OPSIYNAU PRENTISIAETH A THROSOLWG O’R CWRS

Manylion allweddol y cwrs

Dyddiad cychwyn Mis Medi
Ffioedd dysgu

£9000 y flwyddyn
(cyllid ar gael i fyfyrwyr cymwys, gweler Ffioedd Dysgu a Chyllid isod)

Lleoliad

Coleg Cambria yn bennaf, Glannau Dyfrdwy
Cynhelir gweithgarwch y lleoliad ar Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe

Cyfarwyddwr y Rhaglen  

Opsiynau Prentisiaeth

Gradd Sylfaen - Rhaglen 2 flynedd yw hon. Y cymhwyster olaf fydd Gradd Sylfaen mewn Peirianneg Awyrenneg a Gweithgynhyrchu.

Prentisiaeth Gradd BEng - Dyma'r rhaglen 3 blynedd lawn. Y cymhwyster olaf fydd BEng mewn Peirianneg Awyrenneg a Gweithgynhyrchu.

Y Gymdeithas Awyrenneg Frenhinol (RAeS) sy’n achredu’r rhaglenni Blwyddyn Sylfaen a Throsglwyddo BEng. Rydyn ni wrthi’n ceisio achrediad ar gyfer y rhaglen Prentisiaeth Gradd BEng.

Trosolwg o'r Cwrs

Cwricwlwm eang yw’r Brentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Awyrenneg a Gweithgynhyrchu sy'n ymdrin ag agweddau ar beirianneg fecanyddol ac awyrenneg, dylunio peirianegol, deunyddiau, dulliau gweithgynhyrchu, aerodynameg, dadansoddi a modelu rhifiadol yn ogystal â hanfodion sylfaenol mathemateg, egwyddorion peirianneg a methodolegau dylunio.

Gan ddefnyddio'r Fframwaith ar gyfer Prentisiaethau Gradd mewn Peirianneg ac Uwchweithgynhyrchu, diben y rhaglen hon yw bodloni’r holl elfennau craidd (adrannau 1 i 5) i sicrhau bod gan ein graddedigion wybodaeth gyflawn a rhyngddisgyblaethol a fydd yn eu paratoi ar gyfer dyfodol y sector peirianegol. Cafwyd achrediad proffesiynol RAeS yn 2018 ar gyfer fersiwn flaenorol y rhaglen hon, sef cyfuniad o FdEng a BEng, a byddwn ni’n ceisio ennill ailachrediad y Brentisiaeth Gradd ddiweddaraf cyn gynted ag y bo modd.

Dyluniwyd y rhaglen ar gyfer dysgwyr a gyflogir yn y sector peirianegol, gan mai dymuniad cwmnïau fwyfwy yw cyflogi pobl â chymwysterau da sy’n gadael yr ysgol a'u cyfeirio trwy gynllun prentisiaeth gradd wedi’i sefydlu yn hytrach na chyflogi graddedigion. Mae Prentisiaeth Gradd BEng yn llwybr deniadol i gyflogeion presennol neu'r rheiny sydd wedi dilyn llwybr cymhwyster galwedigaethol yn y sector AB i ennill cymhwyster lefel gradd, gan y gellir ennill y cymhwyster ochr yn ochr â phrofiad ym myd diwydiant, a bydd llai o ddyled ar gyfer y myfyriwr.

Partneriaeth a gyflenwir ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe, Coleg Cambria a'r cwmnïau sy’n cyflogi yw’r radd BEng, a ddyfernir gan Brifysgol Abertawe. Prifysgol Abertawe sy’n dyfarnu’r graddau.

MANTEISION ALLWEDDOL YN SGÎL ASTUDIO YM MHRIFYSGOL ABERTAWE

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn gweithio’n agos gyda byd diwydiant ers ei sefydlu mwy na 100 mlynedd yn ôl ac mae ganddi brofiad hir o ddarparu addysg o safon sy’n seiliedig ar ddiwydiant, yn enwedig ym maes Peirianneg. Gyda chefndir ymchwil rhagorol, mae’r holl bynciau Peirianneg ymysg 25 Gorau’r DU yn ôl The Times University Guide 2021.

Nodweddion allweddol y rhaglen Prentisiaeth Gradd BEng: 

  • Tiwtoriaid Peirianneg hyfedr Coleg Cambria a Phrifysgol Abertawe sy’n meddu ar ystod o wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd fydd yn addysgu’r modiwlau
  • Cyfleusterau ac adnoddau o safon fyd-eang
  • Cyfuniad o astudiaethau academaidd sy'n gysylltiedig â chymwysiadau galwedigaethol ymarferol ym mhob un o’r modiwlau pwnc
  • Cysylltiadau rhagorol â llawer o fusnesau ac arweinwyr busnes
  • Cefnogaeth ragorol i fyfyrwyr, ac mae gan bob myfyriwr diwtor personol
  • Darparwr profiadol o lwybrau prentisiaeth

EICH PROFIAD

Fel rhan o'ch cyflogaeth, byddwch chi’n cofrestru ar gyfer Prentisiaeth Gradd ac yn cael eich cofrestru fel myfyriwr gyda Phrifysgol Abertawe a Choleg Cambria. Byddwch chi’n cael eich rhyddhau o’ch gwaith am un diwrnod yr wythnos i astudio, a fydd yn cael ei gynnal fel arfer ar safle Coleg Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria. Bydd hyn yn rhan o'ch cyflogaeth arferol ac ni ddylai fod yn ofynnol i chi wneud iawn am yr oriau ar wahân.

Bydd yr un diwrnod yr wythnos yn cynnwys dysgu ac addysgu eithaf dwys gan gynnwys cyfuniad o ddarlithoedd ystafell ddosbarth confensiynol, gwaith cyfrifiadurol a gweithgareddau ymarferol/prosiect. Bydd disgwyl ichi ymgymryd ag astudiaeth ychwanegol yn eich amser eich hun y tu allan i'r cyfnodau hyn a seilir tua 25% o'r cwrs o amgylch y prosiectau gwaith y byddwch chi’n eu cwblhau yn eich gwaith arferol. Byddwch chi’n derbyn mentor yn y gweithle a fydd yn eich arwain yn hyn o beth.

Caiff yr asesiadau eu lledaenu drwy gydol y flwyddyn a bydd cyfuniad o arholiadau ffurfiol, gwaith cwrs, adroddiadau dylunio a phrosiect yn ogystal ag aseiniadau cyfrifiadurol. Wrth ddewis y prosiect, yn enwedig yn y flwyddyn olaf, byddwch chi’n gallu nodi'r pynciau ar gyfer eich prif brosiect ymchwil a fydd yn cyd-fynd â'r rôl rydych chi'n ei chyflawni yn y gweithle.