Byw yn Abertawe

Mae tîm Arian@BywydCampws yn deall y bydd costau byw cynyddol yn peri pryder i lawer o’n myfyrwyr eleni. Mae gennym ni wybodaeth fanwl a chyfredol ar gael i fyfyrwyr ar ein tudalen gwe Costau Byw, a gall myfyrwyr gael mynediad i ystod gynhwysfawr o adnoddau cyllidebu, cyngor ac awgrymiadau arbed arian, gan gynnwys gwybodaeth am becynnau cymorth biliau ynni’r llywodraeth, ar ein My Tudalennau'r Brifysgol.

Os bydd myfyrwyr sydd wedi cofrestru yn wynebu caledi oherwydd amgylchiadau annisgwyl, efallai bydd modd iddynt gyflwyno cais am ein cronfeydd caledi. Disgwylir y bydd myfyrwyr wedi blaenoriaethu eu costau hanfodol cyn cyflwyno cais. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalen we ynghylch Cronfeydd Caledi

Y cyngor pwysicaf y gallwn ei gynnig yw peidiwch â chael trafferth yn dawel: Gall cyfathrebu cynnar helpu i atal problemau rhag gwaethygu, felly siaradwch â ni os ydych yn poeni am eich arian a byddwn yn gweithio gyda chi i archwilio'ch opsiynau.

  • Isod mae costau byw cyfartalog ar gyfer 2023/24* (diweddarwyd ym mis Awst 2023).
  • Gall costau i fyfyrwyr rhyngwladol amrywio, ac rydym yn eich annog i gyfeirio at ein tudalen COSTAU BYW A CHYLLID y DU: MYFYRWYR RHYNGWLADOL
  • Mae lefel y costau hyn yn dibynnu'n fawr ar ffordd o fyw a bydd yn amrywio o berson i berson, ond mae bob amser yn syniad da llunio cyllideb - a chadw ati!

*Cynrychiolir costau llety Prifysgol Abertawe ar y rhagdybiaeth o gytundeb cytundebol 40 wythnos safonol. Tynnir ffigurau costau byw cyffredinol o set ddata Achub y Myfyriwr 2023, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2022 ar gyfer y flwyddyn academaidd 22/23.  Yn lle data arolwg diweddar rydym wedi diweddaru'r ffigurau hyn dros dro yn unol â chwyddiant i gynrychioli amcangyfrif mwy manwl gywir.

COSTAU NEUADDAU PRESWYL

Gwariant

Y gost fesul wythnos

Y gost fesul blwyddyn academaidd (40 wythnos)

Rhent

£176*

£7040

Nwy/Trydan Dwr

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Yswiriant Cynnwys

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Wedi'i gynnwys yn y Rhent

Rhent

(gan gynnwys Cerdyn Bwyta Rhagdaledig)

£181

£7240

* Cost gyfartalog yn seiliedig ar ystafell en-suite ganolig.

Mae costau llety'r Brifysgol yn amrywio o £130 yr wythnos - £258 yr wythnos yn dibynnu ar y gofynion ac mae Blaendal Archebu ymlaen llaw o £50.00 yn daladwy ar dderbyn eich cynnig o lety.

Costau Preswylfeydd Preifat

Gwariant

Cost yr wythnos

Cost y flwyddyn (52 wythnos)

Rhent

(yn seiliedig ar ystafell ddwbl mewn tŷ a rennir)

£112

£5824

Nwy/Trydan/Dŵr/Rhyngrwyd

(Fesul person)

£17

£884

Yswiriant Cynnwys

£1.54

£80

Costau Teithio

£7.69 (£5.13)*

£400 (£267)*

 

*Mae'r costau mewn cromfachau ar gyfer y rhai sy'n gwneud cais am Docyn Teithio.

Sylwch mai ffigurau cyfartalog yw’r rhain sy’n seiliedig ar y dybiaeth o ystafell ddwbl mewn tŷ sy’n cael ei rentu’n breifat a rennir o dan gytundeb cytundebol o 52 wythnos. Bydd Bond / Blaendal yn daladwy i lety diogel.

Costau'r Cwrs

  • Bydd myfyriwr cyffredin yn y DU yn gwario tua £18 yr wythnos (£72 y mis) ar gostau sy'n ymwneud â'u cwrs, megis llyfrau, tanysgrifiadau, nwyddau cwrs, ac argraffu a rhwymo.
  • Yn ogystal, efallai y bydd eich cwrs yn talu costau sy'n gysylltiedig â theithiau maes.
  • Mae'n bwysig cynllunio ymlaen llaw oherwydd yn dibynnu ar eich cwrs efallai y bydd nifer o gostau gorfodol a dewisol i'w talu. I gael rhestr fanwl o gostau penodol sy'n gysylltiedig â'ch cwrs, cysylltwch â'ch adran.
  • Sylwch hefyd os nad oes gennych hawl i, neu os byddwch yn penderfynu peidio â chael mynediad at, arian ffioedd dysgu, yna mae angen ystyried y gost hon hefyd.
  • Mae'n bosibl y bydd rhai rhaglenni (neu fodiwlau) yn arwain at gostau gorfodol neu ddewisol pellach sy'n angenrheidiol i chi gymryd rhan lawn yn y rhaglen o'ch dewis a'i chwblhau. Gweler yma am fwy o wybodaeth Cost ychwanegol.

Costau Byw Cyffredinol

Costau Byw Cyffredinol

Costau fesul wythnos

Y gost fesul blwyddyn academaidd (40 wythnos)

Gwariant Hamdden

(gan gynnwys cymdeithasu, siopau cludfwyd, gwyliau, digwyddiadau ac iechyd a lles)

£44.42

£1776.90

Trwydded deledu

£3.98

£159

Dillad/Golchi Dillad

£12.50

£500

Bwyd/Deunydd Ystafell Ymolchi/Eitemau Cartref

£37.03

£1481.20

Ffôn (Symudol)

£4.80

£192

Costau gofal plant

£249.55*

£9982

*Yn seiliedig ar gyfradd gyfartalog fesul awr meithrinfa ddydd Abertawe o £7.13 x 35 awr a dreulir ar gyfartaledd yn mynychu'r Brifysgol yr wythnos (Ffynhonnell: Childcare.co.uk).

GWYBODAETH BWYSIG

Sylwer: Bwriad y dudalen hon yw rhoi enghraifft i chi o gostau byw myfyriwr yn y brifysgol. Bydd costau byw gwirioneddol yn amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr. Mae'r holl gostau byw yn amcangyfrifon rhesymol ond ni ddylid dibynnu arnynt.

Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau bod ganddo ddigon o arian i dalu ei gostau byw tra'n astudio yn y brifysgol. Ni all y ffigurau hyn roi cyfrif am amgylchiadau unigol ac fe'u bwriedir fel canllaw cyffredinol yn unig i'ch helpu i baratoi eich arian cyn mynd i'r brifysgol. Gellir lleihau'r costau hyn gyda blaengynllunio a chyllidebu gofalus.

Tynnir y ffigurau o gostau cyfartalog a dalwyd gan fyfyrwyr o ffynonellau amrywiol gan gynnwys Save The Student (set Ddata 2023), Mynegai Prisiau Defnyddwyr a Helpwr Arian. Mae chwyddiant wedi’i gymhwyso, sy’n golygu bod y ffigurau’n adlewyrchu costau byw gwirioneddol ym mis Awst 2023.

I gael gwybodaeth am ba incwm y gallech fod â hawl iddo, ewch i'n Tudalen Ariannu Israddedig.