Rydyn ni’n helpu landlordiaid i ddod o hyd i denantiaid

Toeon

Rheoli eiddo hyblyg

Mae Gwasanaethau Llety Myfyrwyr, a elwir hefyd yn SAS Lettings, yn gyd-fenter rhwng y Gwasanaethau Preswyl ac Undeb y Myfyrwyr, a dyma'r man cyswllt cyntaf i fyfyrwyr sy'n chwilio am lety yn y sector preifat.

Fel landlord, mae SAS yn cynnig tair lefel o wasanaeth, gan eich helpu chi i fanteisio'n llawn ar eich eiddo:

Gosodir eiddo ar denantiaeth 47 wythnos rhent llawn, sy'n rhedeg o ddechrau mis Awst tan ddiwedd mis Mehefin. Mae'r 4 wythnos sy'n weddill i landlordiaid er mwyn cael yr eiddo'n barod ar gyfer myfyrwyr newydd ac i SAS ddarparu gwybodaeth groeso, arwyddion a rhestrau eiddo yn yr eiddo.

Po fwyaf yr eiddo y byddwch yn eu rhestru gyda'r SAS, isaf yw'r ffi. Nid yw'r gost rheoli'n cynnwys TAW, am nad ydym yn codi TAW am y gwasanaeth, ac nid oes unrhyw gostau cychwynnol i landlordiaid.
Cofrestrir eiddo ar sail blwyddyn galendr, a rhaid eu hailgofrestru bob blwyddyn (ym mha fis bynnag y'u cofrestrir). Mae'r gost yn cynnwys Cofrestru a Hysbysebu tan 31 Hydref.

Os hoffech sgwrsio â ni ynglŷn â'ch eiddo, ffoniwch ni ar 01792 295328 neu anfonwch neges e-bost atom: sas@abertawe.ac.uk