"HYRWYDDO GWELLIANT YM MAES CYDRADDOLDEB RHWNG Y RHYWIAU"

Athena SWAN yr Uned Herio Cydraddoldeb

Dyfarnwyd Gwobr Efydd Athena SWAN i'r Coleg Peirianneg ym mis Hydref 2016. 

Mae ennill y wobr yn dynodi bod y Coleg 'yn cydnabod sylfaen gadarn ar gyfer dileu rhagfarn ar sail rhyw a'i fod yn datblygu diwylliant cynhwysol sy'n gwerthfawrogi'r holl staff' yn ôl canllawiau Athena SWAN.

Mae hyn yn cynnwys:

  • asesu cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y Coleg, gan gynnwys tystiolaeth feintiol (data staff) ac ansoddol (polisïau, arferion, systemau a threfniadau) a nodi heriau a chyfleoedd.
  • cynllun pedair blynedd sy'n adeiladu ar sail yr asesiad hwn, gwybodaeth am weithgareddau sydd eisoes ar waith a'r hyn a ddysgwyd o'r rhain
  • datblygu strwythur trefniadaethol, gan gynnwys tîm hunanasesu, i roi camau gweithredu sy’n cael eu cynnig ar waith.

Meddai Pennaeth y Coleg, yr Athro Stephen Brown, "Rwy'n hynod falch bod y Coleg Peirianneg wedi ennill Gwobr Efydd Athena SWAN. Mae gennym ymrwymiad cryf i gydraddoldeb rhwng y rhywiau ac rydym yn gweithio'n barhaus i wreiddio egwyddorion Athena SWAN yn niwylliant a rheolaeth feunyddiol y Coleg. Rwy'n ddiolchgar iawn am ymrwymiad ac ymroddiad tîm Athena SWAN y Coleg a hoffwn ddiolch yn ddiffuant iddynt am eu gwaith caled i sicrhau'r cyflawniad hwn, yn enwedig Dr Camilla Knight, sy'n ysgogi'r ymgyrch Athena SWAN yn y Coleg ac a fu'n gyd-arweinydd ein cyflwyniad am y wobr."

Sefydlodd yr Uned Her Cydraddoldeb Siarter Athena SWAN yn 2005 er mwyn annog a chydnabod ymrwymiad i ddatblygu gyrfaoedd menywod mewn meysydd STEMM mewn addysg uwch ac ymchwil.

Ym mis Mai 2015, ehangwyd y siarter i gydnabod gwaith yn y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, busnes a'r gyfraith, mewn rolau proffesiynol a chefnogi, ac ar gyfer staff a myfyrwyr traws. Mae'r Siarter bellach yn cydnabod gwaith a wneir i fynd i'r afael â chydraddoldeb rhwng y rhywiau yn fwy eang, nid y rhwystrau i gynnydd sy'n effeithio ar fenywod yn unig.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am Siarter Athena SWAN  ym Mhrifysgol Abertawe.