Am yr holl wybodaeth bydd ei hangen arnoch yn ystod eich amser yn ein preswylfeydd!

Llyfrnodi'r dudalen hon (Ctrl-D)

 

Canllawiau Gwybodaeth i Breswylwyr
Diogelwch tan
Cysylltu ag Eduroam - Wifi y Brifysgol *
Cysylltu ag uni-Play Abertawe**
Cwblhewch restr eiddo eich ystafell o fewn 7 niwrnod o gyrraedd.
LaundryView (Golchdy)
Anwedd a Llwydni

Eduroam* - Dyma rwydwaith diwifr academaidd y Brifysgol. Mae'n addas i amrywiaeth eang o ddyfeisiau a dylid ei ddefnyddio ar gyfer popeth ar wahân i ddyfeisiau chwarae gemau a dyfeisiau'r rhyngrwyd o bethau.

SwanseaUni-Play** - Rhwydwaith chwarae ar gyfer consolau gemau, dyfeisiau wifi, megis Amazon Echo/Dot ayb. Nid oes gan y rhwydwaith hwn nodweddion diogelwch Eduroam a bwriedir iddo gael ei ddefnyddio gyda dyfeisiau chwarae gemau a'r rhyngrwyd o bethau. Mae'n defnyddio'r un lefel o ddiogelwch â rhwydwaith cartref â chyfrinair wedi'i rannu.

Materion Llety

Problemau llety?

Os cewch unrhyw broblemau yn eich llety, mae bob amser rhywun y gallwch droi ato am gymorth, am gyngor neu am gefnogaeth.

Yn y lle cyntaf, siaradwch â'ch: Cydlynydd Bywyd Preswyl neu Reolwr y Breswylfa.

Mae eich Cydlynydd ResNet, yn cynnal cymorthfeydd wythnosol i chi alw heibio am sgwrs.

SafleWhereDayFromTo
Pentref y Myfyrwyr Derbynfa Tŷ 40 Llun 2:00pm 3:00pm
Parc Singleton Derbynfa Preseli Mawrth 2:00pm 3:00pm
Campws y Bae Derbynfa'r Tŵr Mercher 3:00pm 4:00pm
Trosglwyddo i ystafell new safle arall?

Cyn cyrraedd?

Os ydych yn gwneud hyn cyn i chi gyrraedd eich llety, lawrlwythwch a dychwelwch: Ffurflen gais newid ystafell cyn cyrraedd

 • Yn ystod ychydig wythnosau cyntaf y tymor, bydd yn ymddangos bod llawer o ystafelloedd ar gael, ond maent wedi'u neilltuo drwy gontract ar gyfer myfyrwyr sydd wedi trefnu i gyrraedd yn hwyr.

Oherwydd y nifer o geisiadau ar ddechrau'r sesiwn, mae'n annhebygol y byddwn yn gallu trefnu pob cais ar unwaith. Lle bo modd, byddwn yn ceisio cydlynu newidiadau cyn gynted â phosib.

Os ydych wedi symud i mewn

Cyfnewid Ystafelloedd

Mae gennym dudalen Facebook Cyfnewid Ystafelloedd. Postiwch yma, ac efallai y byddwch yn gallu cyfnewid ystafelloedd, a'r gost yw £5.00 yn unig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn datgan os yw eich fflat yn un: Di-alcohol, Un Rhyw, Tawel, Myfyrwyr Hŷn neu Ôl-raddedig. Ewch i Facebook Room Swaps.

Cais am Drosglwyddo

Os na allwch ddod o hyd i rywun i gyfnewid ag ef, gallwch gwblhau'r ffurflen isod. Ac os bydd gennym unrhyw lety ar gael, byddwn yn eich trosglwyddo.

Bydd y rhestr drosglwyddo'n gweithio yn y drefn blaenoriaeth hon:

 • Dyddiad y cais
 • Angen Meddygol/Anabledd

Bydd angen i chi gwblhau: Ffurflen gais i newid ystafell

Sylwer bod ffi weinyddol o £50.00 am bob trosglwyddiad.

 • Gwiriwch eich e-byst yn rheolaidd. Caiff unrhyw ddiweddariadau eu hanfon at eich cyfrif e-bost yn y Brifysgol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi cymaint o wybodaeth â phosib am eich cais er mwyn i ni allu cynnig y dewis mwyaf addas i chi.
 • Rhaid adnewyddu'r cais bob 14 diwrnod, neu bydd y cais yn darfod.
 • Ar ôl gwneud cynnig, bydd gennych 3 diwrnod i'w dderbyn cyn iddo gael ei ganslo.
 • Codir ffi weinyddol o £50 am bob cais llwyddiannus i drosglwyddo neu symud ystafell.
 • Efallai na fyddwn yn ystyried cais am drosglwyddiad os oes gennych unrhyw ddyledion.
Diweddu'ch astudiaethau?

Tynnu'n Ôl neu'n Gohirio Astudiaethau?

**Os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol ac yn byw yn llety'r Brifysgol, ni fydd eich rhwymedigaeth ariannol yn dod i ben tan i chi gwblhau'r canlynol:

 • Trefniadau ffurfiol i dynnu'n ôl/gohirio gyda'ch Adran neu â'r Swyddfa Derbyn.
 • Cwblhau (Ff13) Ffurflen Gais Rhyddhau o Lety a'i dychwelyd i'r Gwasanaethau Preswyl.
 • Glanhau'ch ystafell a gwaredu'r holl sbwriel.
 • Dychwelyd HOLL allweddi'r llety i'r swyddfa safle berthnasol.

 Rhybudd

 • Mae'r cyfnod rhybudd chwe wythnos yn gymwys i fyfyrwyr sy'n tynnu'n ôl/gohirio'u hastudiaethau yn unig.
 • Gallwch aros yn eich ystafell, felly, am y cyfnod rhybudd chwe wythnos.
 • Mae'r cyfnod rhybudd yn dechrau ar ddydd Gwener y dyddiad neu ar ôl y dyddiad i chi ddychwelyd y ffurflen i'r Gwasanaethau Preswyl.
 • Os byddwch yn symud allan o'ch llety ac yn dychwelyd yr allweddi cyn diwedd y cyfnod chwe wythnos, byddwn yn ymdrechu i rentu'r ystafell i fyfyriwr arall.
 • SYLWER: Os na rowch wybod i'r Gwasanaethau Preswyl, efallai y bydd rhaid i chi dalu'r ffioedd dyledus yn llawn.
Eisiau symud allan o lety?

Eisiau symud allan o'ch llety?

Mae gan y Brifysgol y llety amgen hwnnw o fewn stoc llety'r Brifysgol; NI DDYLECH lofnodi unrhyw Gytundeb neu Gontract Tenantiaeth heb drafod eich sefyllfa gyda'r Swyddfa Llety yn gyntaf, a chael eich rhyddhau'n ffurfiol o'ch contract gyda’r Brifysgol.

Yr unig amgylchiadau eraill y gellir rhyddhau myfyriwr o'i gontract cyn ei ddyddiad diwedd yw:

 • Pan wneir trefniadau i fyfyriwr newydd gymryd yr ystafell.
 • OS gall y Brifysgol ddod o hyd i denant newydd addas, (nad yw'n byw yn llety'r Brifysgol ar hyn o bryd) i fabwysiadu gweddill y contract. Bydd Ffi Rhyddhau o Denantiaeth o £350.00 (2017) yn gymwys.

(Ff13) Ffurflen Gais Rhyddhau o Lety

 

Problem cynnal a chadw?

Oes Angen Atgyweirio Rhywbeth?

I roi gwybod bod angen atgyweirio rhywbeth, cliciwch yma

wrth roi gwybod bod angen atgyweirio rhywbeth:

rydych yn caniatáu mynediad i staff i ddelio â'r broblem.does dim rhaid i chi fod yn bresennol i'r staff gael mynediad.os nad ydych chi am i staff gael mynediad yn eich absenoldeb, bydd rhaid i chi nodi hyn ar adeg gwneud y cais. 

os yw'r atgyweiriad yn waith brys, ffoniwch: +44 (0) 1792 602910 neu dewch draw i'r dderbynfa ar lawr gwaelod preswylfa preseli.

e-bost: preseli-reception@abertawe.ac.uk

oriau agor swyddfa'r dderbynfa:

mae staff ar ddyletswydd 24 awr y dydd yn swyddfa'r dderbynfa.

Angen gwaith cynnal a chadw yn y Bae?

dylid cofnodi ceisiadau cynnal a chadw drwy ddefnyddio'r porth canlynol:

http://baycampusresidences.com/

y cyfeiriadau e-bost ar gyfer cysylltu â'r tîm yng nghanolfan wybodaeth tower yw:

• baycampus@upp-ltd.com (ymholiadau cyffredinol)

maintenance.baycampus@upp-ltd.com (ymholiadau'n ymwneud â chynnal a chadw)

cliciwch i alw 0300 103 3000 (08:30 – 17:30)

ar gyfer y tu allan i oriau ac argyfyngau, cysylltwch â thîm diogelwch bae prifysgol abertawe ar 01792 606010

Gwaith atgyweirio Pentref y Myfyrwyr

I adrodd am atgyweiriad bydd angen i chi glicio yma
Unwaith y rhoddir gwybod am atgyweiriad:

 • Rydych yn rhoi mynediad i staff i ymateb i'r mater. 
 • Nid oes angen i chi gyflwyno er mwyn i'r staff gael mynediad i'r ardal.
 • Os nad ydych am i staff gael mynediad i'r ardal heb i chi fod yn bresennol, rhaid i chi nodi hynny ar adeg gwneud y cais. 

Os yw'r atgyweiriad yn un brys, ffoniwch: Rhif ffôn: + 44 (0) 1792 295583 neu galwch i mewn i'r dderbynfa-wedi'i leoli yn Nhŷ 40

Oriau'r Swyddfa dderbyn:

Dydd Llun i ddydd Gwener 09:00am i 8:00pm

Oes angen atgyweirio rhywbeth arnoch yn Nhŷ Beck

I roi gwybod bod angen atgyweirio rhywbeth, cliciwch yma

Wrth roi gwybod bod angen atgyweirio rhywbeth:

 • Rydych yn caniatáu mynediad i staff i ddelio â'r broblem.
 • Does dim rhaid i chi fod yn bresennol i'r staff gael mynediad.
 • Os nad ydych chi am i staff gael mynediad yn eich absenoldeb, bydd rhaid i chi nodi hyn ar adeg gwneud y cais.

Os yw'r atgyweiriad yn waith brys, ffoniwch: +44 (0) 1792 534043 neu dewch draw i Dderbynfa Beck. 

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa: 

Dydd Llun i ddydd Gwener, 09:30-10:30 a 14:30-15:30