Dr Mark Coleman, Lecturer

Gwnaethom ofyn i Dr Mark Coleman, ein Darlithydd mewn Meteleg, ateb rhai cwestiy

Beth yw Gwyddor a Pheirianneg Ddeunyddiau

Mae Gwyddor a Pheirianneg Ddeunyddiau'n ymwneud â dylunio a darganfod deunyddiau newydd, deall sut mae pethau'n cael eu rhoi at ei gilydd, sut gellir eu defnyddio, sut gellir eu newid a'u gwella.

Mae'r cwrs yn cynnwys pynciau am strwythur, perfformiad mecanyddol a phriodweddau gweithredol aloeon, polymerau, cyfansoddion a deunyddiau ceramig.

Beth yw nodweddion mwyaf blaenllaw'r cwrs yn Abertawe?

Mae ein stori'n dechrau ym 1920 pan sefydlwyd y Brifysgol gan fetelegwyr a'i hariannu gan y diwydiant dur er mwyn meithrin arbenigedd peirianneg. Mae gan ein hadran hanes o gysylltiadau â diwydiant, felly rydym bob amser ar flaen y gad o ran gofynion diwydiannau, gan ddatblygu'r deunyddiau y mae eu hangen arnynt.

Rydym yn falch o'n cyfleusterau a'n cyfarpar o'r radd flaenaf sydd gyda'r goreuon yn Ewrop. Ac, yn anad dim, gall myfyrwyr ei hastudio ar bob lefel, nid ymchwil yn unig.

Sut byddaf yn gwybod mai hwn yw'r cwrs iawn i mi?

Os ydych yn unigolyn chwilfrydig ac ymchwilgar sy'n dwlu ar ofyn pam, yna mae Gwyddor Ddeunyddiau'n ddelfrydol i chi. Yn ogystal â'u gallu i ddatrys problemau, mae gwyddonwyr deunyddiau'n dipyn o dditectifs hefyd. Ar ben gofyn y cwestiynau megis pam y mae pethau fel y maen nhw, sut mae pethau'n gweithio, hyd yn oed i lawr i'r lefel atomig, mae gwyddonwyr deunyddiau'n mwynhau gwaith ditectif a gweithio tuag yn ôl lle maen nhw'n gofyn cwestiynau megis pam y mae'r math hwn o fetel yn frau? Beth yw'r broblem? Sut gallwn ei wneud yn fwy gwydn?

Sut caiff y cwrs ei addysgu?

Mae Blwyddyn 1 yn canolbwyntio ar hyfforddi pawb i'r un lefel, waeth beth yw'ch cefndir neu'ch galluoedd. Yn ystod Blwyddyn 2, byddwch yn gwneud llawer mwy o waith labordy, gan ddefnyddio microsgopau a gweithio ar astudiaethau achos i ddefnyddio'r wybodaeth sylfaenol a ddysgwyd ym Mlwyddyn 1 a'i rhoi ar waith gydag arbrofion, profi deunyddiau a malu pethau yn y bôn. Yn Mlwyddyn 3, mae'r pwyslais ar eich traethawd estynedig. Mae prosiectau bob amser yn canolbwyntio ar faterion cyfredol sy'n berthnasol i ddiwydiannau, gan weithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda nhw, sy’n dystiolaeth bellach pam y mae diwydiannau wrth eu boddau gyda'n graddedigion a sut mae ein hystadegau cyflogadwyedd mor ragorol blwyddyn ar ôl blwyddyn.

Er ei bod hi'n amrywio, yn semester 1, gallwch ddisgwyl 24 awr o ddarlithoedd yr wythnos ac mae eich tiwtoriaid ar gael am 12 awr o oriau swyddfa, sy'n golygu ein bod yn un o'r adrannau'r gorau yn y Coleg Peirianneg am ryngweithio â'n myfyrwyr. Yn semester 2, byddwch yn gwneud llawer o waith grŵp yn y labordy a bydd rhai cyfleoedd i wneud gwaith unigol yn y labordy yn ystod Blwyddyn 2. Disgwylir i chi wneud tua thair awr o astudio annibynnol bob wythnos hefyd i gyflawni'ch gorau ar y cwrs.

Pa swyddi gallaf eu gwneud ar ôl graddio?

Ar gyfartaledd mae ein graddedigion yn ennill £25,000 yn eu swyddi cyntaf ac maent yn gweithio mewn amrywiaeth eang o feysydd, o dechnoleg annistrywiol i awyrofod, y diwydiant pŵer, amddiffyn, cyfathrebu, trafnidiaeth, meddygol, bio-ddeunyddiau, aloeon, metelau, polymerau, cyfansoddion, strwythurol, profi a llawer mwy. Mae llawer o'n myfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio i gwmnïau megis Rolls Royce, Jaguar, Renault, Sony, Tata Steel, EDF Energy, Cummins Turbo Technologies, Airbus a Timet.

Does dim llawer o sôn am wyddonwyr deunyddiau o ddydd i ddydd. Un rheswm yw bod gwyddor ddeunyddiau'n ymwneud ag amrywiaeth eang o weithgareddau ac mae'n ymwneud â llawer o feysydd gwahanol - gan gynnwys Cemeg, Bioleg a Ffiseg. Ond waeth pa mor amrywiol yw'r pwnc, mae gwyddor ddeunyddiau'n pwysleisio deall sut mae hanes deunydd yn dylanwadu ar ei strwythur sylfaenol, ac felly ar briodweddau'r deunydd, sut mae'n newid wrth ei brosesu, beth mae'r deunydd yn gallu ei wneud a sut mae'n perfformio.