Gwybodaeth ychwanegol am lety i Rieni a Gwarcheidwaid

Teulu yn tynnu hunlun

Cefnogi eich plentyn yn ei gartref newydd

Rydym yn deall y cam mawr mae myfyrwyr yn ei gymryd pan fyddant yn symud i ffwrdd i'r Brifysgol, a sut gall hyn fod yn amser yr un mor bwysig i rieni a gwarcheidwaid. Dyna pam rydym ni wrth law i'ch cefnogi chi a'ch plentyn gyda'r broses bontio.

Drwy gydol eu hamser yn llety'r Brifysgol, mae gan fyfyrwyr fynediad at amrywiaeth o gefnogaeth, megis mynediad i Gydlynwyr Bywyd Preswyl a Chynorthwywyr Bywyd Preswyl i gynorthwyo myfyrwyr gyda'u hymholiadau sy'n ymwneud â llety.

Mae gwasanaeth diogelwch dydd a nos ar y campws, ac mae staff y tîm diogelwch hefyd wedi derbyn hyfforddiant ymateb cyntaf, sy'n cynnwys cymorth cyntaf.

I gael rhagor o wybodaeth am gefnogi eich plentyn ar ei daith yn y Brifysgol, ewch i'n tudalennau pwrpasol i Rieni a Gwarcheidwaid.

Rhagor o wybodaeth am fyw ym Mhrifysgol Abertawe

Cefnogi eich plentyn gyda'r broses cyflwyno cais am lety

Cyn cyflwyno cais, sicrhewch fod y myfyrwyr yn cyflwyno cais am gyllid y gall fod yn gymwys ar ei gyfer.

Os yw'n bosib, dewch i ymweld â ni yn ystod ein Diwrnodau Agored (cynigir y rhain yn rhithwir neu wyneb yn wyneb). Rydym yn argymell i chi fynd ar daith rithwir neu wyneb yn wyneb fel y gallwch chi weld y llety. Yn ogystal, mae Diwrnodau Agored yn gyfle i siarad yn uniongyrchol â'r tîm llety a fydd wrth law i ateb eich cwestiynau a chynnig help.

Dylai ymgeiswyr gyflwyno cais am lety cyn gynted ag y bydd rhif myfyriwr ganddynt, a'r Tîm Derbyn fydd yn anfon hwn. Mae hyn yn berthnasol i fyfyriwr â chynnig amodol neu yswiriant i astudio. Peidiwch ag aros tan ddiwrnod y canlyniadau oherwydd na fydd y polisi gwarantu llety yn berthnasol i chi erbyn hynny gan ei fod yn dod i ben ar 30 Mehefin.

Pan fydd eich plentyn yn dechrau yn y Brifysgol, bydd ganddo fynediad at ein gwefan i fyfyrwyr, MyUni, lle gall gael mynediad at y Llawlyfr i Breswylwyr ar gyfer y breswylfa a ddynodwyd iddo. Yn ogystal, mae'r tudalennau llety ar MyUni yn cynnig yr holl wybodaeth y bydd ei hangen ar ein myfyrwyr am fywyd yn byw yn ein preswylfeydd. Mae'r lle yn rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr ynghylch â phwy y dylent siarad os bydd problemau llety, sut i gysylltu â'r tîm cyllid am daliadau, sut i ymgysylltu ag eraill drwy weithgareddau cymdeithasol preswyl a llawer mwy.

Gwasanaethau Preswyl a Diogelu Data

Mae llawer o rieni/gwarcheidwaid yn talu'r ffioedd llety. Fodd bynnag, mae'r contract cyfreithiol rhwng y Gwasanaethau Preswyl a'ch mab neu eich merch. Yn unol â rheoliadau Diogelu Data, felly, fel arfer gallwn drafod y manylion yn uniongyrchol â'r myfyriwr yn unig. Os ydych chi'n cysylltu â'r tîm llety ar ran myfyriwr, bydd gofyn i chi ddarparu ei enw llawn, ei rif myfyriwr ac os yw hyn dros y ffôn, efallai y byddwn ni'n gofyn i siarad â'r myfyriwr cyn parhau â'r sgwrs. Os yw hyn ar e-bost, efallai y byddwn ni'n gofyn i'r myfyriwr roi cydsyniad yn ysgrifenedig cyn y gallwn ni barhau i roi gwybodaeth ichi.

Nid yw'n fater o beidio ag eisiau siarad â chi; mae'n ofyniad cyfreithiol arnom i gydymffurfio â chanllawiau o ran pa wybodaeth y gallwn ei rhoi i chi. Rydym yn hapus i siarad â chi am unrhyw ymholiadau cyffredinol, ond ni allwn drafod manylion penodol ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol sy'n atal y myfyriwr rhag cysylltu â ni. Os ydych chi'n poeni am les myfyriwr tra y bydd yn byw mewn preswylfeydd, cysylltwch â ni. Rydym yn hapus i wirio bod popeth yn iawn gyda myfyrwyr unigol a chynnig cymorth ychwanegol os bydd angen ac os bydd y myfyriwr yn derbyn hyn.

Caiff unrhyw anfonebau preswyl (ffioedd llety) eu hanfon at gyfrif e-bost prifysgol y myfyriwr. Os bydd angen i chi wybod y manylion, bydd angen i chi ofyn i'r myfyriwr ei anfon ymlaen atoch chi. Dyma fel y mae hi hefyd yn achos unrhyw broblemau sydd ganddynt. Ni allwn gyfathrebu â thrydydd partïon, a byddwn bob amser yn ateb y myfyriwr yn uniongyrchol os byddwn yn derbyn unrhyw ohebiaeth. Rydym yn ceisio cefnogi a pharchu ein myfyrwyr sy'n byw mewn preswylfeydd ac rydym ni bob amser yn ceisio sicrhau ein bod ni'n ystyried eu hanghenion.