Cyngor ar Glirio Meddygaeth gan rywun sydd wedi bod yno

Awdur: Alex Ruddy

Shwmae, Alex ydw i, ac rwyf newydd orffen fy ngradd mewn meddygaeth yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Rwy’n gallu cofio’n glir mynd trwy Glirio pan gollais fy lle mewn meddygaeth ac nid oedd gennyf syniad beth i’w wneud nesaf. Byddai wedi bod yn braf petai cyngor ar gael pan roeddwn i yn y sefyllfa honno.

Yn gyntaf oll … Peidiwch â Phanicio

Os oes gennych freuddwyd i astudio meddygaeth, ond ni chawsoch le eleni - Peidiwch â Phanicio

Alex Ruddy

Image of Alex using an opthalmascope

Efallai nad yw’n amlwg ar hyn o bryd, ond nid yw colli lle israddedig mewn meddygaeth yn ddiwedd y byd. Mae digon o opsiynau ar gael ichi.

Astudiais Fiocemeg Feddygol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe – dewisais Brifysgol Abertawe oherwydd bod ganddi gwrs Meddygaeth i Raddedigion sydd â hanes da o fyfyrwyr gwyddoniaeth israddedig yn cael eu derbyn. Ar ôl ymuno trwy Glirio, astudiais yn galed ar gyfer fy ngradd BSc a chael fy nerbyn i’r cwrs Meddygaeth i Raddedigion yn Abertawe fel roeddwn yn ei obeithio.

Felly, serch methu cael lle mewn meddygaeth israddedig, llwyddais i gael fy nerbyn ar gwrs meddygaeth yn y pen draw. Rwyf wedi llwyddo gyda’m nod o astudio Meddygaeth, a chredwch chi fi, mae hi wedi bod yn werth yr holl waith a’r aros.

Nesaf … beth sydd arnoch ei angen ar gyfer Clirio?

Mae Clirio yn adeg sy’n llawn straen, gydag ymgeiswyr o bob math o gyrsiau yn chwilio am le newydd ar gwrs a fydd yn eu helpu i wireddu eu nodau. Nid ydych ar eich pen eich hun! Hefyd mae Clirio yn adeg brysur dros ben, felly pan ddaw diwrnod y canlyniadau bydd ychydig o bethau allweddol i’w cofio os ydych chi’n dymuno astudio Meddygaeth:

1. Ydy Meddygaeth yn defnyddio Clirio?

Gan fod y gystadleuaeth am leoedd mewn ysgolion meddygaeth mor frwd yn y lle cyntaf, prin fydd y lleoedd sydd ar gael trwy Glirio, felly dechreuwch feddwl am bynciau eraill efallai yr hoffech eu hastudio.

Edrychwch ar eich pynciau Gwyddoniaeth Safon Uwch a dewiswch bwnc sydd o ddiddordeb ichi y bydd yn eich symud tuag at eich nod o astudio Meddygaeth. Yn Abertawe mae nifer o gyrsiau gradd a fydd yn bodloni’ch cariad at wyddoniaeth, pe bai gennych gryfder mewn Bioleg neu Gemeg neu’r ddwy.

2. Dewch o hyd i le sydd â llwybr i Feddygaeth, a’i sicrhau.

Er mwyn cael lle ar gwrs Meddygaeth i Raddedigion, bydd arnoch angen radd israddedig dda. Mae gan Brifysgol Abertawe Lwybrau penodol i raddau Meddygaeth, a bydd myfyrwyr ar y Llwybrau hyn yn sicr o gael cyfweliad ar gyfer cwrs Meddygaeth i Raddedigion os byddant yn bodloni’r isafswm gofynion mynediad.

Trwy astudio cwrs Llwybrau i Feddygaeth yn Abertawe, byddwch yn ennill gradd wyddoniaeth gadarn gan brif Ysgol Feddygaeth  y DU a chyfweliad gwarantedig ar gyfer meddygaeth erbyn ichi raddio, felly mae’n sefyllfa lle mae pawb ar ei ennill.

3. Ar ôl i ti ddewis, cofrestra dy ddiddordeb

Os wyt ti’n mynd i dreulio’r 3 blynedd nesaf yn rhywle, bydd angen i ti fod yn sicr dy fod yn ei hoffi ac yn gallu gweld dy hun yn byw yno! Drwy gydol y misoedd nesaf ac yn ystod y cyfnod Clirio, mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth o ffyrdd o ddod i adnabod y ddinas yn well er mwyn i ti gael rhagflas ar Abertawe. Cofrestra dy ddiddordeb nawr ar gyfer Clirio er mwyn i ni anfon yr wybodaeth ddiweddaraf am dy opsiynau atat ti.

Rwyf wedi bod wrth fy modd yn astudio yma ac rwyf wedi dwlu ar fyw yma cymaint cyflwynais i gais i barhau â’m Hyfforddiant Sylfaenol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Rwy’n siŵr y byddi di’n cwympo mewn cariad â’r lle hefyd, felly treulia amser yn cofrestru dy ddiddordeb ar gyfer Clirio er mwyn i ni allu dweud wrthyt ti am y cyfle nesaf i dod i adnabod Abertawe, ein cyrsiau ac am y Llwybrau i Feddygaeth.

Cofrestrwch am ddiweddariadau Clirio

Yn olaf – peidiwch ag anghofio y bydd angen penderfyniad a chariad ar gyfer Meddygaeth.

Cofiwch – ar ôl ymgeisio i astudio Meddygaeth eisoes a chael eich gwrthod, byddwch yn deall yn well na’r rhan fwyaf o bobl sut mae’r daith i fod yn Feddyg yn gallu bod yn llawn uchafbwyntiau ac isafbwyntiau. Cofiwch hyn pan fyddwch yn ymgeisio am eich lle ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion…ni fydd eich gwydnwch a’ch angerdd yn mynd heb sylw!

Nid oes gennyf amheuaeth y byddwch yn ddigalon ar hyn o bryd, fel roeddwn innau, ond peidiwch â gadael iddi’ch stopio. Gan edrych yn ôl, rwy’n meddwl bod astudio Meddygaeth i Raddedigion wedi fy ngwneud yn feddyg mwy cyflawn a phrofiadol. Mae hi wedi cymryd llawer o egni a phenderfyniad er mwyn llwyddo, ond yn y tymor hir mae hi wedi bod yn brofiad mwy melys!