'r radd flaenaf yn cael ei wneud mewn nifer o feysydd, gan gynnwys synwyryddion diagnostig, modelu systemau ffisiolegol gan ddefnyddio dulliau cyfrifiadurol, ffisioleg ymarfer corff, gweithgarwch corfforol plant, a moeseg chwaraeon ac atal camddefnyddio cyffuriau. Mae ein gwaith yn ymwneud ag amrywiaeth eang o gyd-destunau, o chwaraeon elitaidd a phroffesiynol i amgylcheddau clinigol ac addysgol ac amgylchedd y cartref.

Darllenwch ein Hastudiaethau Achos

Gwella Perfformiad Athletwyr Elitaidd

cystadleudaeth nofio i ddynion - maent ar fin neidio i mewn i'r pwll ar ddechrau'r ras

Mae gwaith ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe wedi helpu i drawsnewid strategaethau cyn-cystadlu chwaraeon elitaidd. Mae'r gwaith ymchwil hwn wedi canolbwyntio'n bennaf ar ddefnyddio PAP (post-activation potentiation), manteisio ar newidynnau cynhesu a pharatoi yn y bore er mwyn gwella perfformiad.

Mae'r gwaith hwn wedi cael effaith fawr ar lwyddiannau athletwyr bobslei sgeleton elitaidd yn ystod Gemau Olympaidd y Gaeaf 2010 a nifer o dimau Prydeinig eraill yn ystod Gemau Llundain 2012 (e.e. British Cycling a enillodd 12 o fedalau).

Mae'r ymchwil yn parhau i effeithio ar chwaraeon elitaidd ac roedd yn rhan o arferion cyn-cystadlu athletwyr ar gyfer Sochi 2014 a Rio 2016.

Gwella Addysg am Atal Camddefnyddio Cyffuriau mewn Chwaraeon

beics yn rasio yn Tour de France

Mae'r defnydd o ddulliau a sylweddau sy'n gwella perfformiad wedi bod yn broblem foesegol fawr ym maes chwaraeon elitaidd ers degawdau. Mae'r Athro McNamee wedi arwain gwaith ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at ddulliau gweithredu cenedlaethol a rhyngwladol i ddal athletwyr sy'n camddefnyddio cyffuriau neu eu hatal rhag gwneud hynny.

Bu'r ymchwil yn sail i ddatblygu dulliau gweithredu ledled y DU i gyflwyno addysg am atal camddefnyddio cyffuriau i ddynion a merched ym maes chwaraeon, deunyddiau addysgol ar gyfer meddygon chwaraeon ledled y byd, a dylanwad sylweddol ar feirniadaeth a datblygiadau polisi yn fyd-eang ar gyfer yr Undeb Seiclo Rhyngwladol a'r Asiantaeth Genedlaethol i Atal Camddefnyddio Cyffuriau mewn Chwaraeon.

Cyfleusterau Iechyd, Lles a Chwaraeon

Mae ein cyfleusterau'n cynnwys: