Ansicr o ba bwnc yr hoffech chi ei astudio yn y Brifysgol? Mae ein Cyfres Gweminar Newyddion gyfredol yn digwydd ar wahanol adegau o'r flwyddyn i roi blas i chi ar y gwahanol bynciau rydyn ni'n eu cynnig.

Rydym eisoes wedi gweld sawl academig rhoi sesiynau gwych ar draws amryw o bynciau. Maent yn ffordd wych i gael blas o beth yw darlith yn y brifysgol. Mae ein cyfres fwyaf diweddar wedi dod i ben.

I wylio’r gyfres hyd yma, gweler y recordiadau isod. Bydd ein cyfres nesaf yn dechrau eto yn Hydref 2022.

Gwanwyn 2022

ECONOMEG ADDYSG - PAM DDYLECH CHI OFYN CWESTIYNAU

YNNI ADNEWYDDADWY A'R RHWYDWAITH TRYDAN - Peirianneg Electronig

EPIGENETIAETH - MYND UWCHLAW'R COD GENETIG - Geneteg

DIAGNOSIO CYFLYRAU IECHYD MEDDWL - SEICOLEG

Y DEFNYDDIWR CYDWYBODOL - Marchnata

ADDYSG RHYW A PHERTHYNAS YN Y CYFRYNGAU - Cyfryngau a Chyf

PETRUSTER BRECHLYN A GWRTHWENWYNO YN AMSER COVID19 A CHYN HYNNY - Gofal Iechyd a Chymdeitha

COVID-19 AC ANGHYDRADDOLDEBAU IECHYD - Iechyd Poblogaethau

HUNANIAETH; COF; YMERODRAETH (SESIWN YN GYMRAEG) - Hanes

TROSEDDEG A FFASIWN: BLE MAE'R NIWED? - Troseddeg

BETH OS YW LLINELLAU CYFOCHROG YN CWRDD YN ANFEIDREDD? SUT OLWG FYDDAI AR Y GOFO - Mathemateg

DIFODIANT MEGAFAUNA MOROL AC ESBLYGIAD GIGANTIAETH - Bioleg y Môr

BLAS AM AWDIOLEG? - Clywedeg

CANABIS MEDDYGOL - Fferylliaeth

DITECTIFS CWSG - Ffisioleg Anadlu a Chysgu

PEIRIANNEG ARFORDIROL - Peirianneg Sifil

Hydref 2021

SUT MAE: OSGOI DAL COVID MEWN CAR - Peirianneg Sifil

BYD GWENWYN: ARF CEMEGOL YN NHEYRNAS YR ANIFEILIAID - Biowyddorau

NEWID YMDDYGIAD ER LLES Y GYMDEITHAS - MARCHNATA

WELLA AR ÔL COVID HIR - Chwaraeon Gwyddor

SUT I DDOD YN DDOCTOR? - Meddygaeth

CYFLWYNIAD I ECONOMEG YMDDYGIADOL - Economeg

CREU AP FFÔN SYMUDOL, ONIAD I’R LANSIAD - Rheoli Prosiectau

OS YW’N GWAEDU, MAE’N ARWAIN - TROSEDDEG

'DISTEWCH NEU EWCH’ - GOBLYGIADAU PLISMONA CYFRYNGAU CYMDEITHASOL - Y GYFRAITH

UWCH-DECHNOLEG AR GYFER ANIFEILIAID A PAM MAE EI ANGEN - Swoleg

SEICOLEG YN ABERTAWE - SEICOLEG

DYSGU BYW GYDA COVID-19: BETH GALL HANES FFLIW EIN DYSGU NI? - Hanes

BETH YW’R DYFODOL AR OL GRADD BIOCEMEG? - BIOCEMEG FEDDYGOL

Gwanwyn 2021

Prydain a'r UE: rhoi 'Brexit' mewn cyd-destun hanesyddol - Hanes

Cyffuriau mewn Chwaraeon - Fferylliaeth

Datgodio Tyllau Du - Ffiseg

Preifatrwydd mewn Byd Digidol: Pwy sy'n Gwybod Beth Amdanoch chi? - Cyfrifiadureg

Sut ydyn ni'n gwneud penderfyniadau am addysg: Beth all economeg ei ddweud wrthym? - Economeg

A ddylem ni allu cau pobl i lawr? – Y Gyfraith

Ydy metelau yn blino? Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg

Cyfathrebu Argyfwng Covid-19 - Cyfryngau & Cyfathrebu

Brechlyn ‘smart patch’ coronafirws cyntaf y byd - Perianneg Meddygol

Modelau mathemategol o glefydau heintus gyda chymwysiadau i'r pandemig COVID-19 - Mathemateg

Peryglon Ocsid Nitraidd - Fferylliaeth

Cyfleoedd mewn Gwyddoniaeth Actiwaraidd ar ol Covid-19 - Gwyddoniaeth Actiwaraidd