Ymchwilydd PhD

Fy nheitl PhD yw Gwella gofal sy'n canolbwyntio ar y person a lles preswylwyr hŷn â dementia drwy ymarfer sy'n pontio'r cenedlaethau

Fy Nghefndir

Fe wnes i gwblhau BA (Anrh) mewn Cwnsela a Seicoleg yn 2009, ac yna MPhil o'r enw: 'Dadansoddiad o'r ffactorau straen y mae pobl ifanc â syndrom Down yn eu profi (fel y mae rhieni / gofalwyr a phobl ifanc yn eu hystyried)' yn 2011. Ers hynny rwyf wedi bod yn ymwneud ag addysgu ac ymchwil. Dysgais fodiwlau Seicoleg a Chynghori ar gyfer yr Adran Addysg Barhaus i Oedolion (DACE) ym Mhrifysgol Abertawe, wrth gymryd rhan mewn nifer o brosiectau ymchwil a ariennir gan elusen sy'n archwilio effeithiau ymyriadau seicogymdeithasol ar unigolion sydd wedi eu heffeithio gan amrywiaeth o gyflyrau iechyd.

Fy ymchwil

Dechreuais radd PhD ym mis Gorffennaf 2016. Cafodd hon ei hariannu gan yr Ymddiriedolaeth Rheoli Gofal Iechyd. Bwriad yr ymchwil yw datblygu, treialu a gwerthuso ymyrraeth arloesol rhwng cenedlaethau, Nod hyn yw gwella gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer pobl hŷn â dementia sy'n byw mewn cartrefi preswyl. Bydd yr ymyrraeth yn creu cyfleoedd i drigolion hŷn a phobl iau o'r gymuned ddod at ei gilydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n ymwneud â pharatoi a rhannu bwyd. Bwriad yr astudiaeth yw archwilio effaith yr ymyrraeth ar breswylwyr â dementia, pobl iau a gofalwyr sy’n cael eu talu i lywio ymarfer y dyfodol ac asesu'r tebygolrwydd o gynaliadwyedd.

Goruchwylwyr

Dr Sarah Hillcoat-Nallétamby,  Professor Andrea Tales 

Cyswllt

342354@swansea.ac.uk 

Llun o Carole Butler