Pecyn Cymorth Gofalwyr Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Student carers

"Myfyriwr sy'n darparu gofal di-dâl ar gyfer aelod teulu neu ffrind sydd, oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed i sylweddau, yn methu ymdopi heb gymorth y myfyriwr." Sylwer, byddai'r dyletswyddau hyn ar ben cyfrifoldebau arferol rhiant i ofalu am blentyn dibynnol, oni bai fod gan y plentyn dibynnol salwch difrifol, problem iechyd meddwl neu anabledd.

Bydd maint a math y gofal a ddarperir yn amrywio'n fawr, ond gall gynnwys:

• Tasgau ymarferol, fel coginio, gwaith tŷ a siopa.
• Gofal corfforol, fel helpu rhywun i godi o'r gwely.
• Gofal personol, fel helpu rhywun i wisgo.
• Helpu rhywun i gymryd ei foddion.
• Rheoli cyllideb y teulu.
• Casglu presgripsiynau a rheoli meddyginiaethau.
• Helpu rhywun i gyfathrebu.
• Gwarchod brodyr a chwiorydd.
• Darparu cefnogaeth emosiynol.

Gall mynd i'r Brifysgol fod yn her arbennig i fyfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu, oherwydd gall fod yn anodd ymdopi â chyfrifoldebau allanol yn ogystal ag astudiaethau. Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i gefnogi myfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu ac mae'n cynnig y pecyn cymorth canlynol i'r rhai sy'n gymwys.

Cymorth Cyn Cyrraedd

• Cyswllt personol yn y tîm Llesiant@BywydCampws
• Cyfathrebu rheolaidd (e-bost/negeseuon testun/cyfryngau cymdeithasol) am fywyd ym Mhrifysgol Abertawe
• Ymweliadau arbennig â'r brifysgol, wedi'u trefnu drwy eich cyswllt personol
• Cymorth i gynllunio a threfnu llety yn ystod y tymor ac yn y gwyliau
• Cymorth gyda cheisiadau i Gyllid Myfyrwyr drwy ein gwasanaeth Arian@BywydCampws
• Cymorth ariannol i ddod i Ddiwrnodau Agored/cyfweliadau
• Gwasanaeth cwrdd a chyfarch ar gyfer diwrnodau agored, cyfweliadau, diwrnodau ymweld i ymgeiswyr ac ar benwythnos cyrraedd
• Mentrau/gweithgareddau codi dyheadau ar y cyd â rhwydweithiau gofalwyr lleol

Wrth Astudio

• Cyfarfodydd rheolaidd gyda'ch cyswllt personol
• Gall myfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu wneud cais am fwrsariaeth o hyd at £500 (amser llawn) neu £250 (rhan-amser, pro rata) i'w helpu gyda chostau teithio neu gyfarpar
• Blaenoriaeth wrth gael mynediad i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe
• Mynediad i amrywiaeth o wasanaethau cymorth eraill, o wasanaethau anabledd i gymorth iechyd meddwl a chwnsela
• Fforwm cymdeithasol ar-lein i fyfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu
• Mynediad i rwydweithiau cymorth gofalwyr lleol
• Mynediad i feysydd parcio (yn amodol ar argaeledd)

• Cyfleoedd cyflogadwyedd, gan gynnwys rhai gyda Go Wales, yn ogystal â'r cynlluniau canlynol sy'n cael eu rheoli gan BywydCampws:

1. Bydd Cynllun Hyrwyddwyr BywydCampws yn recriwtio myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig presennol i gynrychioli BywydCampws mewn digwyddiadau ar y campws ac mewn digwyddiadau yn y gymuned leol.
2. Nod PALs (Hyrwyddo Ffyrdd Egnïol o Fyw) yw rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n defnyddio gwasanaethau Bywyd Campws wella eu lles meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol drwy gynyddu lefel eu gweithgarwch corfforol. Bydd PALS yn recriwtio 10 arweinydd myfyrwyr a fydd yn gweithio i gefnogi eu cyd-fyfyrwyr a'u hannog i fyw bywyd mwy egnïol.


Y Broses

Meini Prawf Cymhwyso

• Rhaid eich bod yn fyfyriwr 'Cartref' (nid yw myfyrwyr o'r UE a myfyrwyr rhyngwladol yn gymwys).
• Rydych wedi cofrestru ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig.
• Amser llawn neu ran-amser (*Telir myfyrwyr rhan-amser ar sail pro rata).
• Rydych yn darparu gofal di-dâl (gweler y diffiniad uchod) i aelod teulu neu ffrind sydd, oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed i sylweddau, yn methu ymdopi heb eich cymorth chi. Sylwer, byddai'r dyletswyddau hyn ar ben cyfrifoldebau arferol rhiant i ofalu am blentyn dibynnol, oni bai fod gan y plentyn dibynnol salwch difrifol, problem iechyd meddwl neu anabledd.

Tystiolaeth

I fanteisio ar y pecyn cymorth, bydd angen i chi ddarparu un o'r mathau canlynol o dystiolaeth i ddangos bod gennych gyfrifoldebau gofalu:

• Llythyr ategol gan ymarferydd proffesiynol priodol, er enghraifft, meddyg teulu, ymarferydd meddygol proffesiynol arall neu reolwr Canolfan Gofalwyr.
• Dogfen sy'n dangos eich bod yn derbyn, neu wedi derbyn, Lwfans Gofalwyr.
• Llythyr ategol gan brosiect gofalwyr ifanc a reolir gan y sector gwirfoddol lleol, ar eu papur swyddogol neu drwy e-bost, gan y sefydliad dan sylw.
• Llythyr ategol gan eich ysgol neu'ch coleg yn esbonio ac yn cadarnhau'ch statws fel gofalwr rhywun â salwch hirdymor neu anabledd, ar eu papur swyddogol neu drwy e-bost, gan y sefydliad dan sylw.
• Yn ogystal, bydd angen i chi ddarparu eich llythyr dyfarniad gan eich corff ariannu perthnasol, er enghraifft, Student Finance England/Cyllid Myfyrwyr Cymru neu'r GIG.


Os oes gennych ymholiadau pellach, cysylltwch â Llesiant@BywydCampws yn welfare.campuslife@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 513889.

Byddwch angen dangos tystiolaeth o’ch statws fel gofalwr bob blwyddyn academaidd i dderbyn y pecyn.  Er enghraifft, gallai hyn gynnwys darparu llythyr newydd gan feddyg.