Dr Rowan Brow, Associate Professor

Gwnaethom ofyn i Dr Rowan Brown, ein Hathro Cysylltiol mewn Peirianneg Feddygol, ateb rhai cwestiynau cyffredin:

Beth yw Peirianneg Feddygol?

Gan gyfuno sgiliau dylunio a datrys problemau peirianneg â'r gwyddorau meddygol, mae'r maes astudio hwn yn ceisio gwella triniaeth gofal iechyd, gan gynnwys diagnosis, monitro a therapi.

Fel myfyriwr Peirianneg Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe, byddwch yn dysgu sgiliau peirianneg, ynghyd â gwybodaeth ychwanegol o anatomeg a ffisioleg, a'r gallu i gyfathrebu â chlinigwyr.

Beth yw nodweddion mwyaf blaenllaw'r cwrs yn Abertawe?

Yn ogystal â'n cysylltiadau agos ag Ysbyty Treforys, sef ysbyty academaidd sy'n ymwneud â'r ymchwil diweddaraf sy'n cyfuno meddygaeth a pheirianneg, mae gennym ffug wardiau sy'n cynnig cyfle ardderchog i ddysgu'r agwedd gymdeithasol ar Beirianneg Feddygol a chynnwys cymaint o wyddor bywyd â phosib. Mae ein cyfleusterau ardderchog, sy'n hanner ffordd rhwng amgylchedd prifysgol ac ysbyty go iawn, yn cynnwys cyfle i ddefnyddio cyfarpar a ddefnyddir gan y GIG, megis sganwyr MRI a CT, ac mae ein cryfder mewn agweddau rhifiadol yn ein helpu wrth ddylunio'r genhedlaeth nesaf o  ddyfeisiau meddygol.

Sut byddaf yn gwybod mai hwn yw'r cwrs iawn i mi?

Er bod peirianneg feddygol yn ddisgyblaeth newydd, mae'n cynnwys yr holl bynciau traddodiadol megis mathemateg, deunyddiau, electroneg, dadansoddiad rhifiadol, ffiseg ac opteg. Mae'n rhaid bod peiriannydd meddygol yn gallu dehongli gwybodaeth mewn ffyrdd y gall pawb yn y maes meddygol eu deall. Maen nhw'n academyddion, yn ogystal â bod yn dechnegwyr dyfeisiau. Os ydych yn unigolyn ymrwymedig sy'n gallu gweithio mewn tîm ac os oes gennych y sgiliau i gyfathrebu mewn meysydd gwahanol, yna mae peirianneg feddygol yn ddelfrydol i chi.

Sut caiff y cwrs ei addysgu?

Mae Blwyddyn 1 yn cynnwys llawer o Fathemateg a sut i raglennu cymwysiadau ar gyfer Peirianneg Feddygol  - gan helpu i ddylunio'r genhedlaeth nesaf o ddyfeisiau meddygol ar gyfer gofal cleifion. Ym Mlwyddyn 2, mae pwyslais mawr ar gymhlethdod y corff dynol. Yn olaf, ym Mlwyddyn 3 byddwch yn gwneud prosiect ymchwil ac rydym yn annog myfyrwyr i ddatblygu'r prosiectau hyn yn annibynnol gan eu teilwra i'w diddordebau penodol.

Er ei bod hi'n amrywio, gallwch ddisgwyl tua 22 o oriau cyswllt bob wythnos. Mae hyn yn cynnwys tua 15 awr o ddarlithoedd, tair awr yn y labordy, sesiynau mentora a sgyrsiau gyda'ch tiwtor. Disgwylir i chi astudio'n annibynnol hefyd a defnyddio'r Caffi Mathemateg a'r Caffi Efelychu i gyflawni'ch gorau ar y cwrs.

Pa swyddi gallaf eu gwneud ar ôl graddio?

Mae rhai o'n graddedigion wedi mynd ymlaen i dderbyn Cymrodoriaethau'r GIG, i weithio i gwmnïau biotechnoleg, y Weinidogaeth Amddiffyn, PALL (cwmni Fortune 1000), Renishaw, GE Healthcare, DTR Medical a mwy. Mae rhai graddedigion yn mynd ymlaen i weithio fel meddygon teulu, swyddogion patent, ymgynghorwyr i gwmnïau cyfreithiol neu gynorthwywyr meddygon, sef rôl rhwng meddyg teulu/meddyg a nyrs sy'n lleihau'r pwysau ar feddygon teulu ac yn talu £40,000 y flwyddyn.

Mae Peirianneg Feddygol yn faes cyffrous ac amrywiol sy'n cynnig cyfleoedd i ddefnyddio'ch arbenigedd mewn Peirianneg Drydanol neu Fecanyddol i ymgymryd â thasgau megis addasu neu adeiladu cyfarpar. Mae'n rôl ymarferol lle byddwch yn dod ar draws amrywiaeth eang o gyfarpar mewn ysbytai neu'n cael cyfle i arbenigo mewn mathau penodol.