Mae gennym lety sy'n addas i bawb, beth bynnag fo'ch anghenion

Mae symud i'ch cartref myfyriwr yn un o'r pethau mwyaf cyffrous am ddechrau yn y brifysgol, ac rydym yma i sicrhau bod y daith mor hwylus â phosib, beth bynnag fo'ch amgylchiadau neu'ch cam astudio. Mae ein preswylfeydd yn cynnig lle diogel a chroesawgar i ddychwelyd iddo ar ôl diwrnod o astudio, gan roi digon o gyfleoedd i chi ymgartrefu.

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn dewis byw mewn llety prifysgol, ond mae gennym hefyd lety ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd, ôl-raddedigion ac ar gyfnewidfa. Mae gennym ardaloedd i ddiwallu pob ffefrynnau. Felly, pa un a ydych chi'n fyfyriwr Clirio, Yswiriant neu  Cyfnewid , gwnewch eich cais cyn gynted â chael rhif myfyriwr.  Ni fyddwn yn anfon cynnig tan y byddwch wedi cadarnhau eich lle i astudio. Darganfyddwch sut i sicrhau lle mewn llety!

DOD O HYD I LETY I CHI

Dewiswch yr opsiwn sy'n disgrifio eich sefyllfa orau a dechrau'r broses o ganfod eich cartref myfyriwr. Os ydych eisoes wedi dewis, darganfyddwch sut i gyflwyno cais am lety neu ddysgwch fwy am gyrraedd a beth sydd eu hangen arnoch.

 

Gwybodaeth am ein llety

Gyda mynediad uniongyrchol i'r parciau, traethau a chyfleusterau chwaraeon gwych, wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe bydd gennych ystod o opsiynau llety ar draws y ddau gampws, yn ogystal ag oddi ar y campws ac mewn llety yn y sector preifat. Bydd gennym rywbeth at ddant pawb. Darllenwch ymlaen i weld pam gall llety'r brifysgol fod yn ddelfrydol i chi.

Rydym yn ymrwymedig i alluogi mynediad i'r holl fyfyrwyr, felly rydym yn cynnig nifer o ystafelloedd wedi'u haddasu a hygyrch, nodwch ar eich cais os oes angen ystafell hygyrch arnoch a byddwn yn eich cefnogi gyda hyn drwy’r broses ddyraniadau.

Rydym hefyd yn cynnig ystod o ardaloedd llety dynodedig i fyfyrwyr sydd â dewisiadau neu ofynion penodol, gan gynnwys llety ar gyfer myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg, llety tawelach, ardaloedd myfyrwyr o'r un rhyw, ardaloedd myfyrwyr aeddfed, preswylfeydd dim alcohol a phreswylfeydd i fyfyrwyr sy'n astudio pynciau nad yw eu cyrsiau o'r hyd arferol Byddwn bob amser yn ceisio diwallu anghenion myfyrwyr â'r dewisiadau hyn lle bo'n bosib. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi eich anghenion ar eich cais neu trafodwch opsiynau gyda’n tîm llety wrth gyflwyno cais.

Taith rithwir