Dr Jude Clancy, Lecturer

Gwnaethom ofyn i Dr Jude Clancy, Darlithydd mewn Peirianneg Sifil, ateb rhai cwestiynau cyffredin:

Beth yw Peirianneg Sifil?

Mae Peirianneg Sifil yn ymdrin â dylunio, adeiladu a chynnal a chadw'r amgylchedd adeiledig diriaethol a naturiol. Yn ogystal â bod yn gyfrifol am adeiladu'r isadeileddau rydym yn dibynnu arnynt bob dydd, mae Peirianwyr Sifil hefyd yn sicrhau eu bod yn gweithredu'n effeithiol a'u bod yn gallu addasu yn wyneb heriau megis twf poblogaeth, newid yn yr hinsawdd a thrychinebau naturiol. Mae ein graddau Peirianneg Sifil yn cynnwys elfennau damcaniaethol ac ymarferol, er mwyn rhoi profiad dysgu heriol ac ymarferol i chi. Byddwch yn dylunio, yn adeiladu ac yn profi strwythurau i fethu, gan symud ymlaen yn y pen draw i enghreifftiau sy'n fwy ac yn fwy cymhleth, megis awyrendai, pontydd a nendyrau.

Beth yw nodweddion mwyaf blaenllaw'r cwrs yn Abertawe?

Cafodd rhai o'r technegau uwch a ddefnyddir mewn meddalwedd fasnachol heddiw eu dyfeisio yma ym Mhrifysgol Abertawe, ac rydym yn ymfalchïo yn ein hymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang, megis ein gwaith ar Beirianneg Arfordirol, sy'n berthnasol ac yn ymateb i'r hyn sy'n digwydd yn y byd.

Gallwn hefyd fanteisio ar gyfarpar gwych (a drud) , nid yn unig ar ein campws ein hunan, ond yn allanol hefyd oherwydd ein cysylltiadau diwydiannol a'n perthynas gref â chwmnïau. Gall myfyrwyr elwa o ymweliadau â safleoedd gweithiol a chael cyfle i weld a deall gwir raddfa gweithrediadau diwydiannol, megis cloddio twll chwe throedfedd yn y ddaear.

Sut byddaf yn gwybod mai hwn yw'r cwrs iawn i mi?

Mae gan beirianwyr sifil y gallu i ddeall rhywbeth o safbwynt damcaniaethol a hefyd sut mae'n gweithio'n ymarferol. Os ydych yn unigolyn creadigol a chwilfrydig â meddylfryd technegol, sy'n mwynhau her, ac os ydych yn awyddus i wella cymunedau a bywydau pobl, mae Peirianneg Sifil yn ddelfrydol i chi.

Sut caiff y cwrs ei addysgu?

Ym Mlwyddyn 1, byddwch yn canolbwyntio ar ymgyfarwyddo â deunyddiau, gwaith maen a dulliau dylunio. Yn gynnar iawn yn y cwrs, cewch gyfle i ddefnyddio cyfarpar gwych drwy ein cysylltiadau diwydiannol er mwyn cynnal arolygon tir i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i weithio ar safleoedd. Ym Mlwyddyn 2 a Blwyddyn 3, byddwch yn symud ymlaen i fodiwlau arbenigol mewn dylunio strwythuredig, dadansoddi ac addasrwydd i adeiladu, gan weithio'n bennaf â dur a choncrid. Mae'r prosiectau'n gysylltiedig â diwydiannau go iawn a bydd myfyrwyr yn gweithio i werthuso prosiectau'n feirniadol, darparu atebion a chreu dyluniadau manwl llawn sy'n berthnasol ac y gellir eu defnyddio gan gwmnïau go iawn. Byddwch hefyd yn astudio modiwl mewn Rheolaeth Peirianneg Sifil, sef sgil y mae galw mawr amdani ymhlith graddedigion yn y gweithle. Yma yn Abertawe, rydym yn pontio'r bwlch hwnnw fel y bydd ein myfyrwyr yn graddio â'r holl sgiliau y mae galw amdanynt, gan wella eu rhagolygon cyflogaeth.

Er ei bod hi'n amrywio, gallwch ddisgwyl tua 18 awr o ddysgu damcaniaethol a 5 awr o waith ymarferol bob wythnos. Mae hyn yn cynnwys cymysgedd o waith grŵp a gwaith annibynnol. Disgwylir i chi wneud tua thair awr o astudio annibynnol bob wythnos hefyd i gyflawni'ch gorau ar y cwrs.

Pa swyddi gallaf eu gwneud ar ôl graddio?

Mae llawer o'n graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i gwmnïau megis ARUP, Atkins, Laing O Rourke a Matt MacDonald. Gallwch ddisgwyl gweithio mewn rolau megis peiriannydd dylunio, peiriannydd preswyl, peiriannydd adeiladu a mwy. Mae'n beth cyffredin hefyd i raddedigion peirianneg fynd ymlaen i weithio yn y sector cyllid – cyfrifyddiaeth er enghraifft - neu yn y sector cyfreithiol a phatentau oherwydd eu sgiliau mathemateg a dadansoddi cryf. Mae galw mawr am raddedigion peirianneg sifil yn y sectorau gwahanol hyn oherwydd eu gwybodaeth a'u cynefindra â thechnoleg ac amgylchedd y cleientiaid y byddant yn gweithio gyda nhw, sy'n rhoi mantais iddynt dros raddedigion cyfrifeg a'r gyfraith. Mae Peirianneg Sifil yn ymwneud â phopeth, ym mhobman.  Mae hyn yn darparu cyfleoedd cyffrous i beirianwyr deithio neu fod yn rhan o brosiectau ar ochr arall y byd heb adael eu cynefin.