Harneisio Ac Ymdrin  Microbioleg

Nod is-thema microbioleg a biodechnoleg yw ceisio deall y prosesau sydd wrth wraidd twf microbau a manteisio arnynt, yn ogystal â'u rhyngweithiadau â'u lletywr a'u hamgylchedd.

Fel cartref y ganolfan ymchwil BEACON ryngddisgyblaethol gwerth miliynau o bunnau, rydym yn harneisio dealltwriaeth ffwngaidd a bacterol. Mae hyn yn caniatáu i ni ymladd gwrthiant gwrthffyngol, a dod o hyd i ddefnydd newydd o facteria er mwyn mynd i'r afael ag amrywiaeth o heriau iechyd. Rydym yn ceisio nodi marcwyr newydd a fydd yn ein helpu i ragweld ffactorau risg mewn perthynas â datblygu heintiau difrifol ymhlith pobl ac anifeiliaid.

Meysydd Ffocws Ymchwil Microbioleg A Biodechnoleg

Rydym yn parhau i ymchwilio i lwybrau ymchwil i'r ffordd y gellir defnyddio bacteria ac ensymau CYPs gwahanol mewn meddygaeth a biodechnoleg. Rydym yn gweithio gyda chlinigwyr, peirianwyr a diwydiant i optimeiddio a dod o hyd i ddulliau newydd o ddefnyddio bacteria mewn amrywiaeth o gyd-destunau. Rydym yn cydweithio â grwpiau ymchwil byd-eang a phartneriaid diwydiannol i ddeall prosesau microbiolegol amrywiol i ddatblygu biodechnoleg newydd

Canlyniadau Ymchwil

Rydym yn datblygu'r defnydd o facteria i reoli poblogaethau pryfed, gan nodi biofarcwyr er mwyn helpu i ragweld heintiau ymledol ymhlith pobl ac anifeiliaid. Nod ein hymchwil benodol i CYPs yw deall swyddogaeth eu proteinau. Ein nod yw harneisio bacteria, swyddogaethau CYP a'u llofnodion biolegol i drin clefyd a rheoli heriau yn llwyddiannus mewn amaethyddiaeth, i gyd gyda'r nod uniongyrchol o wella iechyd a llesiant. Mae ein gwaith yn datblygu moleciwlau ac ymchwil gweithredol newydd gan alluogi therapïau newydd a dealltwriaeth well o wrthiant cyffuriau, gan deilwra ymatebion unigol i therapi a chymwysiadau bio-dechnegol.

Colonies of Streptomyces producing a blue antibiotic

Tawelu Genynnau Mewn Pryfed Di-Fodel

Mae'r dechnoleg rydym wedi'i datblygu yn cynnig mesur rheoli poblogaeth wedi'i dargedu ar gyfer pryfed plâu. Mae'r animeiddiad hwn yn esbonio sut y gellir defnyddio symbiontiaid bacterol i gyflawni ymyrraeth RNA parhaus yn y grŵp mwyaf amrywiol o anifeiliaid, sef y pryfed.

Bacteria Sy'n Targedu Tiwmorau

Rydym yn defnyddio bacteria i oleuo tiwmorau a darparu gwybodaeth er mwyn atal celloedd tiwmorau rhag tyfu. Nid oes gan y llwythau talu therapiwtig a ddarperir gan y bacteria y sgil effeithiau.

Ewch i Bodlediad 'Exploring Global Problems' i wrando ar gyfweliad yr Athro Dyson am y maes ymchwil hwn.

Rheoli Heintiau Ffwngaidd

Mae heintiau ffwngaidd yn costio miliynau i'r diwydiant amaethyddol bob blwyddyn, o ganlyniad i gnydau wedi'u difrodi ac wedi'u dinistrio. Daw ffwngleiddiaid yn llai effeithiol wrth i ffyngau targed ddatblygu ymwrthedd iddynt. Ond mae'r angen i ddefnyddio mwy o ffwngleiddiaid o hyd yn arwain at niwed ecolegol hefyd.

Roedd yn bwysig datblygu ffwngleiddiad a fyddai'n llwyddo i ddinistrio'r ffwng targed heb amharu ar brosesau y tu mewn i'r lletywr, boed hynny'n blanhigyn neu'n anifail. Drwy gymryd y cam hwn, byddai ffwngleiddiaid yn fwy effeithiol, a byddai llai o niwed ecolegol

Research looking at sample

Nodi Biofarcwyr I Ragweld Heintiau Ymledol Ymhlith Pobl Ac Anifeiliaid

Mae micro-organebau sy'n achosi heintiau ymledol difrifol (e.e. sepsis) ac sy'n gysylltiedig â lefelau uchel o afiachusrwydd a marwolaeth, yn gyfrifol am ran helaeth o lwyth clefydau ledled y byd. Mae fy ngrŵp yn canolbwyntio ar asesu ymateb celloedd lletyol a chelloedd microbau er mwyn nodi patrymau mewn heintiau lleol (croen, ysgyfaint neu goludd) sy'n rhagweld pa mor debygol ydyw y bydd yr haint yn troi'n ddifrifol (gwaed). Mae ein hymchwil yn nodi biofarcwyr a fydd yn helpu'r GIG i ragweld y bobl hynny sy'n wynebu risg o ddatblygu haint difrifol ac yn helpu i achub bywydau.

Researchers looking at microscope image on digital screen

Biofarcwyr Lletyol A Bacterol I Ragweld Sepsis

Mae amcangyfrifon cyfredol yn awgrymu bod sepsis yn cyfrif am tua 20% o'r holl farwolaethau byd-eang - 11 miliwn o bobl y flwyddyn, sy'n syfrdanol. Mae angen rhagfynegyddion cynnar syml o syndrom sepsis i nodi cleifion sydd mewn perygl. Mewn cydweithrediad â chydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ymchwilir i gasgliadau wedi'u harchifo o Escherichia coli prawf gwaed positif ar gyfer cynnwys eu genynnau a'u gallu i gynhyrchu ymatebion imiwn ynghyd â chofnodion meddygol y cleifion. Bydd y data sy'n deillio o hynny o'r lletywr a'r pathogen yn darparu ffactorau risg newydd pwysig er mwyn rhagweld sepsis.

Campylobacter colonies on petri dish

Mae Rhyngweithiadau Rhwng Organeb Letyol A Phathogen Yn Bwysig I Symudiad Campylobacter Jejuni  Fro

Mae'r DU yn hunangynhaliol mewn cig ieir, sy'n ffynhonnell protein fforddiadwy. Mae Campylobacter yn organeb bwysig sy'n gyfrifol am wenwyn bwyd mewn pobl oherwydd ei gallu i ymledu o berfeddion yr iâr i gyhyrau a'r afu. Mewn cydweithrediad â chydweithwyr yng Ngholeg Gwledig yr Alban, yn Newcastle, Caerlŷr ac â rhanddeiliaid diwydiannol, mae ein gwaith yn y prosiect hwn yn archwilio genynnau pwysig mewn Campylobacter, ac arwyddion imiwnedd pwysig yn yr iâr sy'n ffafrio ymatebion ymledol a all leihau bioddiogelwch bwyd. Bydd y data canlyniadol yn llywio mesurau bioddiogelwch newydd ar gyfer y diwydiant ieir.

Yr Athro David Lamb

Athro, Biomedical Sciences
+44 (0) 1792 602178
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dr Claire Price

Uwch-ddarlithydd, Biomedical Sciences
+44 (0) 1792 205678 ext 9305
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dr Geertje Van Keulen

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences
+44 (0) 1792 602669
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig