O nodweddu a chynhyrchu i reoli

Mae ein gwaith ymchwil ym maes prosesau pilenni a thechnegau AFM, a gydnabyddir yn rhyngwladol, wedi cael effaith fawr ar amrywiaeth eang o ddiwydiannau. Mae hyn yn cynnwys peirianneg prosesau, trin dŵr a dŵr gwastraff, gofal iechyd a chynhyrchion fferyllol.

Mae ein gwaith ymchwil wedi cadarnhau bod Microsgopeg Grymoedd Atomig (AFM) yn adnodd hanfodol i'r technolegwyr pilenni. Rydym wedi dangos bod AFM yn darparu diffiniad unigryw o strwythur pilenni yn ogystal â mesuriadau uniongyrchol o'r grymoedd sy'n rheoli gweithrediad pilenni.

Ein hymchwilwyr oedd y cyntaf yn y byd i gymhwyso AFM er mwyn gwahanu pilenni ym maes peirianneg prosesau. Mae prosesau optimeiddio pilenni wedi dod i'r amlwg fel un o'r datblygiadau mwyaf arwyddocaol diweddar ym maes peirianneg gemegol, gydag ystod o gymwysiadau. Mae ein hymchwil wedi arwain at fuddiannau iechyd a masnachol sylweddol, gan gynnwys:

 • Gwell technegau prosesu bwyd, gydag £11m o fuddsoddiad cymelledig a mwy na £2m o arbedion gweithredol.
 • Therapiwteg alginad gwrthfacteria newydd, sydd bellach yn destun treialon clinigol ac sydd wedi cael ei phrofi ym maes trin ffibrosis cystig, gan gymell buddsoddiad o £7m.
 • Manteisio ar dechnegau addasu pilenni perchenogol, gydag effaith gwerth $2m.
 • Datblygu dwy bilen newydd a ddefnyddir yn fyd-eang yn y diwydiannau prosesu, gan gynhyrchu gwerthiannau o £500k ar gyfer pob un.

Mae ein gwaith arloesol wrth ddatblygu AFM i'w chymhwyso mewn peirianneg prosesau yn arwain at allu nodweddu digymar ar gyfer optimeiddio prosesau pilenni. Manteisiwyd ar hyn i ddatblygu pilenni a gaiff eu defnyddio'n fyd-eang yn y diwydiannau prosesu erbyn hyn.

Mae ein gwaith ymchwil wedi cael ei ddefnyddio'n rhyngwladol gan Akzo-Nobel i optimeiddio prosesau ar gyfer trin dŵr gwastraff ac mae GlaxoSmithKline wedi ei ddefnyddio at ddibenion adfer fferyllol.

Caiff Model Dosrannu Donan Steric, a ddatblygwyd gyntaf yn Abertawe, ei gydnabod fel un o'r modelau blaenllaw sy'n disgrifio nanohidliad.

Rydym yn parhau i gydweithio â phartneriaid diwydiannol i sicrhau dilysrwydd ein gwaith ymchwil. Ymhlith ein partneriaid mae:

 • Unilever
 • Bulmers
 • Axium (Genzyme)
 • Croda
 • Phytovation
 • Veolia
 • GlaxoSmithKline
 • Volac
 • First Milk

Mae ein cydweithio diwydiannol wedi arwain at gynhyrchion newydd, prosesau gwell a gwerthiannau uwch.

Mae ein gwaith ymchwil ym maes prosesau gwahanu a nodweddu AFM yn bwysig yn y maes gofal iechyd a'r maes amgylcheddol.  Yn y maes amgylcheddol, mae hyn i'w weld yn ein gwaith ymchwil i nanohidliad sy'n ceisio sicrhau gwelliannau o ran trin dŵr a dihalwyno.

Mae ein gwaith ymchwil ym maes gwella perfformiad pilenni a datblygu dulliau AFM i astudio systemau biolegol wedi helpu i ddatblygu cynhyrchion newydd gan gynnwys therapiwteg a defnyddiau pilen i wella clwyfau, y mae'r ddau ohonynt yn destun treialon clinigol.