Gwella Mynediad At Yrfaoedd Gofal Iechyd

Paramedic Science

Rydym ni’n ymrwymedig i ehangu mynediad at ein cyrsiau gofal iechyd a chlinigol. Rydym ni’n gwneud hyn drwy ddarparu cynigion cyd-destunol i fyfyrwyr o amrywiaeth eang o brofiadau, cefndiroedd a lleoliadau. Mae ein hymrwymiad i ehangu mynediad yn deillio o ddealltwriaeth bod cael clinigwyr amrywiol yn darparu gofal clinigol yn gwella profiadau cleifion. Mae ein hymagwedd yn sicrhau bod ein graddedigion, p’un ai eu bod nhw’n dod o gefndir amrywiol neu’n astudio ymhlith carfan amrywiol, wedi’u paratoi’n well ac yn gallu deall a chydymdeimlo â’r cleifion sy’n dod atynt.

Cynigion Cyd-Destunol

Beth yw cynnig cyd-destunol?
Healthcare Scientist

Yn syml iawn, cynnig cyd-destunol yw cynnig lle byddwn yn ystyried amrywiaeth o ffactorau a allai fod wedi effeithio ar gyrhaeddiad addysgol ac a fyddai, o ganlyniad, wedi atal ymgeisydd rhag cyrchu addysg uwch. Felly, rydym ni’n defnyddio gwybodaeth ychwanegol, ar y cyd â’n proses dderbyn, i roi dealltwriaeth well i ni o’r ymgeiswyr sy’n cyflwyno cais i astudio gyda ni.

Ar gyfer ein cyrsiau gofal iechyd, mae cynigion cyd-destunol yn golygu y bydd gennym drothwy derbyn is ac y gallwn ddarparu amrywiaeth o gymorth ar gyfer ymgeiswyr o gefndiroedd sydd wedi’u tangynrychioli.

Pa gyrsiau sy’n cynnig derbyn cyd-destunol? Pwy sy’n gymwys am gynnig cyd-destunol? Sut bydd cynigion cyd-destunol yn gweithio i mi?

Cyngor I Ymgeiswyr

Meddygon I Gymru

Meddygon i Gymru yw ein strategaeth i ddatblygu a bod yn “Ysgol Feddygol i Bawb yng Nghymru.” Nod graidd y strategaeth hon yw bodloni anghenion gweithlu Cymru drwy weithio gyda’n partneriaid yn GIG Cymru, Llywodraeth Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW).

Ewch i Feddygon i Gymru

Cylchoedd Gofal Iechyd

Mae’r rhaglen Cylchoedd Gofal Iechyd yn rhaglen ehangu mynediad a sefydlwyd gan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe mewn cydweithrediad â Chyngor Ysgolion Meddygol y DU a’r Bartneriaeth Cyrhaeddiad Ehangach, i fentora myfyrwyr graddedig, israddedig a Safon Uwch sy’n paratoi i ddechrau gyrfa mewn meddygaeth.

Ewch i Cylchoedd Gofal Iechyd

Cymorth dysgu digidol

Mae'r cynllun Cymorth Dysgu Digidol, mewn partneriaeth ag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) yn cefnogi myfyrwyr ar gyrsiau cymwys Prifysgol Abertawe, i dderbyn gliniadur am ddim i gefnogi eu hastudiaethau.

Cymorth dysgu digidol

Bwrsariaeth Dr Sharon James

Mae bwrsariaeth Dr Sharon James yn cynnig pedair bwrsariaeth o £1,200 i fyfyrwyr benywaidd o Gymru sy'n astudio cwrs clinigol yn y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd.

Ewch i Fwrsariaeth Dr Sharon James