Interniaethau Rhithwir Think Pacific

Mae rhaglen interniaethau rhithwir Think Pacific yn eich cysylltu â sectorau'r llywodraeth, busnes ac elusennol yn Ffiji, gan ddarparu profiad datblygiad personol a phroffesiynol unigryw i chi.

Beth yw Interniaeth Rithwir? Mae interniaethau rhithwir yn rhai a gynhelir ar-lein neu o bell, o'ch cartref. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cyfrifiadur, ffôn a chysylltiad â'r rhyngrwyd. Bydd Think Pacific yn rhoi cyfle i chi ymgymryd â materion go iawn a rhaglenni busnes ddeng mil o filltiroedd o'ch cartref. Yn ogystal, mae'n cynnig hyfforddiant a chefnogaeth i'ch helpu i gyflawni canlyniadau gwerthfawr.

Byddwch yn cael profiad perthnasol a phwrpasol wrth weithio o bell ar ran partneriaid Think Pacific yn Ffiji. Byddwch yn gweithio ar brosiectau unigol neu grŵp sy'n golygu y gallwch wneud gwahaniaeth, drwy gefnogi gweinidogaethau'r llywodraeth, mentrau cymdeithasol neu elusennau, i weithredu Cynllun Datblygu Cenedlaethol Ffiji a chyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau a chysylltu â myfyrwyr eraill ledled y byd, gan gydweithio ag Ymddiriedolwyr Elusennau, Timau Datblygu Rhyngwladol, staff lleol yn Ffiji ac Ymgynghorwyr y Llywodraeth ac yn dysgu ganddynt. Cynlluniwyd y rhaglen hon i'ch helpu i ddysgu, tyfu a chyfrannu, gan roi hwb sylweddol i'ch CV a'ch cyflogadwyedd.

Ewch i https://thinkpacific.com/virtual-internships-swansea-university/ am fanylion llawn y rhaglen.

Student smiling sitting at her desk

Sut Gallaf Wneud Cais?

Mae cyllid yn gyfyngedig a chaiff ei ddyfarnu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae myfyrwyr israddedig presennol Prifysgol Abertawe yn gymwys i ymgeisio. Gall myfyrwyr ôl-raddedig gyflwyno cais am gyllid hefyd, ond mae'n rhaid iddynt ddarparu tystiolaeth bod eu goruchwyliwr academaidd yn cymeradwyo eu cyfranogiad. Mae cyllid ychwanegol ar gael i fyfyrwyr cymwys drwy'r rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod.

  1. Gallwch gyflwyno cais am gyllid Ewch yn Fyd-eang drwy ddefnyddio un ffurflen syml:
    Lawrlwythwch y Ffurflen Cais am Gyllid Rhaglen Haf Rithwir 2021 a'i dychwelyd drwy e-bost i v.williams@abertawe.ac.uk. Yna byddwn ni'n gwirio eich cymhwysedd ac yn cadarnhau a gaiff cyllid ei ddyfarnu i chi. Fel rhan o hyn, byddwn ni'n gwirio'n awtomatig a ydych chi'n gymwys i dderbyn y cyllid Ehangu Cyfranogiad. Bydd lefel y cyllid a ddyfernir yn dibynnu ar gost eich rhaglen. Ni chaiff rhaglenni eu hariannu'n llawn.
    Bydd y tîm Ewch yn Fyd-eang yn cadarnhau eich cymhwysedd ac yn anfon Cytundeb Cyfranogiad atoch i'w lofnodi.
  2. Cyflwyno cais i'r rhaglen haf rithwir o'ch dewis:
    Cyflwynwch gais i'r rhaglen o'ch dewis yn uniongyrchol. Bydd arnom angen cadarnhad eich bod wedi'ch derbyn ar y cwrs. Bydd angen i chi dalu ffi'r rhaglen, sef £95, yn uniongyrchol i Think Pacific. Caiff cyllid gan Brifysgol Abertawe ei dalu'n uniongyrchol i Think Pacific ar eich rhan gan Ewch yn Fyd-eang am weddill costau eich rhaglen. Os yw Ehangu Cyfranogiad yn dyfarnu cyllid ychwanegol i chi, bydd Prifysgol Abertawe'n ad-dalu £50 o ffi eich rhaglen ar ôl i'ch rhaglen ddechrau.

Dechrau eich rhaglen:
Ni fyddwn ni'n prosesu eich cyllid tan inni dderbyn tystiolaeth eich bod wedi'ch derbyn ar y rhaglen ac wedi cofrestru. Sylwer na fyddwch yn derbyn yr ad-dadliad o £50 gan Ehangu Cyfranogiad - os yw hyn yn briodol - nes bod eich rhaglen wedi dechrau. Cofiwch hyn wrth gyllidebu.