Croeso

"Mae pob adfyd yn Creu Cyfleoedd. Yma ym Mhrifysgol Abertawe ryfym ni wedi mynd I'r afael â phob her ac wedi magu gwytnwch mawr. Croeso I rifyn Pandemig Cylchgrawn Pwls." Yr Athro Keith Lloyd

Ebrill 2021, Vol 02 Rhifyn y Pandemig

Darllenwch y stori cyfan

Sylw ar Study Skills

Yr Athro Phil Newton, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu
Phil Newton Profile Picture

“Yn ystod yr amserau rhyfedd hyn, roedd yn rhaid i bawb ganfod ffyrdd newydd o ddysgu ac addysgu, a bydd dod o hyd i ddulliau sy’n gweithio i chi yn ddefnyddiol dros ben pan fyddwch yn dechrau eich cwrs newydd gyda ni ym Mhrifysgol Abertawe. Cofiwch, mae ein pennau ni i gyd yn gweithio’n wahanol - does dim ffordd gywir na ffordd anghywir o astudio” - Yr Athro Phil Newton, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

1. Creu arferion rheolaidd 2. Gwnewch e’n gofiadwy 3. Paratowch i dwyllo

Sylw ar Hunanofal

Pam Ymarfer Ioga?
Professor Stephen Buss

“Gall ymarfer Ioga ar unrhyw gam o fywyd a mwynhau buddion eich ymarfer gyda ffrindiau a theulu wella eich iechyd a'ch llesiant yn fawr.” Stephen Buss, Darlithydd Osteopathi a Hyfforddwr Ioga Hatha

Osgo 1 – Osgo Hawdd Osgo 2 – Troelli’r Cefn Osgo 3 – Ymlacio a Rhyddhau

Lles

“Mae’r cyfnod rhwng 11 a 24 oed yn gyfnod o newid anferth a gall teimladau ac emosiynau eithaf cynhyrfus sy’n rhan o’r profiad dynol arferol gyd-fynd â’r newid hwnnw.

Un o’r adegau mwyaf cynhyrfus yw amser canlyniadau arholiadau, ac mae hynny’n gallu gwneud i chi deimlo’n bryderus iawn. Mae gorbryder yn gallu effeithio arnoch chi mewn pob math o ffordd. Mae rhai pobl yn eithaf ymwybodol eu bod yn teimlo’n llawn pryder - er enghraifft, os bydd eu calon yn curo ychydig yn gyflymach - ond mae gorbryder hefyd yn gallu teimlo fel cwlwm yn eich stumog neu lwmp yn eich gwddf ac mae’r teimladau hynny bron yn ymateb dynol i’r hyn rydych chi’n ei brofi’n fygythiad, sy’n mynd yn ôl i syniad eithaf cyntefig o ‘ymladd neu ffoi’.

Yn aml, bydd y teimladau hyn yn diflannu ond os byddant yn eich cadw ar ddihun gyda’r nos neu os ydych chi’n pryderu neu mae’n effeithio ar eich awydd i weld eich ffrindiau - dyna pryd mae’r pryderu’n mynd yn ormod. Un o’r pethau y gallwch chi eu gwneud yw mynd â’ch meddwl i rywle arall - ceisiwch anadlu i mewn ac allan yn araf, creu rhestr o ganeuon neu wneud rhywbeth corfforol fel mynd am dro, siarad â ffrindiau neu weithgareddau meddylgar fel lliwio.

Y peth pwysig i’w gofio yw na fydd hyn yn para am byth. Os ydych chi’n poeni am eich canlyniadau, ffoniwch ni gan fod gennym bobl yma i’ch helpu chi. Gall siarad am eich opsiynau eich helpu i glirio eich meddwl.” - Yr Arthro Ann John

Yr Athro Ann John, Ymchwil sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl pobl ifanc

Student Voice

Rea Pugh-Davies, Nyrsio BSc
Rea Pugh-Davies

Myfyriwr Nyrsio

“Rydw i’n gobeithio ysbrydoli pobl, a dangos bod pawb yn yn gallu gwneud gwahaniaeth, beth bynnag yw eu gradd neu eu rôl. Mae hyd yn oed y pethau lleiaf yn gallu gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’n cleifion. Weithiau, mae angen ychydig o waith meddwl er mwyn gwella pethau.”

Cafodd Rea Ei Henwi'n Weithiwrcymorth Nyrsio Gorau Y Coleg Nyrsio Brenhinil yn 2020 am ei Ffocws ar ei Chleifion

Milly Howlett, Osteopathi MOst Sean Holm, Biocemeg BSc (Anrh) a PhD Joshua Hale, Seicoleg BSc a Dulliau Ymchwil Mewn Seicoleg, MSc Bryony Ball, Astudiaethau Cydymaith Meddygol, MSc Matt Townsend, Nyrsio BSc

Archwilio Problemau Byd-Eang

Rydym yn darlledu cyfres o bodlediadau a elwir yn Archwilio Problemau Byd-eang, lle mae academyddion o bob rhan o'r Brifysgol yn trafod sut bydd eu hymchwil arloesol yn helpu i fynd i’r afael ag amrywiaeth o heriau byd-eang.

Ymysg y pynciau cyntaf mae Arloesedd ym maes Iechyd, y Newid yn yr Hinsawdd, Ynni Gwyrdd a Thechnolegau digidol sy'n canolbwyntio ar bobl. Daeth ein cyfraniad i hyn oddi wrth Dr Amira Guirguis, sydd wedi ymchwilio i'r heriau sy'n deillio o Sylweddau Seicoweithredol Newydd a sut y gallwn eu canfod. Mae'r ail bennod yn edrych ar waith yr Athro Paul Dyson, a fu'n siarad am ei waith yn addasu genynnau bacteria er mwyn gwella canser o bosibl.

Ewch i dudalen ein podlediad a thanysgrifiwch i'r gyfres. Gobeithio y byddwch yn ei fwynhau!s

Proffiliau Myfyriwr

Dod i adnabod ein myfyrwyr presennol…

Mwy i'w Archwilio

Niwrowyddoniaeth Adolygu

Gwrandewch ar yr Athro Phil Newton yn siarad am Niwrowyddoniaeth Dysgu

Cliciwch yma i'w wylio

Celloedd, Imiwnedd a COVID 19

Gwyliwch Gweminar Celloedd, Imiwnedd a COVID 19 yr Athro Thornton.

Cliciwch yma i'w wylio

DEFNYDDIO GENETEG A GENOMEG YM MAES GOFAL IECHYD

Ymunwch â Dr Wendy Harris ar gyfer ei Darlith Geneteg a Genomeg

Cliciwch yma i wylio hyn

PRESENOLDEB ANTIMICROBIAL

Ymunwch â Dr Angharad Davies i gael darlith flasu ar wrthwynebiad gwrthficrobaidd

Cliciwch yma i wylio hyn

Diwylliant Cell

Gwyliwch y Ddarlith Blasu Rithwir hon gyda Dr Aidan Seeley o Brifysgol Abertawe ar ‘Cell Culture’.

Cliciwch yma i'w wylio

Gwrthdaro fel Problem Iechyd Byd-eang

Gwrandewch ar Dr Croxall a Dr Cleobury am ddarlith ar Wrthdaro fel Problem Iechyd Byd-eang.

Cliciwch yma i wylio hyn