Fy enw i yw James Carew. Rwy'n 22 oed a graddiais i ag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Mathemateg o Brifysgol Abertawe yn 2017. Ers i mi raddio, dwi wedi dychwelyd adref i Sir Benfro ac ennill swydd fel dadansoddwr busnes gyda Puffin Produce Ltd. Puffin Produce yw cyflenwr cynnyrch Cymreig mwyaf Cymru. Rydym yn cyflenwi amrywiaeth eang o datws a llysiau tymhorol i archfarchnadoedd a chyfanwerthwyr mawr. Ar ben fy nyletswyddau bob dydd, dwi'n astudio i fod yn Gyfrifydd ACCA cymwysedig.

Mae fy rôl yn her ond mae'n rhoi boddhad mawr i mi. Mae fy rheolwyr a'm cydweithwyr yn gefnogol ac yn gyfeillgar, sy'n gwneud fy mywyd gwaith yn bleser. Dwi'n hyderus bod y sgiliau a ddysgais i ar fy nghwrs Mathemateg yn Abertawe wedi rhoi'r hyder a'r gallu i mi weithio gyda setiau mawr o niferoedd a data, rhywbeth sy'n ofynnol yn fy rôl bresennol.

Roedd y cymorth academaidd a dderbyniais i yn ystod fy nhair blynedd o astudio'n ardderchog. Roedd y cwrs yn heriol iawn,

gan gynnwys elfennau mawr o waith ac astudio annibynnol ond, o ganlyniad i gyngor ac arbenigedd y darlithwyr, yn y darlithoedd a'r tu allan iddynt, roedd y newid o'r ysgol i'r brifysgol yn ddi-boen. Mae Mathemateg yn her, yn bendant! Wedi dweud hynny, yn sydyn byddwch yn gweithio ar lefel uwch o lawer, heb sylweddoli hynny, o ganlyniad i'r amser a'r ymroddiad mae'r staff academaidd yn eu buddsoddi yn eich dysgu

James Carew

James Carew

Sian Webster

Sian Webster

Mae astudio mathemateg wedi fy helpu i wella fy sgiliau meddwl yn rhesymegol a'm sgiliau datrys problemau sy'n agweddau allweddol wrth weithio fel datblygwr meddalwedd. Fel rhan o'm cwrs, addysgwyd i mi sut i ddefnyddio mathemateg a roddodd brofiad cyntaf o raglennu i mi ac sydd wedi codi fy ymwybyddiaeth o sgil nad oeddwn yn ymwybodol fy mod yn meddu arno.

"Nid yw'ch cwrs yn eich gosod mewn twll colomen o ran gyrfa. Mae'r brifysgol yn fwy na'r hyn yr ydych chi wedi'i ddewis astudio, mae hefyd yn brofiad anhygoel sy'n eich helpu i ennill sgiliau bywyd y gallwch eu cymhwyso i unrhyw sefyllfa.

Roedd pob person y cwrddais ag ef yn hynod gyfeillgar ac roeddent oll, myfyrwyr a staff, bob amser yn hapus i helpu. Roeddwn yn wirioneddol yn gwerthfawrogi bod â chynifer o ardaloedd naturiol prydferth o fewn pellter cerdded, yn enwedig y traeth oherwydd roedd yn rhywle heddychlon i ymlacio.

Heb os, fy amser yn Abertawe oedd pedair blynedd orau fy mywyd. Astudiais Fathemateg fel rhan o'r cwrs MMath pedair blynedd a oedd yn ardderchog. Mae'r tiwtoriaid a'r darlithwyr yn hawdd mynd atynt ac yn fodau dynol, maent yn siarad gyda chi ar lefel unigolyn. Mae awyrgylch cyffredinol yr adran ac awyrgylch y brifysgol gyfan yn gyfeillgar iawn. Roedd cefnogaeth bob amser ar gael yn academaidd, ar gyfer cyngor ar yrfaoedd, ac roedd cefnogaeth gyffredinol i fyfyrwyr gan y brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn dda iawn. Erbyn hyn rwy'n gweithio mewn rôl broceru stoc ar gyfer darparwr pensiynau, yn yr adran gysoni. Yn ystod fy nghyfnod yn y brifysgol gwellodd fy sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn sylweddol felly rwyf wedi cael cyfle i'w rhoi ar waith yn y gweithle. Mae'n ganiataol bod mathemateg yn hynod rifiadol a dadansoddol ac felly hogwyd y sgiliau hyn yn ogystal sydd wedi cael eu defnyddio'n helaeth yn fy swydd. Bûm yn rhan o nifer o bwyllgorau cymdeithasau yn ystod fy nghyfnod yn y brifysgol sydd wedi gwella fy sgiliau trafod yn ogystal â'm gallu i reoli disgwyliadau pobl eraill a'm disgwyliadau ohonof fi fy hun wrth weithio mewn amgylchedd tîm. Yn olaf, hefyd gweithiais ran-amser i'r Undeb y Myfyrwyr yn ystod fy nhrydedd a'm pedwaredd flwyddyn. Mae hyn wedi cryfhau fy sgiliau rheoli amser am fod y cwrs yn cynnwys llawer o waith cwrs a llawer o ddyddiadau cyflwyno i'w diwallu sydd hefyd wedi bod yn sgil defnyddiol ar gyfer y gweithle.

Oliver Taylor

Oliver Taylor