Dod o hyd i'ch cartref newydd yn Abertawe

Tri myfyriwr yn cerdded ar y campws

Croeso i Wasanaethau Preswyl

Rydym ni'n deall bod symud i wlad newydd yn gam mawr, a dyma pam rydym ni'n gwarantu llety i fyfyrwyr rhyngwladol yn ystod eich blwyddyn gyntaf o astudio, ar yr amod ein bod ni'n derbyn y cais erbyn y dyddiad cau blynyddol o 30 Mehefin (israddedig a ôl-raddedig).

Gall ddod o hyd i'r llety cywir wneud gwahaniaeth mawr pan ddaw i ymgartrefu. Mae gennym sawl opsiwn llety ar gael, ac mae ein tîm ymroddedig wrth law i'ch helpu, bob cam o'r ffordd.

Pa opsiwn sydd orau i fi?

Mae dewis eich llety yn dibynnu ar sawl ffactor, megis y cwrs rydych chi'n ei astudio, y lleoliad yr hoffech chi fyw ynddo a'ch dewisiadau o ran trefniadau coginio a byw. Mae llety un rhyw a dim alcohol ar gael yn yr holl breswylfeydd, ac mae gennym sawl ystafell addasedig a hygyrch os bydd angen. Nodwch a hoffech chi fyw yn un o'r ardaloedd hyn ar eich ffurflen gais.

Os ydych chi'n byw dramor, efallai y bydd hi'n anodd dod i ymweld â phreswylfeydd yn bersonol, ond mae gennym deithiau rhithwir defnyddiol iawn. Rydym ni hefyd yn argymell i chi ddod i ddigwyddiadau Diwrnod Agored lle gallwch ofyn cwestiynau ac ymuno â sgyrsiau.

Y Coleg: Byddwch yn treulio eich blwyddyn astudio gyntaf yn Y Coleg, a byddwch yn byw yng Nghyfadeilad Rod Jones ar Gampws y Bae.

Cymerwch gipolwg ar ein preswylfeydd i gael rhagor o wybodaeth am y llety gwahanol sydd ar gael yn ystod eich blwyddyn astudio gyntaf.

 

Byw oddi ar y campws

Fel arall, efallai y byddwch chi'n penderfynu y byddai'n well gennych fyw oddi ar y campws mewn tai a fflatiau'r sector preifat yn Abertawe.
Mae ein cronfa ddata ar-lein o'r enw StudentPad, y gellir chwilio ynddi, yn gadael i chi ddod o hyd i dai preifat sydd ar gael yn yr ardal, neu gallwch archwilio opsiynau sydd ar gael gan Ddarparwyr Llety Myfyrwyr eraill isod.