Croeso gan Bennaeth ein Hysgol

Croeso gan yr Athro Keith Lloyd, Pennaeth Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Cyn i chi gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau ymchwil, beth am gofrestru i'n Diwrnod Agored Rhithwir?

Beth allwch chi ei astudio gyda ni?

Mae 4 thema ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth i gwmpasu ei gweithgaredd ymchwil. Penodwyd uwch academydd i arwain y themâu amrywiol a chawsant eu cynllunio i feithrin gweithgarwch ymchwil integredig gan ddatblygu doniau ifanc ar yr un pryd. Anogir ymgeiswyr sydd am wneud cais i astudio ar gyfer gradd ymchwil gysylltu eu cais ag un o'r pedair thema ymchwil hwn.

Fel myfyriwr ymchwil ôl-raddedig, bydd rhaglen amrywiol o seminarau a gweithdai a rhaglen datblygu sgiliau gynhwysfawr ar gael i chi; sy'n cyflwyno myfyrwyr i arloesedd, bioentrepreneuriaeth a thechnolegau digidol, yn ogystal â sgiliau craidd traddodiadol.

Sut i Ddod o Hyd i Oruchwyliwr

Mae Dr James Cronin, Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig yn yr Ysgol Feddygaeth, yn rhannu ei gyngor ar sut i ddod o hyd i oruchwyliwr a mynd ato.

Bydd y PhD hwn mewn Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd yn Abertawe yn eich galluogi i ymgymryd â phrosiect sylweddol dan arweiniad eich diddordebau eich hun. Mae cael PhD yn dangos y gall graddedigion weithio'n effeithiol mewn tîm, llunio, archwilio a chyfleu syniadau cymhleth a rheoli tasgau uwch. Mae swyddi yn y byd academaidd (ee ymchwil ôl-ddoethurol, darlithio), addysg, y llywodraeth, rheolaeth, y sector cyhoeddus neu breifat yn bosibl.

 • Agored i ymgeiswyr sydd â 2:1 neu brofiad perthnasol sylweddol
 • Astudio'n llawn-amser dros 3 blynedd neu'n rhan-amser dros 7 mlynedd
 • Traethawd 100,000 geiriau yn ogystal â Viva llafar
 • Dechrau ym mis Hydref, Ionawr, Ebrill neu Orffennaf
 • Croesewir ceisiadau gan rai sydd â diddordeb mewn ymchwil glinigol
 • Benthyciadau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael

Bydd yr MPhil mewn Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd yn eich galluogi i ymgymryd â phrosiect sylweddol dan arweiniad eich diddordebau eich hun. Mae cael gradd Meistr mewn Athroniaeth yn dangos y gallwch gyfleu'ch syniadau a rheoli tasgau. Mae swyddi yn y byd academaidd, addysg, llywodraeth, rheolaeth, y sector cyhoeddus neu breifat yn bosibl.

 • Agored i ymgeiswyr sydd â 2:1 neu brofiad perthnasol sylweddol
 • Astudio'n llawn-amser dros 2 flynedd neu'n rhan-amser dros 4 blynedd
 • 60,000 traethawd geiriau yn ogystal â Viva llafar
 • Dechrau ym mis Hydref, Ionawr, Ebrill neu Orffennaf
 • Croesewir ceisiadau gan rai sydd â diddordeb mewn ymchwil glinigol
 • Benthyciadau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael

Bydd yr MSc gan Ymchwil mewn Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd yn eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymchwil dan arweiniad eich diddordebau eich hun. Mae cael gradd Meistr trwy ymchwil yn dangos y gallwch gyfleu'ch syniadau a rheoli tasgau. Mae swyddi yn y byd academaidd, addysg, llywodraeth, rheolaeth, y sector cyhoeddus neu breifat yn bosibl.

 • Agored i ymgeiswyr sydd â 2:1 neu brofiad perthnasol sylweddol
 • Astudio'n llawn amser dros 1 flwyddyn neu ran amser dros 2 flynedd
 • 40,000 traethawd geiriau yn ogystal â Viva llafar
 • Dechrau ym mis Hydref, Ionawr, Ebrill neu Orffennaf
 • Croesewir ceisiadau gan rai sydd â diddordeb mewn ymchwil glinigol
 • Benthyciadau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael

Mae'r cwrs MD mewn Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd yn addas i ymgeiswyr cymwysedig y mae eu diddordebau ymchwil yn cyfateb i'r pynciau hyn ac sydd am weithio ar broblemau meddygol cymhleth sydd ag effeithiau biolegol a chymdeithasol. Bydd y rhaglen yn cynnwys dysgu seiliedig ar ymarfer, seminarau a gweithdai'r rhaglen, mynediad i'r prif gyfleuster ymchwil feddygol bwrpasol yng Nghymru a chydweithio â phartneriaid mewn diwydiant a byd busnes yn ogystal â chydweithwyr o bob rhan o'r GIG.

 • Agored i ymgeiswyr sydd â Baglor meddygaeth neu lawdriniaeth a gradd Meistr ôl-raddedig
 • Astudio'n llawn-amser dros 2 flynedd neu'n rhan-amser dros 4 blynedd
 • Dechrau ym mis Hydref, Ionawr, Ebrill neu Orffennaf
 • Croesewir ceisiadau gan rai sydd â diddordeb mewn ymchwil glinigol
 • Benthyciadau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael

Mae'r cyrsiau DProf ac MRes mewn Ymchwil ym maes Addysg Proffesiynau Iechyd yn rhoi hyfforddiant arbenigol i chi ar ddulliau ymchwil addysg. Mae'r rhaglen yn addas ar gyfer unrhyw un sydd am wneud ymchwil drylwyr sy'n canolbwyntio ar ymarfer, gan gynnwys meddygon, nyrsys, addysgwyr academaidd, gweithwyr proffesiynol ym maes gofal cymdeithasol neu seicolegwyr. Bydd eich rhaglen yn cynnwys hyfforddiant a chymorth llawn mewn perthynas ag amrywiaeth eang o ddulliau ymchwil a rhoddir pwyslais ar ymchwil i ymarfer, sy'n golygu y gellir gwneud ymchwil yn eich gweithlu i bynciau sy'n uniongyrchol berthnasol i'ch rôl. Byddwch wedyn yn cwblhau naill ai prosiect ymchwil byr (MRes) neu'n cynnal ymchwil manwl ar lefel doethuriaeth (DProf).

 • Agored i ymgeiswyr sydd â 2:1 neu brofiad perthnasol sylweddol
 • Astudio DProf amser llawn dros 4 blynedd neu'n rhan-amser dros 6 mlynedd
 • Astudio MRes amser llawn dros 1 flwyddyn neu ran amser dros 2 flynedd
 • Dechrau ym mis Hydref, Ionawr, Ebrill neu Orffennaf
 • Croesewir ceisiadau gan rai sydd â diddordeb mewn ymchwil glinigol
 • Benthyciadau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael

Mae'r cwrs MRes mewn Gwyddorau Dadansoddol Cymhwysol (LCMS) yn gyfuniad unigryw o gyfranogiad yn y diwydiant a chynnwys cwrs a fydd yn eich galluogi i ennill cymhwyster galwedigaethol-berthnasol ac yn helpu i'ch gwneud yn gyflogadwy iawn yn y DU a thramor. Mae cwrs wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion diwydiant a bydd yn trafod pynciau fel hanfodion sbectrometreg màs a gwyddor gwahanu, mesuriadau dadansoddol dilys, ystadegau, dadansoddi data a datblygu dull.

 • Agored i ymgeiswyr sydd â 2:1 neu brofiad perthnasol sylweddol
 • Astudio'n llawn-amser dros 1 flwyddyn, yn rhan-amser dros 2 flynedd
 • Cwrs hynod ymarferol a chyfarpar mewnol helaeth
 • Mae asesiadau yn annog sgiliau trosglwyddadwy drwy astudiaethau achos, prosesu data a Gwybodeg ynghyd ag aseiniadau traddodiadol
 • Benthyciadau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael

Cynlluniwyd y cwrs MRes mewn Gwybodeg Iechyd ar gyfer pobl sydd â phrofiad o wybodeg iechyd ac sydd am gyfrannu at y maes drwy helpu i ddatblygu'r sail wybodaeth. Mae'r ddisgyblaeth hon, sy'n datblygu, yn dod yn rhan fwyfwy pwysig o ddarpariaeth iechyd yn yr 21ain ganrif. Bydd y rhaglen dwy flynedd rhan amser yn cynnwys ffocws ar ymchwil sylfaenol, meithrin sgiliau ymchwil drwy dri modiwl byr wrth i chi ddatblygu eich prosiect ymchwil gwybodeg iechyd ei hun yn ystod naw mis cyntaf y cwrs cyn cwblhau traethawd ymchwil estynedig dan oruchwyliaeth yn ystod yr ail flwyddyn. 

 • Agored i ymgeiswyr sydd ag 2:2 neu brofiad perthnasol
 • Astudio rhan-amser dros 2 flynedd
 • Cyfuniad o addysgu ac ymchwil dan oruchwyliaeth
 • Gellir cynnal prosiect ymchwil yn eich man gwaith eich hun
 • Ystod eang o gyfleoedd ymchwil drwy bartneriaethau gyda chyrff y GIG yng Nghymru
 • Benthyciadau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael

Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ewch ar Daith Rithwir ac archwiliwch drosoch eich hun

Edrychwch ar daith o 360o o'n campws a llety...