Polisïau Eraill

Polisïau Eraill

Gwisg Academaidd

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr wisgo gwisg academaidd mewn seremonïau graddio ac mewn digwyddiadau eraill a gynhelir gan y Brifysgol lle nodir hyn.

Polisi Oedran

Mae'r Brifysgol yn ymdrechu i greu amgylchedd lle mae'r holl aelodau staff a myfyrwyr, beth bynnag eu hoedran, yn teimlo bod y Brifysgol yn eu croesawu ac yn eu gwerthfawrogi i'r un graddau, a lle nad yw gwahaniaethu ar sail oedran yn cael ei oddef.

Newid Cyfeiriad

Mae'r datganiad hwn yn esbonio bod rhaid i fyfyrwyr gofnodi unrhyw newid yn eu cyfeiriad cartref neu yn Abertawe ar eu cofnod ar y fewnrwyd a rhaid iddynt roi gwybod i'w Cyfadran(nau)/Hysgol(ion) yn ddi-oed.

Diogelu Data a'r GDPR

Mae'r datganiad hwn yn esbonio bod gan y Brifysgol amrywiaeth o bolisïau a gweithdrefnau diogelu data ar waith i brosesu data personol yn unol â deddfwriaeth diogelu data.

Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r datganiad hwn yn darparu gwybodaeth am ryddid gwybodaeth, gan esbonio sut i ofyn am wybodaeth, y weithdrefn apeliadau, y gofrestr datgeliadau, y cynllun cyhoeddiadau ac ystadegau cydymffurfiaeth.

Trefniadau Meddygol

Disgwylir i fyfyrwyr gofrestru gyda Meddyg Teulu'r Brifysgol neu gyda meddygfa leol o fewn pythefnos ar ôl cyrraedd Abertawe. Ceir rhagor o wybodaeth ar y tudalennau Iechyd a Lles.

Talu Ffioedd 

Mae hyn yn cyfeirio at dalu ffioedd ym Mhrifysgol Abertawe

Polisi Dyletswydd Prevent

Mae'r polisi hwn yn amlinellu ymrwymiad Prifysgol Abertawe i atal myfyrwyr rhag cael eu rhwydo gan derfysgaeth.

Polisi Diogelu Agored i Niwed

Mae'r polisi hwn yn esbonio bod y Brifysgol yn ymdrechu i ddarparu amgylchedd diogel i'r holl fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr.

Diogelwch 

Gwybodaeth am ddiogelwch yn y Brifysgol.

Polisi Cyfeiriadedd Rhywiol

Mae'r polisi hwn yn esbonio bod y Brifysgol yn ymdrechu i greu amgylchedd lle mae'r holl aelodau staff a myfyrwyr, beth bynnag eu rhywioldeb, yn teimlo bod y Brifysgol yn eu croesawu a'u gwerthfawrogi i'r un graddau, a lle nad yw ymddygiad homoffobig yn cael ei oddef. 

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r polisi hwn ar gyfer myfyrwyr ac mae'n rhoi gwybodaeth am ddefnydd priodol o'r cyfryngau cymdeithasol.