Dr Richard Cobley, Senior Lecturer

Gwnaethom ofyn i Dr Richard Cobley, Uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol, ateb rhai cwestiynau cyffredin:

Beth yw Peirianneg Electronig a Thrydanol?

Caiff Peirianneg Electronig a Thrydanol ei rhannu'n amrywiaeth eang o is-feysydd, gan gynnwys electroneg, cyfrifiaduron digidol, peirianneg gyfrifiadurol, peirianneg bŵer, telegyfathrebu, systemau rheoli, roboteg, peirianneg amledd radio, prosesu signalau, offeryniaeth a microelectroneg.

Beth yw nodweddion mwyaf blaenllaw'r cwrs yn Abertawe?

Rydym yn falch o'n labordai â chyfarpar o'r radd flaenaf sydd wedi'u neilltuo i brosiectau israddedig, a gallwn ddweud yn hyderus eu bod gyda'r goreuon yn y DU. Mae'r labordai hyn ar agor, ac mae staff ar ddyletswydd bob amser, i fyfyrwyr alw heibio a gweithio ar eu prosiectau – gall y rhain fod yn waith i'r brifysgol neu’n brosiectau personol.

Rydym yn rhan o'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET), sef partner academaidd uwch, sy'n golygu ein bod yn talu ffioedd aelodaeth lawn i'n holl fyfyrwyr am dair blynedd, gan roi cyfle i chi fanteisio ar adnoddau addysg a chyflogaeth unigryw.

Sut byddaf yn gwybod mai hwn yw'r cwrs iawn i mi?

Os ydych yn unigolyn chwilfrydig ac ymchwilgar sy'n mwynhau datrys problemau drwy dynnu pethau'n ddarnau er mwyn deall sut maent yn gweithio ac yna roi popeth yn ôl at ei gilydd, mae Peirianneg Electronig a Thrydanol yn ddelfrydol i chi. Efallai eich bod wedi tynnu cyfrifiadur yn ddarnau eisoes ac wedi adeiladu un pwrpasol i ddiwallu'ch anghenion chi, neu efallai fod gennych ddiddordeb mewn dyfeisiau ac electroneg - mae'r rhain i gyd yn nodweddion darpar Beiriannydd Trydanol.

Sut caiff y cwrs ei addysgu?

Drwy gydol eich gradd, byddwch yn canolbwyntio ar amrywiaeth o bethau, o ddylunio i gylchedau, electromagneteg, peirianneg bŵer a mwy. Ym Mlwyddyn 2, byddwch yn cymryd rhan mewn taith breswyl tri diwrnod ym Mhlas Gregynog lle byddwch yn gweithio mewn grwpiau o bump ac yn adeiladu robot o'r dechrau. Bydd robot pob grŵp yn cystadlu mewn cyfres o dasgau ac yn ymladd ei gilydd ar y diwrnod olaf. Mae'n swnio'n debyg i'r rhaglen deledu, Robot Wars, ond y gwahaniaeth mawr yw y bydd eich robot chi wedi'i awtomeiddio ac yn llawer mwy soffistigedig, heb fod wedi'i reoli o bell.

Er ei bod hi'n amrywio, gallwch ddisgwyl tua 22 awr yr wythnos o amser cyswllt, sy'n cynnwys wyth awr o waith labordy. Disgwylir i chi wneud tua chwe awr o astudio annibynnol bob wythnos hefyd i gyflawni'ch gorau ar y cwrs.

Pa swyddi gallaf eu gwneud ar ôl graddio?

Mae cyfleoedd i Beirianwyr Trydanol mewn amrywiaeth o ddiwydiannau ar ôl graddio. Yn ogystal â'r dewis sylfaenol, sef Peirianneg Drydanol, gallech fod yn Ddylunydd Electroneg neu'n Beiriannydd Maes yn y diwydiant modurol, y diwydiant pŵer, amddiffyn a mwy. Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i gwmnïau blaenllaw megis BAE Systems, y Weinyddiaeth Amddiffyn a'r BBC.

O electroneg bŵer i nanoelectroneg a llunio ein dyfodol, gall peirianwyr trydanol weithio ar amrywiaeth eang o gydrannau, dyfeisiau a systemau, o ficro-sglodion bach iawn i eneraduron anferth mewn gorsafoedd pŵer, felly mae'n faes heriol ond amrywiol hefyd.